Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
IV spotkanie Forum Polonia

IV spotkanie Forum Polonia

[lang_pl] 7 wrze?nia w Domu Polskim w Dublinie odby?o si? IV spotkanie Forum Polonia. Na spotkaniu podj?to szereg decyzji dotycz?cych funkcjonowania Forum. Nazw? Forum Aktywnych Polaków zast?piono nazw? Forum Polonia. Przyj?to te? wst?pny projekt Karty Forum Polonia okre?laj?cej jego misj?, cele i zasady dzia?ania. W Forum Polonia uczestnicz? polonijne podmioty. W ostatnim spotkaniu uczestniczy?y organizacje […]

MyCork: VI Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VI Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w co drug? sobot?, tym razem 27 wrze?nia b.r., w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce kolejne, VI “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VI “Rozmów…” byli: Anna Ziarniewicz, Przemys?aw Szczepaniuk, Pawe? Cury?o i Adam ?yczakowski.

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA... & MYSELF?

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?

[lang_pl]W czwartek, 2 pa?dziernika b.r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy 57-61 Grand Parade w Cork, odb?dzie si? uroczyste otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski. W imieniu koordynatorów Kampanii – serdecznie zapraszamy na to otwarcie wszystkich zainteresowanych, a w szczególno?ci – najm?odszych Czytelników wraz z rodzicami. Kampania […]

<!--:pl-->Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?<!--:-->

Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?

Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Dublinie informuje, i? uchwalona przez Sejm ustawa : „O szczególnych rozwi?zaniach dla podatników uzyskuj?cych niektóre przychody poza terytorium RP” – tzw. ustawa abolicyjna – umo?liwia umorzenie zaleg?o?ci podatkowych dla Polaków pracuj?cych za granic?, uiszczaj?cych tam podatek.

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

[lang_pl]Stowarzyszenie MyCork zaprasza na specjalne wydanie naszych “Rozmów (nie)Kontrolowanych”, w których we?mie udzia? p. Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Polskiej dla Dzieci i M?odzie?y kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Spotkanie zosta?o zaplanowane na 18 pa?dziernika (sobota), godz. 16.30, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork. Za wikipedi? http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Rekosz : “Dariusz Rekosz […]

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]13 wrze?nia, jak zwykle w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce V Rozmowy (nie)Kontrolowane. Tym razem w spotkanie mia?o charakter czysto towarzyski, bez udzia?u tzw. Go?ci Specjalnych, którzy ponownie wezm? udzia? w kolejnych, VI “Rozmowach…”. Nasze spotkanie jak zwykle przebieg?o w sympatycznej atmosferze. Dyskutowali?my praktycznie o wszystkim: tj. […]

Workshop Artystyczny w Cork

Workshop Artystyczny w Cork

[lang_pl] Serdecznie zapraszamy na zaj?cia z akwaforty, akwatinty z Ann? Ziarniewicz w Cork Printmakers. Zaj?cia b?d? obejmowa?y podstawy grafiki warsztatowej, jak i dzia?ania eksperymentalne na ich podstawie. Celem zaj?? jest tworzenie prac u?ywaj?c tradycyjnych technik metalowych, ale równie? ??czenie ich i pokazanie jakie efekty mo?na uzyska?. Ania jest polsk? artystk?, absolwentk? Pracowni Technik Metalowych Akademii […]

Klub Toastmasters i Szko?a Liderów w Dublinie

Klub Toastmasters i Szko?a Liderów w Dublinie

Pierwszy Klub Toastmasters w Irlandii oraz Szko?a Liderów, maj? zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na pierwsze spotkanie, które odb?dzie si? w sobot? 13 wrze?nia bie??cego roku, o godzinie 12.00. Dzi?ki uprzejmo?ci SIPTU, spotkanie odb?dzie si? w siedzibie zwi?zku tj. w Liberty Hall (Eden Quay, Dublin 1).

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pisz?c na adres: rafal.jaros@gmail.com lub pod numerem telefonu 00353 (0) 860 47 20 09.

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 sierpnia, tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, ju? IV Rozmowy (nie)Kontrolowane.

Tym razem Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli: Justyna Józefowicz, Krystian Tyczkowski, Ariel Piekarski, Rafa? Jaros, oraz Barbara Cie?lik – Wodzi?ska i Dariusz Cz?stka.

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

[lang_pl]W sobot? 23 sierpnia b.r. w Cork mia?o miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych dzia?aj?cych w Irlandii, d???cych do za?o?enia Federacji Organizacji Polonijnych w Irlandii. Spotkanie w Cork by?o trzecim – po spotkaniu w Athlone (24 maja b.r.) i w Limerick (20 lipca b.r.). W spotkaniu wzi?li udzia? delegaci sze?ciu organizacji polonijnych, tj.przedstawiciele Towarzystwa Irlandzko – […]