Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

9. pa?dziernika w Rezydencji Pana Ambasadora w Irlandii, dr Tadeusza Szumowskiego, odby?o si? spotkanie z mediami polonijnymi, w którym wzi??y udzia? równie? osoby dzia?aj?ce na Forum Polonia, m.in. Marcin Klinkosz z Naszego G?osu, Filip Dawidzi?ski prowadz?cy podcast Nie tylko Dla Or?ów oraz Emilia Marchelewska wspó?pracuj?ca m.in. z Polskim Heraldem.

Dariusz Rekosz w Cork i w Dublinie

Dariusz Rekosz w Cork i w Dublinie

[lang_pl]W pi?tek 17 pa?dziernika w Cork, a sobot? 18 pa?dziernika w Dublinie odb?dzie si? seria spotka? z autorem ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y – Dariuszem Rekoszem, twórc? przygód m?odych detektywów Morsa i Pinky, po??czona z warsztatami plastycznymi dla dzieci i krótk? opowie?ci? o najpi?kniejszych ilustracjach w polskich ksi??kach dla dzieci. Zapraszamy mi?o?ników dobrej zabawy, zagadek […]

MyCork kolportuje "Irlandzki Niezb?dnik 2"

MyCork kolportuje “Irlandzki Niezb?dnik 2”

[lang_pl] Portal Wyspa.ie wyda? “Irlandzki Niezb?dnik 2”, czyli kolejn?, prawie 100 stronicow? broszur? z imigranckim “abc”. “Irlandzki Niezb?dnik 2” to profesjonalnie wydany prawie 100 stronicowy poradnik adresowany do Polaków w Irlandii. Zawiera sporo informacji na temat przys?uguj?cych nam praw do ?wiadcze? w Irlandii, wiele przet?umaczonych na j?zyk polski formularzy, itp. Co jest równie? istotne – […]

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 11 pa?dziernika, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce VIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VIII “Rozmów…” byli Marcin Klinkosz i Agnieszka Berli?ska z polonijnego tygodnika “Nasz G?os”, oraz Sebastian Wide?, zwi?zany z Towarzystwem Irlandzko Polskim – czyli najstarsz?, istniej?c? od 1979 r. organizacj? dzia?aj?c? na rzecz Polonii w Irlandii, a zawodowo pracuj?cy w biurze projektowym w Dublinie.

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

4 pa?dziernika, w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, VII “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym VII “Rozmów…” by? Dominik W?och, który wzorem ?redniowiecznych pielgrzymów dotar? pieszo do Santiago de Compostela, Rzymu i do Jerozolimy. W trakcie naszego spotkania Dominik opowiedzia? nam o tej ostatniej, trwaj?cej 125 dni pielgrzymce, w trakcie której przeszed? pieszo przez 10 krajów.

Oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF?

Oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF?

2 pa?dziernika o godzinie 16.00 w Bibliotece G?ównej w Cork odby?o si? oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? oraz polskiej ods?ony Children’s Book Festival 2008, po??czone z warsztatami literacko – plastycznymi dla dzieci.

Wszystkich obecnych przywita?a Justyna Józefowicz – inicjatorka i dyrektor Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy? Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski, w cz??ci oficjalnej wzi?li udzia? tak?e m.in. Patricia Gosch – która reprezentowa?a w?adze miasta oraz Liam Ronayne – który reprezentowa? bibliotek?.

Second Eastern European Business Forum

Second Eastern European Business Forum

We would like to invite you to attend the Second Eastern European Business Forum that will take place on November 22-23, 2008, at 11 am in Dublin City University organised in partnership with Institute of Minority Entrepreneurship (DIT) and National Consultative Committee on Racism and Interculturalism (NCCRI) within its Intercultural Dialogue Week.

The main objectives of this Forum are to enhance communication of Eastern European existing and emerging businesses with state structures and local businesses and by this to encourage people to pursue their ideas and initiatives; demonstrate the ways entrepreneurs can avail of support, training, information, advice, funding, etc.

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Mówi, ?e ?ycie jest dane, a nie zadane, ?e mo?na je dowolnie kszta?towa?. ?e powinni?my si? uczy? i uczy? zmienia?. Ewa Woydy??o, doktor psychologii, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Ewa Woydy??o zajmuje si? leczeniem uzale?nie? jako psychoterapeutka w O?rodku Terapii Uzale?nie? Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jej dzie?em jest rozpowszechnienie w Polsce leczenia wed?ug tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików.

MyCork: spotkanie z pielgrzymem

MyCork: spotkanie z pielgrzymem

[lang_pl]Zapraszamy na nadzwyczajne wydanie naszych “Rozmów (nie) Kontrolowanych”, których Go?ciem Specjalnym b?dzie wyj?tkowy cz?owiek – p. Dominik W?och, który przeszed? pieszo z Gda?ska do Jerozolimy. W trakcie spotkania p. Dominik opowie nam o tej niezwyklej podró?y. Spotkanie odb?dzie si? w najbli?sz? sobot?, 04.10. b.r., tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, […]

[lang_pl]Rozmowy va banque - Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Rozmowy va banque – Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Mówi o sobie, ?e ma tyle si?y, ile ka?dy przeci?tny cz?owiek. A jego bohaterowie, cho? zwyczajni, s? lud?mi niezwyk?ymi. Maj? ponadludzk? si??. Wojciech Tochman, jeden z najciekawszych polskich reporterów m?odego pokolenia, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.[/lang_pl]
[lang_en]
He says that he is as strong as any other man, but his characters, though ordinary, are unusual; the strongest kind of men, Born in 1969 in Krakow, Wojciech Tochman is an award-winning reporter and writer.
[/lang_en]