Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Centrum pomocy uzale?nionym

Centrum Konsultacyjne dla Uzale?nionych i Ich Rodzin-CKU powsta?o w maju 2009 w odpowiedzi na potrzeby osób uzale?nionych oraz wspó?uzale?nionych, DDA.
“Osoby te cz?sto na emigracji czuj? si? samotnie. Nieznajomo?? j?zyka oraz miejsc gdzie szuka? pomocy dla siebie i bliskich
stanowi powa?n? barier? przed podj?ciem leczenia. Uzale?nienie od alkoholu,substancji psychoaktywnych czy gier hazardowych ma zró?nicowane skutki dla zdrowia fizycznego, psychicznego i dla funkcjonowania spo?ecznego. Wszystkie jednak s? ograniczeniem wolno?ci cz?owieka, odpowiedzialno?ci za w?asne wybory,za w?asny los i za los osób najbli?szych. Dlatego naszym celem jest profesjonalna pomoc i wsparcie osobom uzale?nionym oraz wspó?uzale?nionym.” – t?umacz? Mariola Mastek i Marta Sobczak.

Podstawowy program terapii uzale?nie? w CKU-w placówce ambulatoryjnej jest oparty na systemowym podej?ciu do choroby uwzgl?dniaj?cym jednocze?nie aktywny udzia? w procesie terapeutycznym osób najbli?szych oraz maksymalne wykorzystanie potencja?u wielodyscyplinarnego zespo?u terapeutów, w którym istotn? rol? odgrywaj? konsultanci wywodz?cy sie spo?ród osób uzale?nionych, którzy z sukcesem przeszli w?asn? terapi?.

Podstaw? programu terapeutycznego w CKU s? za?o?enia modelu Minnesota. Metod? oddzia?ywa? terapeutycznych jest psychoterapia w ramach zaj?? grupowych, konsultacji indywidualnych oraz warsztatów psychologicznych i terapeutycznych.

Lokalizacja:
Duszpasterstwo Polskie przy High Street 14,Dublin 8

Phone:+353860861018
E-mail:cku.info@gmail.com
www.ckudublin.org

Share

Tagi:

Kategoria: Zdrowie

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.