Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Liderzy z misj?

Pierwszy dzwonek w Szkole Liderów Forum Polonia

Kiedy zgo?a pó? wieku temu Martin Luther King og?osi?, i? „ma Marzenie”, za charyzmatycznym liderem ruszy?y miliony, daj?c drog? prawdziwej rewolucji i setkom ruchów antyrasistowskich. I cho? wy?niona wizja Luthera Kinga wci?? czeka na ca?kowite dope?nienie, droga ku jej realizacji zmieni?a ?ycie wielu pokole?, daj?c im wolno?? i równo??. Czy warto wi?c stawia? sobie cele niemal niemo?liwe do osi?gni?cia? Czym powinny si? kierowa? organizacje spo?eczne, kre?l?c swoje zadania? I jak wizj? pojedynczych liderów zara?a? innych? O tym wszystkim traktowa? pierwszy z serii warsztatów Szko?y Liderów Forum Polonia, który odby? si? w sobot?, 28 sierpnia w siedzibie POSK w Dublinie.

Celem Szko?y Liderów Forum Polonia jest wspieranie dzia?alno?ci spo?ecznej na rzecz polskiej mniejszo?ci w Irlandii oraz rozwijanie umiej?tno?ci liderskich w?ród dzia?aczy sektora NGO. Warsztaty z zakresu tworzenia, rozwoju oraz formalizacji dzia?alno?ci grup wolontaryjnych oraz dzia?aj?cych w sektorze NGO stawiaj? sobie za cele: pomoc w sprawnym tworzeniu misji oraz statutu organizacji, jak równie? dookre?lenie wizji i celów Forum Polonia oraz przygotowanie cz?onków FP do etapu legalizacji i wyboru zarz?du organizacji.

Warsztaty odby?y si? dzi?ki uprzejmo?ci oraz wsparciu finansowemu The Wheel Centre (www.wheel.ie) oraz The Integration Centre (www.integratingireland.ie), które przekaza?y fundusze oraz zapewni?y trenerów dla dwóch sesji treningowych.

W szkoleniu udzia? wzi?li liderzy i liderki nast?puj?cych organizacji:

– Emilia Marchelewska (FP, Cairde)

– Anna Pa? (FP, Polski Express)

– Beata Molendowska (FP, MyCork)

– S?awek Norberczak (POSK)

– Krzy? Kiedrowski (IPS, Korpusy Pokoju)

– Barnaba Dorda (FP)

– Patrycja Cichocka (Clonmel Polish School)

– Niamh Nestor (FP, Billingual Forum Ireland)

– Filip Stefa?ski

– Anna Michalska (Multicity – Kilkenny)

– Barbara Ozga (CKU)

– Grzegorz R?kas (MyCork)

Tymczasem, wszystkich zainteresowanych dzia?alno?ci? w sektorze NGO zapraszamy na drugie z cyklu szkole? Forum Polonia: w sobot?, 11 wrze?nia odb?dzie si? Sesja2: „Formalizacja organizacji oraz modele zarz?dzania”. O szczegó?ach szkolenia oraz procesie aplikacji – wi?cej na www.forumpolonia.org

W razie jakichkolwiek pyta? lub w kwestii udzia?u w kolejnych modu?ach szkoleniowych, wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatork? projektu z ramienia Forum Polonia: Anna Pa?, t: 085 154 1454, e: anna@polishexpress.net

Sponsorzy szkole?: The Wheel Centre, The Integration Centre, Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny, Siptu

Tekst: AP

Share

Tagi: , ,

Kategoria: Szkolenia

Komentarze (2)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

 1. Anna Pa? pisze:

  Liderzy – wciaz mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na sobotnie szkolenia, zatem czekamy na zgloszenia od Was! :)

 2. Anna Pa? pisze:

  Program 2. sesji szkoleniowej:

  Date: Saturday 11th September 2010

  Topics: Charities Act 2009
  Drafting a Basic Constitution
  Roles & Responsibilities
  Governance & Legal Structures

  Facilitators: Seamus O’Leary (The Integration Centre)
  and Anna Pas (Forum Polonia)

  10:30 – 11:00 Registration
  11:00 – 11:15 Introductions & overview of the day
  11:15 – 11:45 Charities Act 2009 & its implications
  11:45 – 12:15 Drawing up a Constitution: Pitfalls and Tips
  12:15 – 12:45 Review of Forum Polonia’s Charter§ Compare to checklist§ Identify areas to develop further§ Agreeing on a process to develop the Charter further
  12:45 – 1:15 Defining Roles & Responsibilities
  1:15 – 2:00 Lunch break
  2:00 – 2:45 Governance & Legal Structures (Parts 1 & 2)
  2:45 – 2:55 Energiser/ short break
  2:55 – 3:30 Governance & Legal Structures (Parts 3 & 4)
  3:30 – 4:15 Review of Forum Polonia’s current structure§ Choosing an appropriate structure§ Selecting and defining appropriate roles§ Agreeing on a process to decide on the above
  4:15 – 4:30 Summary of agreed next steps for Forum Polonia