Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Author Archive for Piotr S?otwi?ski

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy obradował w Warszawie i Pułtusku w dniach od 24 do 26 sierpnia 2012 r. Honorowy patronat nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Hasło tegorocznych obrad z udziałem ponad trzystu delegatów organizacji polonijnych z różnych części świata brzmiało: „…by czuć się Polakiem”. Zjazd rozpoczął się w dniu […]

A Response to Judge Mary Devins from Forum Polonia's Education Section

A Response to Judge Mary Devins from Forum Polonia’s Education Section

On behalf of the Polish Educational Organisations in Ireland we would like to express our deep concern over the recent statement made by the Judge Mary Davis. As representatives of Polish organizations working to ensure that Polish people integrate into Irish society we were deeply sadden by the fact that someone in such a respected […]

Polska Macierz Szkolna w Irlandii

Polska Macierz Szkolna w Irlandii

15 kwietnia 2012 roku w szkole Altogether w Dublinie, powołana została do życia Polska Macierz Szkolna w Irlandii. Jest to pierwsza organizacja parasolowa zrzeszająca szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. Głównym celem Macierzy jest działalność oświatowa na rzecz Polonii na terenie Republiki Irlandii. Na spotkaniu założycielskim, w którym udział wzięli: Polska Szkoła z Galway – […]

Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Carlow 2012

Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Carlow 2012

Od 31 marca do 1 kwietnia b.r. w Carlow odbędzie się Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Irlandii. Organizatorami zjazdu są Marta Szutkowska-Kiszkiel ze Szkoły przy Polonijnym Klubie Młodzieżowym “Równe Szanse” w Carlow i Agnieszka Grochola z Polskiej Szkoły w Galway. Wsparcia inicjatywie udzieliły: Ambasada RP w Dublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Edukacja Dla Demokracji, Stowarzyszenie Wspólnota […]

Projekty MyCork w 2009 roku

Projekty MyCork w 2009 roku

Kolejny rok ju? praktycznie za nami, czas na drobne podsumowanie najwa?niejszych wydarze? jakie mia?y miejsce w Stowarzyszeniu MyCork. Przypomn?, ?e w Stowarzyszeniu MyCork dzia?aj? wy??cznie wolontariusze, a projekty s? realizowane z pieni?dzy pochodz?cych ze sk?adek cz?onkowskich i z wp?ywów z reklam na portalu stowarzyszenia. Zapraszam tak?e na stron? Kroniki MyCork: http://kronikamycork.blogspot.com.

Miko?ajki z MyCork

Miko?ajki z MyCork

W niedziel?, 6 grudnia b.r. Stowarzyszenie MyCork zorganizowa?o Miko?ajki dla dzieci. W trakcie zabawy mia?a miejsce m.in. loteria fantowa, z której dochód – w wysoko?ci 800 euro – zosta? przekazany dla 8 letniego Jasia, który czeka na operacj? przeszczepu szpiku kostnego.

MyCork: Festiwal Kultury Polskiej Cork 2009

MyCork: Festiwal Kultury Polskiej Cork 2009

Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci zorganizowa?o w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odby? si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. By? to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

MyCork: III Festiwal Kultury Polskiej

MyCork: III Festiwal Kultury Polskiej

Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci organizuje w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odb?dzie si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. Jest to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

MyCork: Warsztaty R?kodzie?a

MyCork: Warsztaty R?kodzie?a

W ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Cork Stowarzyszenie MyCork chce zorganizowa? kiermasz, z którego dochód b?dzie przeznaczony na dzia?alno?? Society of Saint Vincent De Paul w Cork. W tym celu od 16 sierpnia b.r., przez kolejne 12 niedziel, w NASC b?d? mia?y miejsce Warsztaty R?kodzie?a organizowane przez MyCork.

Na pierwszym spotkaniu, cz?onkowie i sympatycy MyCork spotkali si? w NASC i wspólnie wyplatali wiklinowe ornamenty. Na kolejnych spotkaniach wszyscy ch?tni b?d? mogli wykona? (a przy okazji – nauczy? si? tego) m.in. bi?uteri?, okoliczno?ciowe kartki, figurki z masy solnej, ozdoby ?wi?teczne, itp.

Stowarzyszenie MyCork zaprasza wszystkich zainteresowanych i chc?cych spróbowa? swoich si? w r?kodzielnictwie – a jednocze?nie wesprze? szlachetny cel – na kolejne warsztaty które b?d? mia?y miejsce w ka?d? niedziel?, do 8 listopada w??cznie, w godz. 14.00 – 17.00, w siedzibie NASC przy 35 Mary Street w Cork. Udzia? w zaj?ciach jest bezp?atny i wszystkie potrzebne materia?y b?d? na miejscu.

MyCork: Biesiada Szantowa

MyCork: Biesiada Szantowa

W pi?tek, 7 sierpnia b.r., w pubie An Realt Dearg w Cork mia?a miejsce polska II Biesiada Szantowa, organizowana przez Stowarzyszenie MyCork.

Pomys?odawc? i g?ównym organizatorem “Biesiady Szantowej” jest Adam Ole?. Udzia? w “Biesiadzie…” by? bezp?atny, wszelkie koszty pokry?o Stowarzyszenie MyCork oraz sponsorzy: sklepy “W?dlinka” i “BaDaCZ”. Uczestnicy “Biesiady…” mogli m.in. bezp?atnie posili? si? chlebem z domowym smalcem i ogórkami oraz kie?bas? z grilla. Ch?tnych do udzia?u w zabawie by?o zdecydowanie wi?cej ni? miejsc, ale nikomu nie przeszkadza?o to w wytrwa?ym ?piewaniu szant przy gitarowym akompaniamencie.

Uczestnicy konkursu na najlepszy kostium wilka morskiego mogli wygra? m.in. ufundowane przez Stowarzyszenie MyCork nagrody: butelk? rumu – oraz podwójne wej?ciówki do kina.