Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Kategoria: Wydarzenia

MyCork: Biesiada Szantowa

MyCork: Biesiada Szantowa

W pi?tek, 7 sierpnia b.r., w pubie An Realt Dearg w Cork mia?a miejsce polska II Biesiada Szantowa, organizowana przez Stowarzyszenie MyCork.

Pomys?odawc? i g?ównym organizatorem “Biesiady Szantowej” jest Adam Ole?. Udzia? w “Biesiadzie…” by? bezp?atny, wszelkie koszty pokry?o Stowarzyszenie MyCork oraz sponsorzy: sklepy “W?dlinka” i “BaDaCZ”. Uczestnicy “Biesiady…” mogli m.in. bezp?atnie posili? si? chlebem z domowym smalcem i ogórkami oraz kie?bas? z grilla. Ch?tnych do udzia?u w zabawie by?o zdecydowanie wi?cej ni? miejsc, ale nikomu nie przeszkadza?o to w wytrwa?ym ?piewaniu szant przy gitarowym akompaniamencie.

Uczestnicy konkursu na najlepszy kostium wilka morskiego mogli wygra? m.in. ufundowane przez Stowarzyszenie MyCork nagrody: butelk? rumu – oraz podwójne wej?ciówki do kina.

<!--:pl-->MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane <!--:-->

MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 4 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, orgaznizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. S?awomir Bogucki, w?a?ciciel serwisu komputerowego Magicomp Service dzia?aj?cego w Cork.

W trakcie “Rozmów…” mo?na by?o uzyska? cenne – chocia? wyj?tkowo tego dnia darmowe – porady zwi?zane z codziennym u?ytkowaniem komputera, w tym zwi?zane z przed?u?eniem bezawaryjnego dzia?ania laptopów, a tak?e z prowadzeniem w?asnej firmy w Irlandii – dowiedzieli?my si? m.in. szczegó?owo o wyj?tkowo prostych procedurach otworzenia i prowadzenia w?asnej firmy w Irlandii.

<!--:pl-->Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Cork<!--:-->

Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Cork

W Cork w dniach 25 – 28 czerwca b.r. mia?y miejsce Dni Kultury Chrze?cija?skiej, wspó?organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

By?o to fantastyczne wydarzenie, bez precedensu w historii Polonii w Cork a tak?e – w ca?ej Irlandii. Ca?o?? zosta?a przygotowana przez wolontariuszy, w dodatku przygotowana w pe?ni profesjonalnie, udzia? we wszystkich wydarzeniach w ramach “Dni…” by? bezp?atny dla publiczno?ci.

Miejmy nadziej?, ?e Dni Kultury Chrze?cija?skiej, podobnie jak Festiwal Kultury Polskiej, na stale wpisz? si? w pejza? polonijnych wydarze? w Cork organizowanych przez Stowarzyszenie MyCork.

<!--:pl-->MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 20 czerwca b.r., w Cork mia?y miejsce XXI “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Magdalena Graszk, redaktor naczelna „Munster Wizjer”, bezp?atnej dwuj?zycznej gazety ukazuj?cej si? w Irlandii, czytanej przez Polaków i Irlandczyków. Gazet? mo?na bezp?atnie pobra? m.in. ze strony: www.kerrywizjer.eu.

<!--:pl-->MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 maja b.r., w Cork, mia?y miejsce XX “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Katarzyna Chmara, aktorka aktorka po Wy?szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w ?odzi.

Zagra?a m.in. w produkcjach filmowych irlandzko – polskich. Prowadzi?a Warsztaty Teatralne przy Stowarzyszeniu MyCork. W historii Polonii w Irlandii zapisa?a si? m.in. jako koordynatorka 16 Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork (a drugiego – w historii tego miasta), podczas którego zebrano najwi?ksz? w 2008 r. kwot? w Irlandii. W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli m.in. unikaln? mo?liwo?? obejrzenia filmu “A song for Rebecca” w re?yserii Norah McGettigan – z udzia?em Kasi.

<!--:pl-->Cz?onkowie i sympatycy MyCork pomagaj? Sirius Arts Centre<!--:-->

Cz?onkowie i sympatycy MyCork pomagaj? Sirius Arts Centre

W niedziel?, 24 maja b.r., cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia MyCork wolontaryjnie pomagali w kwe?cie na rzecz Sirius Arts Centre w Ronan’s Garden w Cuskinny.

