Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA... & MYSELF?

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?

[lang_pl]W czwartek, 2 pa?dziernika b.r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy 57-61 Grand Parade w Cork, odb?dzie si? uroczyste otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski. W imieniu koordynatorów Kampanii – serdecznie zapraszamy na to otwarcie wszystkich zainteresowanych, a w szczególno?ci – najm?odszych Czytelników wraz z rodzicami. Kampania […]

<!--:pl-->Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?<!--:-->

Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?

Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Dublinie informuje, i? uchwalona przez Sejm ustawa : „O szczególnych rozwi?zaniach dla podatników uzyskuj?cych niektóre przychody poza terytorium RP” – tzw. ustawa abolicyjna – umo?liwia umorzenie zaleg?o?ci podatkowych dla Polaków pracuj?cych za granic?, uiszczaj?cych tam podatek.

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

[lang_pl]Stowarzyszenie MyCork zaprasza na specjalne wydanie naszych “Rozmów (nie)Kontrolowanych”, w których we?mie udzia? p. Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Polskiej dla Dzieci i M?odzie?y kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Spotkanie zosta?o zaplanowane na 18 pa?dziernika (sobota), godz. 16.30, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork. Za wikipedi? http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Rekosz : “Dariusz Rekosz […]

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]13 wrze?nia, jak zwykle w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce V Rozmowy (nie)Kontrolowane. Tym razem w spotkanie mia?o charakter czysto towarzyski, bez udzia?u tzw. Go?ci Specjalnych, którzy ponownie wezm? udzia? w kolejnych, VI “Rozmowach…”. Nasze spotkanie jak zwykle przebieg?o w sympatycznej atmosferze. Dyskutowali?my praktycznie o wszystkim: tj. […]

Workshop Artystyczny w Cork

Workshop Artystyczny w Cork

[lang_pl] Serdecznie zapraszamy na zaj?cia z akwaforty, akwatinty z Ann? Ziarniewicz w Cork Printmakers. Zaj?cia b?d? obejmowa?y podstawy grafiki warsztatowej, jak i dzia?ania eksperymentalne na ich podstawie. Celem zaj?? jest tworzenie prac u?ywaj?c tradycyjnych technik metalowych, ale równie? ??czenie ich i pokazanie jakie efekty mo?na uzyska?. Ania jest polsk? artystk?, absolwentk? Pracowni Technik Metalowych Akademii […]

Klub Toastmasters i Szko?a Liderów w Dublinie

Klub Toastmasters i Szko?a Liderów w Dublinie

Pierwszy Klub Toastmasters w Irlandii oraz Szko?a Liderów, maj? zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na pierwsze spotkanie, które odb?dzie si? w sobot? 13 wrze?nia bie??cego roku, o godzinie 12.00. Dzi?ki uprzejmo?ci SIPTU, spotkanie odb?dzie si? w siedzibie zwi?zku tj. w Liberty Hall (Eden Quay, Dublin 1).

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pisz?c na adres: rafal.jaros@gmail.com lub pod numerem telefonu 00353 (0) 860 47 20 09.

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 sierpnia, tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, ju? IV Rozmowy (nie)Kontrolowane.

Tym razem Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli: Justyna Józefowicz, Krystian Tyczkowski, Ariel Piekarski, Rafa? Jaros, oraz Barbara Cie?lik – Wodzi?ska i Dariusz Cz?stka.

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

[lang_pl]W sobot? 23 sierpnia b.r. w Cork mia?o miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych dzia?aj?cych w Irlandii, d???cych do za?o?enia Federacji Organizacji Polonijnych w Irlandii. Spotkanie w Cork by?o trzecim – po spotkaniu w Athlone (24 maja b.r.) i w Limerick (20 lipca b.r.). W spotkaniu wzi?li udzia? delegaci sze?ciu organizacji polonijnych, tj.przedstawiciele Towarzystwa Irlandzko – […]

Wyk?ad o polskich lasach

Wyk?ad o polskich lasach

[lang_pl]W sobot?, 23 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? kolejny otwarty wyk?ad nt. polskiej przyrody organizowany w ramach cyklu Wild Poland Meetings. Jutrzejszy wyk?ad, po??czony z prezentacj? multimedialn?, porusza? b?dzie tematyk? polskich lasów . Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie czwartym z kolei […]

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie ju? w sobot?, 16 sierpnia, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce III “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Nasze III “Rozmowy (nie)Kontrolowanych by?y absolutnie wyj?tkowe. Oczywi?cie – dzi?ki naszym Go?ciom Specjalnym, którzy byli pasjonuj?cymi rozmówcami dla coraz wi?kszej ilo?ci osób przychodz?cych na nasze spotkania.