Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Wieczór Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej

Wieczór Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej

POSK Dublin zaprasza: To ogromna strata dla polskiego ?wiata kultury. Odesz?a jedna z najwi?kszych polskich artystek. Genialna. Wybitna. Profesjonalna w ka?dym calu zarówno w teatrze, telewizji, filmie, na deskach estrady i przed radiowym mikrofonem. Stworzy?a wiele niezapomnianych kreacji i dlatego pragniemy przybli?y? i przypomnie? szerokiej publiczno?ci Jej bogaty dorobek artystyczny podczas Wieczoru Wspomnie? o Irenie […]

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego - postulaty

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego – postulaty

W trakcie IV Kongresu Polskich Organizacji Studenckich w Wielkiej Brytanii grupa studentów w sk?adzie: Joanna Bagniewska, Pawe? ?ojko, Tadeusz Kocman przedstawi?a postulaty dotycz?ce reformy polskiego szkolnictwa wy?szego (w za??czniku). Zach?cam Pa?stwa do zapoznania si? z materia?em. Uruchominona zosta?a równie? petycja on-line, dzi?ki której mo?ecie wyrazi? swoje poparcie dla pomys?u oraz wzi?? udzia? w debacie na […]

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji? W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów […]

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

W Forum Polonia uwa?amy, ?e udzia? Polaków w nadchodz?cym spisie jest niezmiernie wa?ny. Rejestracja adekwatnych informacji na temat liczby i sytuacji naszej mniejszo?ci narodowej ma szanse zosta? odzwierciedlona w sposobie planowania, zarz?dzania i dostarczania serwisów s?u?b publicznych i firm prywatnych. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomo?ci angielskiego, o liczbie dzieci, których j?zykiem […]

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Forum Polonia apeluje by Polacy wzi?li udzia? w Spisie Powszechnym 2011 w Irlandii. Roze?lij informacje do Polaków. Spis ludnos?ci, Census, odbywa sie? w Irlandii co 5 lat. W tym roku b?dzie mia? miejsce w niedziele?, 10 kwietnia. Na krótko przed ta? data? rachmistrz spisowy dostarczy Pan?stwu do domu formularz spisowy. Jes?li zajdzie potrzeba Rachmistrz pomoz?e […]

Healh Forum - Is Dublin going to become Detroit?

Healh Forum – Is Dublin going to become Detroit?

Ethnic Minority Health Forum (EMHF); the meeting is on Tuesday 08th March 2011 International Women Day @ 10.50 am at Cairde, 19 Belvedere Place, Dublin 1. (Lunch will be provided and a €5.00 transport will be paid at the end of the meeting). Dr. Carla’s Groh visit to Ireland is to facilitate sharing good practises […]

Przeglad filmow Jerzego Skolimowskiego w IFI

Przeglad filmow Jerzego Skolimowskiego w IFI

Jerzy Skolimowski jest jednym z najbardziej nowatorskich i kreatywnych re?yserów, który pojawi? si? wraz z nadej?ciem nowej fali w polskiej kinematografii lat 60-tych. Re?yser w marcu br. odwiedzi Irlandzki Instytut Filmowy (Irish Film Institute), w którym zaprezentuje, wraz ze swoimi starszymi dzie?ami, swój najnowszy film „Essential Killing”. Sam fakt, i? re?yser nazywany jest „m?odszym bratem […]

Koncert ku czci Henryka Goreckiego - NCH, 12 marca

Koncert ku czci Henryka Goreckiego – NCH, 12 marca

Ostatnie kompozycje Henryka Miko?aja Góreckiego w wykonaniu Kwartetu ?l?skiego Koncert zorganizowany dla uczczenia pami?ci niedawno zmar?ego Henryka Miko?aja Góreckiego. Data: 12 marca 2011, 20:30, Miejsce: National Concert Hall, Kevin Barry Room, BIlety: €12/€10 National Concert Hall Box Office Tel:  01 417 0000 www.nch.ie, Kwartet ?l?ski – ponad 1000 koncertów, 100 premier. Szymon Krzeszowiec- skrzypce I, […]

We? udzia? w konsultacjach z naczelnym biurem Gardy

We? udzia? w konsultacjach z naczelnym biurem Gardy

Biuro ds. Wielokulturowo?ci Irlandzkiej Policji zaprasza cz?onków Forum Polonia na tegoroczne konsultacje. Odb?d? si? w czwartek, 24-tego marca 2011 w Farmleigh House Estate, Phoenix Park w godzinach 9.30-2pm. Tegoroczna impreza b?dzie zaineugurowana przez komisarza Gardy Martina Callinana. Forum Polonia zosta?o zaproszone jako grupa prezentuj?ca du?? warto?? i mog?ca wiele wnie?? na polu wielokulturowej Irlandii. Uczestnicy […]

Szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych

W nadchodz?c? sobot? odb?dzie pierwsze z z cyklu spotka? przeznaczonych dla osób szukaj?cych pracy. Inicjator Jacek ?acina mówi: “Kurs ma na celu ulepszenie w?asnych umiej?tno?ci; u?wiadomienie sobie w jakim po?o?eniu ?yciowym si? znajdujemy w danym momencie, jakie mamy umiej?tno?ci i zdolno?ci, jakie mamy potrzeby, cele i jak je zrealizowa?.” Prosimy o rozpowszechnienie informacji. Ch?tnych do […]