Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w sobot?, 25 pa?dziernika, tym razem w pubie Woodford, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork IX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go??mi Specjalnymi IX “Rozmów…” byli arty?ci: Karolina i Grzegorz R?kas. Tym samym, nasze IX “Rozmowy…” up?yn??y pod znakiem kultury wy?szej: mogli?my wys?ucha? pasjonuj?cego i podanego w bardzo przyst?pny sposób wyk?adu o historii sztuki, o trendach w sztuce wspó?czesnej, podyskutowa? o dzie?ach, które wytyczy?y nowe pr?dy w sztuce, itp.

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]W dniach 7 – 9 listopada b.r. , odb?dzie si? w Cork chyba najwa?niejsze polonijne wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie MyCork, czyli II Festiwal Kultury Polskiej. Koordynatork? tego projektu jest p. Aneta Szarek.

W dalszej cz??ci tekstu przedstawiamy oficjalny plan wydarze? II Festiwalu Kultury Polskiej w Cork.[/lang_pl]
[lang_en]
The Festival of Polish Culture will be launched on 07 November, 2008. During the three day festival, we will be hosting a variety of Polish artists willing to present their artistic endeavours. All cultural events being held during the festival aim to meet the needs of every individual, from both Poland and Ireland and are addressed to children as well as adults.
[/lang_en]

Dariusz Rekosz w Cork

Dariusz Rekosz w Cork

Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Dla Dzieci i M?odzie?y Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? ponownie go?ci? w Cork.

W czwartek, 16.10 b.r., Dariusz Rekosz podpisywa? swoj? najnowsz? ksi??k? “Mors, Pinky i archiwum pu?kownika Bergmana” w Saloniku Prasowym “BaDaCZ”. Nast?pnego dnia Dariusz Rekosz spotka? si? z najm?odszymi czytelniami w szkole w Carrigaline oraz w Bibliotece G?ównej w Cork. W sobot? pisarz mia? seri? spotka? w Dublinie, a z kolei w niedziel? spotka? si? z uczniami Polskiej Szko?y w Cork.

To ju? druga wizyta znanego pisarza w Cork, poprzednio Dariusz Rekosz go?ci? tutaj w czerwcu b.r.

Sileziany: na skrzyd?ach wiatru

Sileziany: na skrzyd?ach wiatru

16 pa?dziernika w Sirius Arts Centre w Cobh mia?o miejsce otwarcie wystawy “Sileziany – On the Wind’s Wings” na której swoje prace prezentuj? arty?ci z Polski.

Sileziany – jest to mi?dzynarodowy konkurs tkaniny artystycznej, realizowany w M?odzie?owym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu od 1995 roku. Autork? tego projektu jest Aleksandra Herisz. W Sirius Arts Centre w Cobh prace polskich artystów b?dzie mo?na ogl?da? od 16 pa?dziernika do 16 listopada b.r. W trakcie trwania wystawy polska grupa przeprowadzi cykl warsztatów inspirowanych r?kodzie?em

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

W sobot?, 11 pa?dziernika, w ramach kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?” w Polskiej Szkole w Cork oby?y si? warsztaty dziennikarskie dla m?odzie?y. Warsztaty poprowadzili dziennikarze ze Stowarzyszenia MyCork. W trakcie warsztatów, w których wzi??o udzia? ok. 40 uczniów, m?odzie? zosta?a podzielona na 6 grup i dosta?a za zadanie napisanie reporta?u na podstawie zdj?? z otwarcia […]

Dubli?ski Migrants Voters Project

Dubli?ski Migrants Voters Project

Dublin City Council 7 pa?dziernika oficjalnie rozpocz?? swoj? kampani? Migrants Voters Project, której ramieniem wykonawczym jest m.in. Forum Polonia.

Forum zaanga?owa?o si? w projekt dzi?ki Agnieszce Wi?syk z NWICN, która jest w Steering Comittee projektu DCC. 6 osób z naszego forum zosta?o przeszkolonych jako trenerzy Voters Education – Local Election.

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

9. pa?dziernika w Rezydencji Pana Ambasadora w Irlandii, dr Tadeusza Szumowskiego, odby?o si? spotkanie z mediami polonijnymi, w którym wzi??y udzia? równie? osoby dzia?aj?ce na Forum Polonia, m.in. Marcin Klinkosz z Naszego G?osu, Filip Dawidzi?ski prowadz?cy podcast Nie tylko Dla Or?ów oraz Emilia Marchelewska wspó?pracuj?ca m.in. z Polskim Heraldem.

Dariusz Rekosz w Cork i w Dublinie

Dariusz Rekosz w Cork i w Dublinie

[lang_pl]W pi?tek 17 pa?dziernika w Cork, a sobot? 18 pa?dziernika w Dublinie odb?dzie si? seria spotka? z autorem ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y – Dariuszem Rekoszem, twórc? przygód m?odych detektywów Morsa i Pinky, po??czona z warsztatami plastycznymi dla dzieci i krótk? opowie?ci? o najpi?kniejszych ilustracjach w polskich ksi??kach dla dzieci. Zapraszamy mi?o?ników dobrej zabawy, zagadek […]

MyCork kolportuje "Irlandzki Niezb?dnik 2"

MyCork kolportuje “Irlandzki Niezb?dnik 2”

[lang_pl] Portal Wyspa.ie wyda? “Irlandzki Niezb?dnik 2”, czyli kolejn?, prawie 100 stronicow? broszur? z imigranckim “abc”. “Irlandzki Niezb?dnik 2” to profesjonalnie wydany prawie 100 stronicowy poradnik adresowany do Polaków w Irlandii. Zawiera sporo informacji na temat przys?uguj?cych nam praw do ?wiadcze? w Irlandii, wiele przet?umaczonych na j?zyk polski formularzy, itp. Co jest równie? istotne – […]

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 11 pa?dziernika, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce VIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VIII “Rozmów…” byli Marcin Klinkosz i Agnieszka Berli?ska z polonijnego tygodnika “Nasz G?os”, oraz Sebastian Wide?, zwi?zany z Towarzystwem Irlandzko Polskim – czyli najstarsz?, istniej?c? od 1979 r. organizacj? dzia?aj?c? na rzecz Polonii w Irlandii, a zawodowo pracuj?cy w biurze projektowym w Dublinie.