Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polacy w Radzie Minister Integracji


Og?oszone zosta?y sk?ady Rad ds. Integracji przy Biurze Ministra ds. Integracji. W ka?dym rejonie zasiadaj? Polacy.

Connacht/Ulster

Dublin

Rest of Leinster


Munster

Ms. Mary White, T.D., Minister of State for Equality, Integration and Human Rights powiedzia?a:
“Kilka tygodni temu czytali?my o Polskim naukowcu, który dokumentowa? do?wiadczenia polskich imigrantów w Irlandii. 300,000 Polaków pomog?o temu krajowi poradzi? sobie z brakami na rynku pracy. Irlandczycy musieli si? dokszta?ca?, w rezultacie mamy bardziej wykszta?conych i elastycznych pracowników. Z zadowoleniem czyta?am, ?e Polscy imigranci maj? pozytywne do?wiadczenia w Irlandii – miejsca pracy znajduj? bardziej przyjaznymi, pracodawców bardziej sprawiedliwymi a kierowników mniej autorytarnymi ni? w Polsce. Te pozytywne komentarze nie s? uniwersalne, niektórzy otrzymywali gorsze p?ace w stosunku do Irlandczyków, jednak to badanie pokaza?o ch?? integracji z dwóch stron.
Chc? podkre?li?, ?e ludzie przyje?d?ali tu do pracy, kiedy by?o ?atwo znale?? zatrudnienie. W czasie recesji fala przyjazdów dramatycznie opad?a. Rz?d Irlandzki widzi, ?e ludzie przyje?d?ali tu za prac?, a nie uprawia? turystyk? socjaln?, jak niektórzy sugerowali.”

Pe?ne przemówienie minister.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Ryszard pisze:

    W lONGFORD w Employment Office przy Athlone Rd.Townspark zatrudniona jest do pomocy polakom i nie tylko pani Aneta,ju? nied?ugo bo tylko do ko?ca pazdziernika 2010r.Wypowiadam si? w imieniu i z upowa?nienia kilkudziesi?ciu rodzin polskich.prosimy o pin? pomoc w uniemo?liwieniu zwolnienia jej z pracy.Mo?emy strci? bardzo cenn? pomoc w za?atwianiu wielu wa?nych spraw w Irlandzkich urz?dach.Mieszkam tu kilka lat i nie spotka?em si? z tak wielkim profesjonalnym i ?yczliwym podej?ciem do cz?owieka potrzebuj?cego pomocy.Wiem ?e mo?e to nie jest na temat.W obliczu tak wielkiej straty dla naszej spo?eczno?ci prosimy o wszelk? mo?liw? pomoc.Kto mo?e nam pomóc niech pomo?e uratowa? tak cenny skarb dla emigrantó nie tylko z Polski.