Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Podsumowanie konferencji – Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych

Podsumowanie konferencji - Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnych26 kwietnia w Domu Polskim odby?a si? konferencja organizowana przez Forum Polonia „Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009”. W spotkaniu uczestniczyli polscy kandydaci do wyborów lokalnych w Irlandii  z ramienia  trzech najwi?kszych partii: Fianna Fail, Fine Gael, Labour Party, a tak?e przedstawiciele Dublin City Council, akademicy uniwersyteccy, irlandzcy politycy, przedstawiciele organizacji polonijnych i dziennikarze.

Celem konferencji by?o podkre?lenie, ?e polska mniejszo?? w Irlandii chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? Zielonej Wyspy. Specjalnymi go?cmi na konferencji byli profesor Bryn Fanning z University College of Dublin, autor opublikowanego niedawno raportu dotycz?cego udzia?u imigrantów w polityce lokalnej w Irlandii, Eoin Ryan, europose? z ramienia partii Fianna Fail, Gay Mitchell, europose? z ramienia Fine Gael, Cormac O’Donnel z Biura Integracji Dublin City Council oraz pani Agnieszka Pacyga Konsul RP w Dublinie.

Na konferencji omówiono tematyk? mobilizacji imigrantów z punktu widzenia dzia?a? podj?tych przez rz?d irlandzki, w?adz lokalnych na przyk?adzie Dublin City Council, przez partie polityczne oraz grupy mniejszo?ci narodowych tj. Forum Polonia.

Bryn Fanning, profesor w katedrze Polityki Spo?ecznej UCD zwróci? uwag? na to, jak ró?nice w dzia?aniu systemu politycznego w kraju pochodzenia mog? wp?yn?? na zaanga?owanie emigrantów w polityk? w Irlandii. Profesor zauwa?y?, ?e rejestracja wyborców jest pierwszym krokiem do politycznej integracji migrantów i podkre?li?, ?e istnieje wiele przeszkód, które ograniczaj? ten proces. Powiedzia?: “W tych wyborach kilka partii aktywnie wysz?o do nowych spo?eczno?ci i wyselekcjonowa?o kandydatów- imigrantów. Pokazuje to, ?e partie chc? mie? ich w swoich szeregach bo wierz?, ?e lokalna spo?eczno?? b?dzie na nich g?osowa?.”

Cormac O’Donnell zwróci? uwag?, ?e co najmniej 16% populacji Dublina Centralnego stanowi? imigranci. W 5 na 6 okr?gach wyborczych s? oni w wi?kszo?ci. Powiedzia?: “Istenieje ogromny potencja? rozwoju ustawodastwa oraz wp?ywu na to co sie dzieje, na szczeblu lokalnym. Nie jest w porz?dku, je?li imigranci nie s? proporcjonalnie reprezentowani w komitetach spo?ecznych”. Zasugerowa? polskim kandydatom aby zach?cali swoje w?adze lokalne do rozwoju polityki i integracji.

Kandydaci zgodnie wyrazili opini?, ?e s? w stanie zaproponowa? rozwi?zania które si? sprawdzi?y w Polsce, a nie s? tak popularne w Irlandii, np. prowadzenie zaj?? harcerskich, placy zabaw dla dzieci, miejsca aktywnego wypoczynku. Podkre?lono te? znaczenie organizowania lekcji nauki angielskiego dla obcokrajowców.

„Obecno?? imigrantow w szeregach partii nie tylko pozwala na reprezentowanie g?osu imigrantów, ale równie? pozwala w?adzom lokalnym by? lepiej poinformowanymi o tym segmencie spo?ecze?stwa ” – powiedzia?a Kirsi Hanifin, oficer polityczny d/s integracji z Labour Party.

Emilia Marchelewska, koordynator kampanii informuj?cej o wyborach ‘Daj G?os’ powiedzia?a: “Udzia? Polaków w irlandzkich wyborach lokalnych jako wyborcy i kandydaci da nam szans? na lepsz? komunikacj? z osobami podejmuj?cymi decyzje. Obecno?? na konferencji go?ci takich jak prof Bryan Fannig, Eoin Ryan, Gay Mitchell, Cormac O’Donnel, kandydatów i zainteresowanie wykazane przez najwi?ksze irlandzkie media wskazuje, jak istotne jest wykazanie inicjatwy przez mniejszo?? polsk?.”

Konferencja zako?czy?a si? wyk?adem historycznym „20 lecie upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej” przygotowanym przez Irish-Polish Society przy wspó?pracy Ambasady Polskiej w Dublinie. Wyk?ad poprowadzi?a dr Jacquelin Hayden z Trinity College w Dublinie.

Zorganizowana przez Forum Poloni? konferencja pozwoli?a bli?ej przyjrze? si? korzy?ciom jakie p?yn? z udzia?u w wyborach lokalnych dla spo?eczno?ci migrantów, w tym polskiej, a tak?e zaprezentowa? polskich kandydatów, którzy zdecydowali si? na startowanie w wyborach i aktywistów, którzy dzia?aj? w strukturach partii politycznych. Organizatorzy maj? nadziej? w ten sposób zwróci? te? uwag? opinii publicznej, ?e druga co do wielko?ci mniejszo?? narodowa ?wiadoma jest swego miejsca w Irlandii, chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? swojej nowej ojczyzny.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.