Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Comiesi?czne spotkanie rodziców z ma?ymi dzie?mi

Korpusy Pokoju zapraszaj? wszystkie rodziny z kilkumiesi?cznymi niemowlaczkami oraz dzie?mi do 6-7 roku ?ycia na comiesi?czne spotkania.

Maj? one na celu umo?liwienie dzieciom zabawy z rówie?nikami, poznanie rodziców mi?dzy sob? oraz podarowanie rodzinom czasu, który mog? sp?dzi? wspólnie bez my?lenia o obowi?zkach dnia codziennego.

Dzieci maj? do swojej dyspozycji zabawki. Dla wszystkich przygotowane b?d? drobne przek?ski oraz napoje. Op?ata za wst?p jest dobrowolna.

14. grudnia, godz. 14.00, salka w podziemiach klasztoru Dominikanów, Dorset St Upper. Wst?p wolny!
Kontakt: Aleksandra Spycha?a-Pazdan – aspychalapazdan@gmail.com.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
616