Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
DiscoverIrelandPoland

DiscoverIrelandPoland

Przedstawiciel na Polsk? Tourism Ireland prosi o rozpropagowanie informacji. Przedstawiciel na Polsk? Tourism Ireland ma ju? swój profil na Facebooku. Informacje o atrakcjach turystycznych, aktualnych imprezach, ciekawostkach to wszystko znajdzie si? na irlandzkim profilu. Je?eli by?e? w Irlandii lub tam mieszkasz, chcesz si? podzieli? wra?eniami, wspomnieniami, zdj?ciami zach?ci? do odwiedzenia Zielonej Wyspy koniecznie odwied? nasz […]

Kabaret Ani Mru Mru w Irlandii

Kabaret Ani Mru Mru w Irlandii

Organizatorzy prosz? o rozpropagowanie informacji. Czer? czy biel? Pod takim has?em zobaczymy nowy program kabaretu Ani Mru Mru, który wyst?pi 11 i 12 czerwca Cork i Dublinie. Ju? dzisiaj serdecznie zapraszamy na imprez?. To gwarancja dobrze sp?dzonego wieczoru z porcj? humoru w najlepszym wykonaniu. Lubelski kabaret Ani Mru Mru, który w tym roku otrzyma? specjalna […]

Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit

Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit

Sukces ma wielu ojców czyli Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit Play Poland- Irish Polish Film Project to wyj?tkowe wydarzenie filmowe promuj?ce niezale?ne produkcje polskie jak i irlandzkie. B?dzie mia? on miejsce w lipcu 2011 w Dublinie. Jest to platforma dla profesjonalnych jak i pocz?tkuj?cych filmowców i animatorów oraz dla mi?o?ników […]

Spotkania przybli?aj?ce sylwetk? Karola Wojty?y. Waterford

Spotkania przybli?aj?ce sylwetk? Karola Wojty?y. Waterford

Waterpol prosi o rozprowadzenie informacji. W Waterofd odb?d? si? cztery spotkania przybli?aj?ce Polakom i Irlandczykom sylwetk? Karola Wojty?y. Podczas pierwszego spotkania zostanie wy?wietlony film dokumentalny TVP “Jan Pawe? Wielki” po polsku z napisami angielskimi. Karol Wojty?a: Sk?d pochodzi?? Kim by?? Co robi?? Jak to robi?? Jego droga na ziemi. Wst?p wolny Thursday, April 7 · […]

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W niedziel? 10 kwietnia odb?dzie si? w Irlandii szczegó?owy Powszechny Spis Ludno?ci, czyli Census. Jego celem jest policzy? ka?d? osob?, która tego dnia przebywa w Irlandii. PAMI?TAJ, BY W NIEDZIEL? WYPE?NI? FORMULARZ SPISOWY I ODDA? GO RACHMISTRZOWI. JE?LI MASZ PYTANIA LUB NIE OTRZYMA?E? FORMULARZA, ZADZWO? DO NAS: 0863231184, 0851015929 lub 086 410 7788. Wi?cej o […]

Obchody rocznicy tragedii 10 kwietnia.

Obchody rocznicy tragedii 10 kwietnia.

Dnia 16 marca 2011, o godzinie 18:30 odby?o si? w sali “na dole” na Dorset Street spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów rocznicy 10 kwietnia. Na spotkaniu przedstawiona zosta?a relacja z pierwszego spotkania organizacyjnego z niedzieli 13 kwietnia, które odby?o si? w hotelu Burlington w sk?adzie: Grzegorz Dawidowski, Bart?omiej Bru?ewicz, Martin Reynolds, Eryk Kozie? , Aneta […]

 Konferencja Quo Vadis III

Konferencja Quo Vadis III

Organizatorzy konferencji Quo Vadis III oraz Stowarzyszenia Emigracji Polskiej informuj?, ?e Senat RP zaakceptowa? wniosek “?wiatowa Konferencja M?odych Liderów Polonijnych Quo Vadis III” i przyzna? dotacj? zapewniaj?c? udzia? w konferencji uczestnikom reprezentuj?cym ?rodowiska polonijne dzia?aj?ce poza terenem Ameryki Pó?nocnej. Forum Polonia wystosowa?o list popracia dla projektu. Organizatorzy pisz?: “Dzi?kujemy Pa?stwu za poparcie dla projektu.Wszyscy Pa?stwo, […]

W nowym rz?dzie brak ministra ds integracji

W nowym rz?dzie brak ministra ds integracji

Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” jako pierwsza organizacja Charity za?o?ona i prowadzona przez polskich wolontariuszy dla polskiej spo?eczno?ci pragnie wyrazi? swoje g??bokie zaniepokojenie brakiem powo?ania Ministra do spraw Integracji w gabinecie nowego rz?du Irlandii. Od 2006 roku Centrum Razem zajmuje si? osobami w trudnej sytuacji ?yciowej oraz promuje idee integracji tutaj w Cork w Irlandii. […]

Wieczór Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej

Wieczór Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej

POSK Dublin zaprasza: To ogromna strata dla polskiego ?wiata kultury. Odesz?a jedna z najwi?kszych polskich artystek. Genialna. Wybitna. Profesjonalna w ka?dym calu zarówno w teatrze, telewizji, filmie, na deskach estrady i przed radiowym mikrofonem. Stworzy?a wiele niezapomnianych kreacji i dlatego pragniemy przybli?y? i przypomnie? szerokiej publiczno?ci Jej bogaty dorobek artystyczny podczas Wieczoru Wspomnie? o Irenie […]

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego - postulaty

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego – postulaty

W trakcie IV Kongresu Polskich Organizacji Studenckich w Wielkiej Brytanii grupa studentów w sk?adzie: Joanna Bagniewska, Pawe? ?ojko, Tadeusz Kocman przedstawi?a postulaty dotycz?ce reformy polskiego szkolnictwa wy?szego (w za??czniku). Zach?cam Pa?stwa do zapoznania si? z materia?em. Uruchominona zosta?a równie? petycja on-line, dzi?ki której mo?ecie wyrazi? swoje poparcie dla pomys?u oraz wzi?? udzia? w debacie na […]