Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie ju? w sobot?, 16 sierpnia, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce III “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Nasze III “Rozmowy (nie)Kontrolowanych by?y absolutnie wyj?tkowe. Oczywi?cie – dzi?ki naszym Go?ciom Specjalnym, którzy byli pasjonuj?cymi rozmówcami dla coraz wi?kszej ilo?ci osób przychodz?cych na nasze spotkania.

MyCork: przygotowania do wystawy Wild Poland oraz Festiwalu Kultury Polskiej

MyCork: przygotowania do wystawy Wild Poland oraz Festiwalu Kultury Polskiej

[lang_pl]14 sierpnia b.r. odby?o si? kolejne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork. Tym razem – rozpocz?li?my przygotowania do dwóch wa?nych wydarze? w ?yciu kulturalnym Polonii w Cork: urz?dzenia wystawy Wild Poland oraz zorganizowania Festiwalu Kultury Polskiej. Wystawa Wild Poland, dotychczas prezentowana w Dublinie, dzi?ki wspó?pracy Fundacji Wild Poland oraz Stowarzyszenia MyCork – powinna pojawi? si? […]

Przyroda polskich jezior

Przyroda polskich jezior

W najbli?sz? sobot?, 16 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? otwarty wyk?ad nt. przyrody polskich jezior po??czony z prezentacj? multimedialn?. Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie trzecim z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii […]

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

W sobot?, 2 sierpnia, odby?y si? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork II “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym II “Rozmów…” by?a Beata Molendowska, bibliotekarz, t?umacz i organizatorka imprez spo?eczno – kulturalnych, aktywnie dzia?aj?ca m.in. na Forum Aktywnych Polaków i w Library Association of Ireland, ponadto wspieraj?ca m.in. kampani? “MAMA, TATA…& MYSELF?”, a pracuj?ca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cork.

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_pl]Fundacja Wild Poland oraz ENFO zapraszaj? do udzia?u w cyklu sze?ciu otwartych spotka? nt. ochrony przyrody w Polsce. Ka?de spotkanie to prezentacja multimedialna + prelekcja nt. walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych innego typu terenu. Prezentowane b?d? tak?e zagro?enia dla przyrody i dzia?ania ochronne. Osoby uczestnicz?ce w ca?ym cyklu spotka? otrzymaj? wydawnictwa lub filmy nt. polskiej […]

Polski klub Toastmasters oraz szko?a liderów w Dublinie

Polski klub Toastmasters oraz szko?a liderów w Dublinie

Jak ju? pewnie wi?kszo?? z was wie jestem zaanga?owany w stworzenie polskiego klubu Toastmasters oraz szko?y liderów w Dublinie.  Pierwsze spotkanie odb?dzie si? 13 Wrze?nia 2008 roku. Poni?ej zamieszczam kilka informacji o pomy?le. Szko?a liderów b?dzie sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. Pierwsz? cz?sci? jest Toastmasters a drugim szkolenia. Toastmasters to: mi?dzynarodowa organizacja, której celem jest […]

[lang_en]Campaign MAMA, TATA... & MYSELF[/lang_en][lang_pl]Polskie ksi??ki dla polskich dzieci, czyli "MAMA, TATA...& MYSELF?"[/lang_pl]

[lang_en]Campaign MAMA, TATA… & MYSELF[/lang_en][lang_pl]Polskie ksi??ki dla polskich dzieci, czyli “MAMA, TATA…& MYSELF?”[/lang_pl]

[lang_en] Dear Sirs, It’s an honour to invite you to join the Campaign MAMA, TATA… & MYSELF? The promotion of Polish literature for children and youth living in Ireland. In recent years the number of Poles in Ireland has risen considerably. Some brought their whole families with them. Polish children go to Irish schools, make […]

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 19 lipca, w Cork odby?o si? pierwsze, inauguracyjne spotkanie o nazwie “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. “Rozmowy…” s? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. “Rozmowy…” dla których inspiracj? sta?y si? ju? s?ynne dubli?skie “Obiady Czwartkowe”, maj? na celu integracj? Polonii w Cork, a jednocze?nie s? dobr? alternatyw? na sp?dzenie wolnego czasu. Go??mi Specjalnymi naszego pierwszego spotkania byli: dr […]

III spotkanie Forum Aktywnych Polaków

III spotkanie Forum Aktywnych Polaków

W niedziel? 29 czerwca b.r. odby?o si? III Forum Aktywnych Polaków. Spotkanie tradycyjnie ju? mia?o miejsce w Domu Polskim przy Fitzwilliam Place w Dublinie, a poprowadzi? je Pan Sebastian Widel z Irish Polish Society. Kolejne spotkanie Forum Aktywnych Polaków zaplanowano po przerwie wakacyjnej, tj. 7 wrze?nia b.r.

Ruszamy ze stron?!

Ruszamy ze stron?!

Zgodnie z zapowiedzi? zaczynamy dzia?a?. Jak na razie strona w powijakach. Stan surowy. W miar? wolnego czasu b?d? przybywa? nowe elementy. Pierwszym etapem jest utworzenie forum, gdzie b?dziemy mogli wymienia? si? pomys?ami i komentowa? wszystko na bie??co. A zatem zagl?dajcie tu cz?sto i nie tra?cie nadziei. Ju? teraz proponuj? zasubskrybowa? kana? RSS.