Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Mówi, ?e ?ycie jest dane, a nie zadane, ?e mo?na je dowolnie kszta?towa?. ?e powinni?my si? uczy? i uczy? zmienia?. Ewa Woydy??o, doktor psychologii, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Ewa Woydy??o zajmuje si? leczeniem uzale?nie? jako psychoterapeutka w O?rodku Terapii Uzale?nie? Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jej dzie?em jest rozpowszechnienie w Polsce leczenia wed?ug tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików.

MyCork: spotkanie z pielgrzymem

MyCork: spotkanie z pielgrzymem

[lang_pl]Zapraszamy na nadzwyczajne wydanie naszych “Rozmów (nie) Kontrolowanych”, których Go?ciem Specjalnym b?dzie wyj?tkowy cz?owiek – p. Dominik W?och, który przeszed? pieszo z Gda?ska do Jerozolimy. W trakcie spotkania p. Dominik opowie nam o tej niezwyklej podró?y. Spotkanie odb?dzie si? w najbli?sz? sobot?, 04.10. b.r., tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, […]

[lang_pl]Rozmowy va banque - Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Rozmowy va banque – Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Mówi o sobie, ?e ma tyle si?y, ile ka?dy przeci?tny cz?owiek. A jego bohaterowie, cho? zwyczajni, s? lud?mi niezwyk?ymi. Maj? ponadludzk? si??. Wojciech Tochman, jeden z najciekawszych polskich reporterów m?odego pokolenia, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.[/lang_pl]
[lang_en]
He says that he is as strong as any other man, but his characters, though ordinary, are unusual; the strongest kind of men, Born in 1969 in Krakow, Wojciech Tochman is an award-winning reporter and writer.
[/lang_en]

IV spotkanie Forum Polonia

IV spotkanie Forum Polonia

[lang_pl] 7 wrze?nia w Domu Polskim w Dublinie odby?o si? IV spotkanie Forum Polonia. Na spotkaniu podj?to szereg decyzji dotycz?cych funkcjonowania Forum. Nazw? Forum Aktywnych Polaków zast?piono nazw? Forum Polonia. Przyj?to te? wst?pny projekt Karty Forum Polonia okre?laj?cej jego misj?, cele i zasady dzia?ania. W Forum Polonia uczestnicz? polonijne podmioty. W ostatnim spotkaniu uczestniczy?y organizacje […]

MyCork: VI Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VI Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w co drug? sobot?, tym razem 27 wrze?nia b.r., w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce kolejne, VI “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VI “Rozmów…” byli: Anna Ziarniewicz, Przemys?aw Szczepaniuk, Pawe? Cury?o i Adam ?yczakowski.

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA... & MYSELF?

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?

[lang_pl]W czwartek, 2 pa?dziernika b.r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy 57-61 Grand Parade w Cork, odb?dzie si? uroczyste otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski. W imieniu koordynatorów Kampanii – serdecznie zapraszamy na to otwarcie wszystkich zainteresowanych, a w szczególno?ci – najm?odszych Czytelników wraz z rodzicami. Kampania […]

<!--:pl-->Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?<!--:-->

Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?

Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Dublinie informuje, i? uchwalona przez Sejm ustawa : „O szczególnych rozwi?zaniach dla podatników uzyskuj?cych niektóre przychody poza terytorium RP” – tzw. ustawa abolicyjna – umo?liwia umorzenie zaleg?o?ci podatkowych dla Polaków pracuj?cych za granic?, uiszczaj?cych tam podatek.

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

[lang_pl]Stowarzyszenie MyCork zaprasza na specjalne wydanie naszych “Rozmów (nie)Kontrolowanych”, w których we?mie udzia? p. Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Polskiej dla Dzieci i M?odzie?y kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Spotkanie zosta?o zaplanowane na 18 pa?dziernika (sobota), godz. 16.30, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork. Za wikipedi? http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Rekosz : “Dariusz Rekosz […]

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]13 wrze?nia, jak zwykle w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce V Rozmowy (nie)Kontrolowane. Tym razem w spotkanie mia?o charakter czysto towarzyski, bez udzia?u tzw. Go?ci Specjalnych, którzy ponownie wezm? udzia? w kolejnych, VI “Rozmowach…”. Nasze spotkanie jak zwykle przebieg?o w sympatycznej atmosferze. Dyskutowali?my praktycznie o wszystkim: tj. […]

Workshop Artystyczny w Cork

Workshop Artystyczny w Cork

[lang_pl] Serdecznie zapraszamy na zaj?cia z akwaforty, akwatinty z Ann? Ziarniewicz w Cork Printmakers. Zaj?cia b?d? obejmowa?y podstawy grafiki warsztatowej, jak i dzia?ania eksperymentalne na ich podstawie. Celem zaj?? jest tworzenie prac u?ywaj?c tradycyjnych technik metalowych, ale równie? ??czenie ich i pokazanie jakie efekty mo?na uzyska?. Ania jest polsk? artystk?, absolwentk? Pracowni Technik Metalowych Akademii […]