Sirius Arts Centre jest to centrum sztuki powsta?e w 1988 r. w Cobh i dzia?aj?ce na zasadach non – profit. Mia?o tam miejsce wiele wystaw polskich artystów. Kryzys jaki w ostatnim czasie dotkn?? Irlandi? w pierwszej kolejno?ci odcisn?? swoje pi?tno na tego typu przybytkach kultury.

Niemniej, jego pracownicy nie poddaj? si? i sami staraj? si? pozyskiwa? ?rodki na swoj? dzia?alno??. Jednym z pomys?ów jest zorganizowanie kwesty w prywatnych ogrodach. Polega to na tym, ?e w?a?ciciele tych ogrodów, które s? w?asno?ci? prywatn? i nie s? udost?pniane do zwiedzania – na jeden dzie? pozwalaj? wej?? tam wszystkim zainteresowanym za drobn? op?at?. Oczywi?cie – zyski z takiej akcji s? przeznaczane na wsparcie Sirius Arts Centre.

<!--:pl-->Przygotowania do "Dni Chrze?cija?stwa" w Cork<!--:-->

Przygotowania do “Dni Chrze?cija?stwa” w Cork

W poniedzia?ek 18 maja b.r., mia?o miejsce pierwsze oficjalne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork z przedstawicielami scholi dzia?aj?cej przy “polskim” ko?ciele. Tematem spotkania by?o omówienie wspó?pracy przy organizacji w Cork “Dni Chrze?cija?stwa”. Stowarzyszenie MyCork jest organizacj? ?wieck?, ale otwart? na wspó?prac? z ró?nymi ?rodowiskami. W szczególno?ci chcemy wpiera? ró?nego rodzaju inicjatywy aktywnej cz??ci Polonii w Cork. Je?eli kto? chce zrobi? co? spo?ecznie dla innych – zawsze mo?e liczy? na nasz? pomoc. Wst?pny plan przewiduje, ?e “Dni Chrze?cija?stwa” odb?d? si? w dniach 26 – 28 czerwca b.r. Przewidziano m.in. spotkanie z dr Marcinem Lisakiem, autorem ksi??ki: “Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta”, przedstawienie teatralne oraz koncerty muzyczne.

<!--:pl-->Cork: Polskie Karaoke<!--:-->

Cork: Polskie Karaoke

W sobot? 16 maja b.r., w pubie An Spailpin Fanac w Cork mia? miejsce kolejny wieczór karaoke polskich przebojów pod patronatem medialnym Stowarzyszenia MyCork. Publiczno?? dopisa?a, ch?tnych do ?piewania by?o tak du?o – ?e nie wszyscy zd??yli wyst?pi?. Bohaterkami wieczoru by?y dwie Irlandki, które chocia? nie zna?y ani s?owa po polsku, dzielnie próbowa?y ?piewa? jedn? […]

<!--:pl-->Cork: wystawa mini monoprintów Anny Ziarniewicz<!--:-->

Cork: wystawa mini monoprintów Anny Ziarniewicz

W czwartek, 21 maja b.r. o godz. 19:00 w The Sextant Bar przy 1 Albert Qy w Cork odb?dzie si? oficjalne otwarcie wystawy Anny Ziarniewicz. Jest to wystawa mini monoprintow, uwieczniaj?ca d?ugoletni? ju? twórczo?? artystki. Anna Ziarniewicz jest absolwentk? Pracowni Technik Metalowych Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi, stypendystk? Ministerstwa Kultury i Sztuki RP. Jej prace bra?y udzia? w wielu mi?dzynarodowych wystawach min. w Japonii, Francji i Nowym Yorku. Obecnie Ania tworzy, mieszka i pracuje w Cork, gdzie nale?y do Stowarzyszenia Artystów Grafików – Cork Printmakers.

<!--:pl-->MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 16 maja b.r., w Cork mia?y miejsce XIX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Józef Andrzej Urban, podró?nik i nauczyciel geografii w Polskiej Szkole w Cork. Czas, kiedy prowadzi? firm? w Polsce, pozwoli? mu na realizacj? marze?, czyli podro?y i zwiedzania, a tak?e dokumentowania tego zdj?ciami. Zwiedzi? prawie ca?? Europ? (poza Albani? i Islandi?), du?? cz??? Azji i troszk? Afryki. Obecnie podró?uje po Irlandii odkrywaj?c uroki Zielonej Wyspy.