Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Konferencja Solidarno?? – retrospektywa

“Solidarno?? – retrospektywa”
Konferencja na University College Cork
18 wrze?nia 2010

Wydzia? Historii, University College Cork we wspó?pracy z instytutem Historii Uniwersytetu Jagielo?skiego ma zaszczyt poinformowa?, ?e w dniu 18-go wrze?nia 2010 roku na University College Cork odb?dzie si? konferencja upami?tniaj?ca trzydziest? rocznice powstania w Polsce ruchu “Solidarno??”.

Udzia? w konferencji zatytu?owanej “Solidarno?? – retrospektywa” potwierdzili wybitni historycy z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Omówione zostan? ró?ne aspekty powstawania, osi?gni?cia oraz spu?cizna tego prze?omowego w dziejach wspó?czesnej Europy ruchu. Konferencj? u?wietni wyk?ad profesora Normana Daviesa uznanego, angloj?zycznego badacza historii Polski, m.in. autora takich ?wiatowych bestsellerów jak: “Europa: historia” czy prze?omowego dzie?a zajmuj?cego si? historia Polski pt. “Bo?e igrzysko”. Wyst?pi? równie? profesor Mark Kramer z Uniwersytetu Harwarda (t?umacz dzie?a “Czarna Ksi?ga Komunizmu”) i doktor Jakub Basista, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagielo?skiego (ekspert w dziedzinie wspó?czesnej polityki i historii spo?ecznej Polski). Doktor Janina Lyons i profesor Maciej Smole?ski ze Stowarzyszenia Polsko Irlandzkiego omówi? akcj? pomocow? zorganizowana w latach 80-tych przez Poloni? irlandzka oraz samych Irlandczyków na rzecz Polaków.

Oprócz wyk?adów, wyst?pi równie? Polski Chór z Cork z recitalem pie?ni solidarno?ciowych, jak równie? wy?wietlony zostanie film Andrzeja Wajdy “Cz?owiek z ?elaza”, który w porz?dku chronologicznym przedstawia walk? o powstanie “Solidarno?ci”. Film ten zdoby? Z?ot? Palm? na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1981roku.

Konferencja jest organizowana przez Pana Gabriela Doherty z Katedry UCC, przy hojnym wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny i otwarty dla publiczno?ci. Zaproszenie szczególnie kierujemy do polskiej spo?eczno?ci w Irlandii

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Gabrielem Doherty University College Cork 021 4900283, g.doherty@ucc.ie. Program konferencji dost?pny jest na stronie: http://www.ucc.ie/en/history/home/

Share

Tagi:

Kategoria: Konferencje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.