Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Wybory do Sejmu i Senatu RP - ankieta

Wybory do Sejmu i Senatu RP – ankieta

W celu sprawnego zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu RP w bie??cym roku, Ambasador RP w Dublinie Marcin Nawrot, wraz z pracownikami Konsulatu RP, zwracaj? si? z pro?ba o udzielenie odpowiedzi na pytania, zwi?zanych z mo?liwo?ci? glosowania korespondencyjnego, jako dodatkowej mozliwosci glosowania przez Polaków w Irlandii. Prosimy o odpowiedz na 4 krótkie pytania – na […]

Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na tegorocznym Jameson Dublin International Film Festival 17-27 lutego 2011 Chrzest (The Christening) – Cineworld – 19 luty 2011 – 20:30 (86′) Micha? ma to, o czym marzy?: pi?kn? ?on? Magd?, nowonarodzonego synka, niez?? prac?. Sprowadza Janka – przyjaciela z dawnych lat, aby zosta? ojcem chrzestnym dziecka. To tylko pocz?tek planu Micha?a, który prosi przyjaciela, […]

Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na Konkurs Ortograficzny (Dyktando) w J?zyku Polskim oraz Konkurs Ortograficzny w J?zyku Angielskim. Oba dyktanda odb?d? si? w Domu Polskim (przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2) niedziel? 20 lutego 2011 po polsku o godzinie 15:00 i po angielsku o godzinie 14:00. Konkursy otwarte s? dla wszystkich, którzy chc? si? zmierzy? z […]

Studia po polsku w Irlandii

Studia po polsku w Irlandii

STUDENT WIRTUALNY- EGZAMIN REALNY, CZYLI POLSKA JAKO?? KSZTA?CENIA W DUBLINIE Spo?eczna Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania rozpoczynaj?ca dzia?alno?? w Dublinie nale?y do najbardziej renomowanych w?ród polskich uczelni. Z grudniowych danych MNiSW wynika, ?e SWSPIZ jest najcz??ciej wybieran? uczelni? niepubliczn? w Polsce wg ogólnej liczby kandydatów na studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie. Szko?a sukcesywnie […]

Lady Gabi, wspomnienia o Gabrieli Kownackiej

Lady Gabi, wspomnienia o Gabrieli Kownackiej

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu.

Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka?

Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka?

Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka? Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs zaprasza cz?onków spo?ecze?stwa i organizacje do w??czenia si? w proces rewizji sytuacji w zakresie przestrzegania praw cz?owieka w Irlandii. Forum Polonia proponuje, by grupy polonijne w??czy?y si? w ten proces. Ch?tnych do wspó?pracy lub kierowania projektem kompilowania raportu zapraszam do przes?ania […]

Jak Irlandia przeciwdzia?a rasizmowi i dyskryminacji?

Jak Irlandia przeciwdzia?a rasizmowi i dyskryminacji?

Ministerstwo Integracji informuje, ?e ko?czy przygotowania do obrony Raportu rz?dowego zgodnie z wytycznymi Konwencji Narodów Zjednoczonych dot. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej. Wszystkie dokumenty s? dost?pne na www.integration.ie. Wi?cej

5lecie Osrodka "Dominikanie dla Polakow" 6 luty, 2011

5lecie Osrodka “Dominikanie dla Polakow” 6 luty, 2011

Osrodek “Dominikanie dla Polakow” 6 lutego, 2011 obchodzi 5lecie istenia. Z tej okazji zostanie odprawiona msza swieta oraz debata nad ksiazka “Polscy migranci w Irlandii”.

Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - 23-29 stycznia 2011 roku.

Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – 23-29 stycznia 2011 roku.

Prosba o rozpropagowanie informacji nt darmowych badan cytologicznych dla kobiet w wieku 25-60 lat. Cairde zach?ca kobiety z mniejszo?ci etnicznych do korzystania z mozliwosci darmowych badan cytologicznych w ramach programu CervicalCheck przeznaczonego dla kobiet od 25-60 lat. Rak szyjki macicy jest drugim najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet do 44 lat na ca?ym ?wiecie. Ka?dego roku […]

Granty dla poradni psychologicznych oraz grup wsparcia

Granty dla poradni psychologicznych oraz grup wsparcia

Ministerstwo ds. Spoleczenstwa,  Rownosci oraz Regionu Gaeltacht zacheca organizacje do wystepowania o granty w zakresie wsparcia uslug poradnictwa psychologicznego (counselling) dla rodzin oraz dzieci. Deadline: 11 lutego 2011. Szczegoly w dalszej, anglojezycznej czesci postu. Voluntary organisations urged to apply for counselling services funding The Minister for Community, Equality, and Gaeltacht Affairs, Pat Carey T.D., today […]