Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Kategoria: Seminaria

Szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych

W nadchodz?c? sobot? odb?dzie pierwsze z z cyklu spotka? przeznaczonych dla osób szukaj?cych pracy. Inicjator Jacek ?acina mówi: “Kurs ma na celu ulepszenie w?asnych umiej?tno?ci; u?wiadomienie sobie w jakim po?o?eniu ?yciowym si? znajdujemy w danym momencie, jakie mamy umiej?tno?ci i zdolno?ci, jakie mamy potrzeby, cele i jak je zrealizowa?.” Prosimy o rozpowszechnienie informacji. Ch?tnych do […]

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Je?li jeste? mam? dziecka w wieku do 2 lat lub mam? oczekuj?c? na rozwi?zanie, masz wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z ci???, porodem albo opiek? nad swoim maluchem, potrzebujesz odpoczynku od domowej rutyny i ch?tnie spotkasz si? z innymi kobietami – to zapraszamy Ci? na grup? dla mam. Centrum Wsparcia i Integracji ‘Together-Razem’ proponuje spotkania, które maj? […]

Uzaleznienia - spotkanie z dr Woronowiczem

Uzaleznienia – spotkanie z dr Woronowiczem

Prosba o rozpowszechnienie informacji i zaproszenie do udzialu w spotkaniu.

Moja Firma - II seminarium nt. zak?adania i prowadzenia firmy w Irlandii

Moja Firma – II seminarium nt. zak?adania i prowadzenia firmy w Irlandii

II seminarium informacyjne dla osób, które posiadaj? lub my?l? o za?o?eniu w?asnej firmy odb?dzie si? w ramach Innovation Dublin Week.

Dzien Informacyjny Matki i Dziecka

Dzien Informacyjny Matki i Dziecka

Zapraszamy na cykl seminariów na temat zdrowia i ?wiadcze? rodzinnych Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka organizacje zwi?zane z Forum Polonia oraz Polski Express zapraszaj? na Dzie? Informacyjny, podczas którego mamy – obecne i przysz?e – oraz ca?e rodziny mog? zasi?gn?? porad z zakresu zdrowia, pomocy spo?ecznej i prawa pracy. Od godziny 12.30 b?d? […]