Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Cork: POLSKIE HALLOWEEN - Magiczny sabat za nami

Cork: POLSKIE HALLOWEEN – Magiczny sabat za nami

[lang_pl]Wspólny ?piew, taniec, rysowanie, filcowanie we?ny i robienie magicznych bransoletek, polskie tradycyjne i mniej tradycyjne zabawy, pokaz czarodziejskich mód i sporo konkursów indywidualnych… Tak siedemdziesi?ciu uczestników Polskiego Halloween bawi?o si? 8 listopada od 12:00 do 15:00 w pi?knej dwupoziomowej Parnel Suite w Hotelu Victoria w Cork. Pierwsze zdj?cia i szczegó?y imprezy: http://www.czytampopolsku.pl/events.php?topic=13[/lang_pl]

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

W dniach 7 – 9 listopada b.r. w Cork mia? miejsce – organizowany przez Stowarzyszenie MyCork – II Festiwal Kultury Polskiej.

Czytaj dalej…

?ladami Konstancji Markiewicz

?ladami Konstancji Markiewicz

19. pa?dziernika komitet Towarzystwa Irlandzko-Polskiego go?ci? w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Pl) grup? 16 uczniów i 2 nauczycieli z warszawskiego Gimnazjum im. Konstancji Markiewicz. Szko?a przyj??a imi? Konstancji Markiewicz w pocz?tkach lat 1990, z inicjatywy prof. dr Wawrzy?ca Konarskiego (znany politolog i znawca zagadnie? irlandzkich, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Od wielu lat szko?a prowadzi przedsi?wzi?cia i imprezy w celu popularyzacji historii, literatury i sztuki Irlandii. Od 1993 roku og?aszane s? tam konkursy o Irlandii.

W marcu tego roku szko?? odwiedzi? Patrick Quigley, cz?onek zarz?du Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i by?y prezes (lata 2004-07). Wyg?osi? odczyt o Konstancji Markiewicz i zaproponowa? nawi?zanie kontaktu ze szko?? w Sligo.

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

16. pa?dziernika w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square w Dublinie, mia? miejsce wieczór po?wi?cony poezji Zbigniewa Herberta. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Roku Herberta (10 rocznica ?mierci Poety).

Z inicjatywy Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, do udzia?u w wieczorze zaproszono noblist? Seamusa Heaneya. Impreza zosta?a zorganizowana przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie we wspó?pracy z Fundacja Kulturalna Ireland-Poland Cultural Foundation i Ambasad? RP w Dublinie.

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

12 pa?dziernika 2008 odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, które zmieni?o sk?ad komitetu zarz?dzaj?cego Towarzystwem.

Do komitetu wybrano kilkoro przedstawicieli m?odego pokolenia. Po raz pierwszy od 29 lat istnienia Towarzystwa na stanowisko prezesa wybrany zosta? przedstawiciel m?odej Polonii.

Prezesem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tej najstarszej, istniej?cej od 1979 r. organizacji dzia?aj?cej na rzecz Polonii w Irlandii, zosta? Pan Sebastian Wide?.

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w sobot?, 25 pa?dziernika, tym razem w pubie Woodford, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork IX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go??mi Specjalnymi IX “Rozmów…” byli arty?ci: Karolina i Grzegorz R?kas. Tym samym, nasze IX “Rozmowy…” up?yn??y pod znakiem kultury wy?szej: mogli?my wys?ucha? pasjonuj?cego i podanego w bardzo przyst?pny sposób wyk?adu o historii sztuki, o trendach w sztuce wspó?czesnej, podyskutowa? o dzie?ach, które wytyczy?y nowe pr?dy w sztuce, itp.

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]W dniach 7 – 9 listopada b.r. , odb?dzie si? w Cork chyba najwa?niejsze polonijne wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie MyCork, czyli II Festiwal Kultury Polskiej. Koordynatork? tego projektu jest p. Aneta Szarek.

W dalszej cz??ci tekstu przedstawiamy oficjalny plan wydarze? II Festiwalu Kultury Polskiej w Cork.[/lang_pl]
[lang_en]
The Festival of Polish Culture will be launched on 07 November, 2008. During the three day festival, we will be hosting a variety of Polish artists willing to present their artistic endeavours. All cultural events being held during the festival aim to meet the needs of every individual, from both Poland and Ireland and are addressed to children as well as adults.
[/lang_en]

Dariusz Rekosz w Cork

Dariusz Rekosz w Cork

Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Dla Dzieci i M?odzie?y Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? ponownie go?ci? w Cork.

W czwartek, 16.10 b.r., Dariusz Rekosz podpisywa? swoj? najnowsz? ksi??k? “Mors, Pinky i archiwum pu?kownika Bergmana” w Saloniku Prasowym “BaDaCZ”. Nast?pnego dnia Dariusz Rekosz spotka? si? z najm?odszymi czytelniami w szkole w Carrigaline oraz w Bibliotece G?ównej w Cork. W sobot? pisarz mia? seri? spotka? w Dublinie, a z kolei w niedziel? spotka? si? z uczniami Polskiej Szko?y w Cork.

To ju? druga wizyta znanego pisarza w Cork, poprzednio Dariusz Rekosz go?ci? tutaj w czerwcu b.r.

Sileziany: na skrzyd?ach wiatru

Sileziany: na skrzyd?ach wiatru

16 pa?dziernika w Sirius Arts Centre w Cobh mia?o miejsce otwarcie wystawy “Sileziany – On the Wind’s Wings” na której swoje prace prezentuj? arty?ci z Polski.

Sileziany – jest to mi?dzynarodowy konkurs tkaniny artystycznej, realizowany w M?odzie?owym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu od 1995 roku. Autork? tego projektu jest Aleksandra Herisz. W Sirius Arts Centre w Cobh prace polskich artystów b?dzie mo?na ogl?da? od 16 pa?dziernika do 16 listopada b.r. W trakcie trwania wystawy polska grupa przeprowadzi cykl warsztatów inspirowanych r?kodzie?em

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

W sobot?, 11 pa?dziernika, w ramach kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?” w Polskiej Szkole w Cork oby?y si? warsztaty dziennikarskie dla m?odzie?y. Warsztaty poprowadzili dziennikarze ze Stowarzyszenia MyCork. W trakcie warsztatów, w których wzi??o udzia? ok. 40 uczniów, m?odzie? zosta?a podzielona na 6 grup i dosta?a za zadanie napisanie reporta?u na podstawie zdj?? z otwarcia […]