Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
 By ka?de polskie dziecko mia?o dost?p do bezp?atnej edukacji

By ka?de polskie dziecko mia?o dost?p do bezp?atnej edukacji

Forum Polonia zach?ca do wsparcia inicjatywy Polskich Szkó? Internetowych Libratus: “Naszym wspólnym celem jest szerzenie polskiej kultury oraz tradycji. Wspólnie ze szko?ami podstawowymi i gimnazjalnymi w Polsce oraz szko?ami sobotnimi i organizacjami polonijnymi poza granicami Polski promujemy polsk? edukacj? w?ród Polaków czasowo lub na sta?e przebywaj?cych zagranic?. Nasz bud?et nie pozwala nam na zakup reklam […]

Zdrowie seksulane, p?odno??, macierzy?stwo - Polki w Irlandii

Zdrowie seksulane, p?odno??, macierzy?stwo – Polki w Irlandii

Study on Sexual Health, Fertility, and Motherhood for Migrant and Minority Ethnic Women living in Ireland to badania zlecone przez Crisis Pregnancy Programme (CPP) oraz Health Services Executive (HSE). W ich projektowaniu i realizacji bada? uczestniczy Cairde. Emilia Marchelewska z Cairde / Forum Polonia zach?ca Polski do w??czenia si? w konsultacje. 13 kwietnia 2011 o […]

DiscoverIrelandPoland

DiscoverIrelandPoland

Przedstawiciel na Polsk? Tourism Ireland prosi o rozpropagowanie informacji. Przedstawiciel na Polsk? Tourism Ireland ma ju? swój profil na Facebooku. Informacje o atrakcjach turystycznych, aktualnych imprezach, ciekawostkach to wszystko znajdzie si? na irlandzkim profilu. Je?eli by?e? w Irlandii lub tam mieszkasz, chcesz si? podzieli? wra?eniami, wspomnieniami, zdj?ciami zach?ci? do odwiedzenia Zielonej Wyspy koniecznie odwied? nasz […]

Kabaret Ani Mru Mru w Irlandii

Kabaret Ani Mru Mru w Irlandii

Organizatorzy prosz? o rozpropagowanie informacji. Czer? czy biel? Pod takim has?em zobaczymy nowy program kabaretu Ani Mru Mru, który wyst?pi 11 i 12 czerwca Cork i Dublinie. Ju? dzisiaj serdecznie zapraszamy na imprez?. To gwarancja dobrze sp?dzonego wieczoru z porcj? humoru w najlepszym wykonaniu. Lubelski kabaret Ani Mru Mru, który w tym roku otrzyma? specjalna […]

Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit

Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit

Sukces ma wielu ojców czyli Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit Play Poland- Irish Polish Film Project to wyj?tkowe wydarzenie filmowe promuj?ce niezale?ne produkcje polskie jak i irlandzkie. B?dzie mia? on miejsce w lipcu 2011 w Dublinie. Jest to platforma dla profesjonalnych jak i pocz?tkuj?cych filmowców i animatorów oraz dla mi?o?ników […]

Spotkania przybli?aj?ce sylwetk? Karola Wojty?y. Waterford

Spotkania przybli?aj?ce sylwetk? Karola Wojty?y. Waterford

Waterpol prosi o rozprowadzenie informacji. W Waterofd odb?d? si? cztery spotkania przybli?aj?ce Polakom i Irlandczykom sylwetk? Karola Wojty?y. Podczas pierwszego spotkania zostanie wy?wietlony film dokumentalny TVP “Jan Pawe? Wielki” po polsku z napisami angielskimi. Karol Wojty?a: Sk?d pochodzi?? Kim by?? Co robi?? Jak to robi?? Jego droga na ziemi. Wst?p wolny Thursday, April 7 · […]

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W niedziel? 10 kwietnia odb?dzie si? w Irlandii szczegó?owy Powszechny Spis Ludno?ci, czyli Census. Jego celem jest policzy? ka?d? osob?, która tego dnia przebywa w Irlandii. PAMI?TAJ, BY W NIEDZIEL? WYPE?NI? FORMULARZ SPISOWY I ODDA? GO RACHMISTRZOWI. JE?LI MASZ PYTANIA LUB NIE OTRZYMA?E? FORMULARZA, ZADZWO? DO NAS: 0863231184, 0851015929 lub 086 410 7788. Wi?cej o […]

Obchody rocznicy tragedii 10 kwietnia.

Obchody rocznicy tragedii 10 kwietnia.

Dnia 16 marca 2011, o godzinie 18:30 odby?o si? w sali “na dole” na Dorset Street spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów rocznicy 10 kwietnia. Na spotkaniu przedstawiona zosta?a relacja z pierwszego spotkania organizacyjnego z niedzieli 13 kwietnia, które odby?o si? w hotelu Burlington w sk?adzie: Grzegorz Dawidowski, Bart?omiej Bru?ewicz, Martin Reynolds, Eryk Kozie? , Aneta […]

 Konferencja Quo Vadis III

Konferencja Quo Vadis III

Organizatorzy konferencji Quo Vadis III oraz Stowarzyszenia Emigracji Polskiej informuj?, ?e Senat RP zaakceptowa? wniosek “?wiatowa Konferencja M?odych Liderów Polonijnych Quo Vadis III” i przyzna? dotacj? zapewniaj?c? udzia? w konferencji uczestnikom reprezentuj?cym ?rodowiska polonijne dzia?aj?ce poza terenem Ameryki Pó?nocnej. Forum Polonia wystosowa?o list popracia dla projektu. Organizatorzy pisz?: “Dzi?kujemy Pa?stwu za poparcie dla projektu.Wszyscy Pa?stwo, […]

W nowym rz?dzie brak ministra ds integracji

W nowym rz?dzie brak ministra ds integracji

Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” jako pierwsza organizacja Charity za?o?ona i prowadzona przez polskich wolontariuszy dla polskiej spo?eczno?ci pragnie wyrazi? swoje g??bokie zaniepokojenie brakiem powo?ania Ministra do spraw Integracji w gabinecie nowego rz?du Irlandii. Od 2006 roku Centrum Razem zajmuje si? osobami w trudnej sytuacji ?yciowej oraz promuje idee integracji tutaj w Cork w Irlandii. […]