Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 sierpnia, tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, ju? IV Rozmowy (nie)Kontrolowane.

Tym razem Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli: Justyna Józefowicz, Krystian Tyczkowski, Ariel Piekarski, Rafa? Jaros, oraz Barbara Cie?lik – Wodzi?ska i Dariusz Cz?stka.

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

[lang_pl]W sobot? 23 sierpnia b.r. w Cork mia?o miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych dzia?aj?cych w Irlandii, d???cych do za?o?enia Federacji Organizacji Polonijnych w Irlandii. Spotkanie w Cork by?o trzecim – po spotkaniu w Athlone (24 maja b.r.) i w Limerick (20 lipca b.r.). W spotkaniu wzi?li udzia? delegaci sze?ciu organizacji polonijnych, tj.przedstawiciele Towarzystwa Irlandzko – […]

Wyk?ad o polskich lasach

Wyk?ad o polskich lasach

[lang_pl]W sobot?, 23 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? kolejny otwarty wyk?ad nt. polskiej przyrody organizowany w ramach cyklu Wild Poland Meetings. Jutrzejszy wyk?ad, po??czony z prezentacj? multimedialn?, porusza? b?dzie tematyk? polskich lasów . Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie czwartym z kolei […]

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie ju? w sobot?, 16 sierpnia, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce III “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Nasze III “Rozmowy (nie)Kontrolowanych by?y absolutnie wyj?tkowe. Oczywi?cie – dzi?ki naszym Go?ciom Specjalnym, którzy byli pasjonuj?cymi rozmówcami dla coraz wi?kszej ilo?ci osób przychodz?cych na nasze spotkania.

MyCork: przygotowania do wystawy Wild Poland oraz Festiwalu Kultury Polskiej

MyCork: przygotowania do wystawy Wild Poland oraz Festiwalu Kultury Polskiej

[lang_pl]14 sierpnia b.r. odby?o si? kolejne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork. Tym razem – rozpocz?li?my przygotowania do dwóch wa?nych wydarze? w ?yciu kulturalnym Polonii w Cork: urz?dzenia wystawy Wild Poland oraz zorganizowania Festiwalu Kultury Polskiej. Wystawa Wild Poland, dotychczas prezentowana w Dublinie, dzi?ki wspó?pracy Fundacji Wild Poland oraz Stowarzyszenia MyCork – powinna pojawi? si? […]

Przyroda polskich jezior

Przyroda polskich jezior

W najbli?sz? sobot?, 16 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? otwarty wyk?ad nt. przyrody polskich jezior po??czony z prezentacj? multimedialn?. Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie trzecim z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii […]

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

W sobot?, 2 sierpnia, odby?y si? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork II “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym II “Rozmów…” by?a Beata Molendowska, bibliotekarz, t?umacz i organizatorka imprez spo?eczno – kulturalnych, aktywnie dzia?aj?ca m.in. na Forum Aktywnych Polaków i w Library Association of Ireland, ponadto wspieraj?ca m.in. kampani? “MAMA, TATA…& MYSELF?”, a pracuj?ca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cork.

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_pl]Fundacja Wild Poland oraz ENFO zapraszaj? do udzia?u w cyklu sze?ciu otwartych spotka? nt. ochrony przyrody w Polsce. Ka?de spotkanie to prezentacja multimedialna + prelekcja nt. walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych innego typu terenu. Prezentowane b?d? tak?e zagro?enia dla przyrody i dzia?ania ochronne. Osoby uczestnicz?ce w ca?ym cyklu spotka? otrzymaj? wydawnictwa lub filmy nt. polskiej […]

Polski klub Toastmasters oraz szko?a liderów w Dublinie

Polski klub Toastmasters oraz szko?a liderów w Dublinie

Jak ju? pewnie wi?kszo?? z was wie jestem zaanga?owany w stworzenie polskiego klubu Toastmasters oraz szko?y liderów w Dublinie.  Pierwsze spotkanie odb?dzie si? 13 Wrze?nia 2008 roku. Poni?ej zamieszczam kilka informacji o pomy?le. Szko?a liderów b?dzie sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. Pierwsz? cz?sci? jest Toastmasters a drugim szkolenia. Toastmasters to: mi?dzynarodowa organizacja, której celem jest […]

[lang_en]Campaign MAMA, TATA... & MYSELF[/lang_en][lang_pl]Polskie ksi??ki dla polskich dzieci, czyli "MAMA, TATA...& MYSELF?"[/lang_pl]

[lang_en]Campaign MAMA, TATA… & MYSELF[/lang_en][lang_pl]Polskie ksi??ki dla polskich dzieci, czyli “MAMA, TATA…& MYSELF?”[/lang_pl]

[lang_en] Dear Sirs, It’s an honour to invite you to join the Campaign MAMA, TATA… & MYSELF? The promotion of Polish literature for children and youth living in Ireland. In recent years the number of Poles in Ireland has risen considerably. Some brought their whole families with them. Polish children go to Irish schools, make […]