Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

O?rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic? (dawny Zespó? Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic?) wraz  z Komitetem G?ównym Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?. Przewidziane s? dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szko?y podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum […]

WOSP Dublin - gramy juz po raz 5ty!

WOSP Dublin – gramy juz po raz 5ty!

W imieniu WOSPDublin chcieliby?my zaprosi? na 19 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Jest to ju? 5 Fina? w Dublinie i jak w latach ubieg?ych przygotowali?my duuu?o muzyki i mnóstwo atrakcji. Nadchodz?cy Fina? odb?dzie si? jak w ubieg?ym roku w po??czonych ze sob? klubach: Living Room, Fibbers oraz dodatkowo Murrays. 3 miejsca, 3 ró?ne brzmienia. Living […]

Znaj zasady. Znaj swoje prawa

Znaj zasady. Znaj swoje prawa

Powiadaja, ze nieznajomosc prawa nie jest wytlumaczeniem. Ale wiedzac o przyslugujacych nam uprawnieniach oraz obowiazkach pracodawcy, latwiej bedzie nam sie bronic przed niesprawiediwoscia oraz nierownym traktowaniem. Z inicjatywy the Equality Authority wydano wlasnie podrecznik przywolujacy zasady zatrudnienia, obowazki pracownika oraz pracdawcy, jak rowniez instytucje, gdzie szukac mozna porady oraz pomocy w przypadku lamania prawa. Kopie podrecznika ‘Your Employment […]

Kongres Forum Polonia  sobota, 27 listopada, 2010, Cork

Kongres Forum Polonia sobota, 27 listopada, 2010, Cork

W sobot?, 27 listopada, 2010 w Cork odb?dzie si? kolejny Kongres Forum Polonia skierowany do dzia?aczy Polonijnych w Irlandii. Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej […]

Romance Glastonbury Cowper Powys John

Romance Glastonbury Cowper Powys John

Romance Glastonbury Cowper Powys John – Powie?? i Graal.Po raz pierwszy w Irlandii publiczny wyk?ad ilustrowany przez autora, Patricka Quigley, o tym ” dziele zmieniaj?cym ?ycie” odb?dzie sie w Domu Polskim pod adresem 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 w poniedzia?ek, 22 listopada o godz. 19:30. Wino serwowane bedzie podczas cz??ci przeznaczonej na pytania i dyskusj?. […]

Polska Biblioteka  Biblary w Dublinie w Polskiej Ksi?garni SEN

Polska Biblioteka Biblary w Dublinie w Polskiej Ksi?garni SEN

Od 1 grudnia 2010 Polska Biblioteka Biblary w Dublinie zmienia siedzib?. Nowy lokal znajduje si? W TYM SAMYM BUDYNKU, 19 Talbot Street w Dublinie 1 (pierwszy dzwonek od góry), tylko na przeciwko starej siedziby (drzwi w drzwi). Naszym nowym gospodarzem b?dzie Polska Ksi?garnia SEN. **** Przypominamy o terminowym oddawaniu ksi??ek. Zgodnie z punktem 4. regulaminu […]

Konkurs na najlepsz? inicjatyw? w ramach ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci

Konkurs na najlepsz? inicjatyw? w ramach ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci

15 listopada na ca?ym ?wiecie zainaugurowano po raz trzeci ?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci. Polsk? edycj? wydarzenia otworzy? Prezydent RP Bronis?aw Komorowski. W inauguracji bra? udzia? równie? prof. Leszek Balcerowicz. Idea ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci narodzi?a si? z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, prezesa ameryka?skiej fundacji Kauffmana – Carla Schramma i brytyjskiej rz?dowo-biznesowej organizacji Make Your Mark. […]

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Je?li jeste? mam? dziecka w wieku do 2 lat lub mam? oczekuj?c? na rozwi?zanie, masz wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z ci???, porodem albo opiek? nad swoim maluchem, potrzebujesz odpoczynku od domowej rutyny i ch?tnie spotkasz si? z innymi kobietami – to zapraszamy Ci? na grup? dla mam. Centrum Wsparcia i Integracji ‘Together-Razem’ proponuje spotkania, które maj? […]

Archiwum Projektow Forum Polonia

Archiwum Projektow Forum Polonia

Na stronie Forum Polonia powsta?a zak?adka Projekty, która b?dzie zawiera?a opis projektów realizowanych w ramach wspolpracy i sygnowanych logiem Forum Polonia. Celem zamierzenia jest stworzenie jasnego archiwum dzialalnosci i efektywnosci wspolpracy w ramach Forum Polonia. Podstrona b?dzie zawierala: • Projekty stale • Projekty zrealizowane • Projekty aktualne Koordynatorów projektów prosz? o nades?anie krótkiej informacji o […]

Zaproszenie do uczestnictwa w programie edukacji on-line - "Otwarta Szko?a"

Zaproszenie do uczestnictwa w programie edukacji on-line – “Otwarta Szko?a”

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji Pa?stwa cz?onkom, beneficjentom, czytelnikom i wszystkim osobom zainteresowanym o mo?liwo?ci uczestnictwa w programie edukacji on-line Otwarta Szko?a. W ramach tego programu wkrótce (oko?o 6 grudnia br.) ruszaj? Ko?a Przedmiotowe organizowane dla dzieci i m?odzie?y polskiej przebywaj?cych za granic?. Rekrutacja do tego programu trwa do 29 listopada br. – b?dziemy bardzo […]