Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Podzi?kowania i informacje dla uczestników Zjazdu.

Zjazd Forum PoloniaDrodzy Forumowicze, Przyjaciele, Koledzy i Kole?anki

W imieniu organizatorów VII Zjazdu Forum Polonia, chcieli?my serdecznie podzi?kowa? za Wasz? obecno?? i aktywny udzia? w pracach forumowej spo?eczno?ci.

Jeste?my przekonani, i? nasze marcowe spotkanie, w którym udzia? wzi??o niemal 50. przedstawicieli grup, organizacji, mediów i liderów spo?ecznych, dzia?aj?cych na rzecz Polaków mieszkaj?cych w Irlandii, przyczyni si? do zacie?nienia kontaktów, poszerzonej wspó?pracy na wielu p?aszczyznach i wymiany do?wiadcze? w zakresie integracji i promocji polskiej kultury.

Dzi?kujemy równie? za zaanga?owanie, aktywn? prac? podczas warsztatów i dzielenie si? z innymi Waszymi spostrze?eniami – wierzymy, ?e wspólne dzia?anie w ramach sieci Forum Polonia, skupiaj?cej najwi?ksz? liczb? cz?onków indywidualnych i organizacji polonijnych, przyczyni si? do jeszcze lepszej promocji interesów polskiej spo?eczno?ci w Irlandii. Albowiem jeste?my g??boko przekonani, i? dzi?ki wspó?pracy, mo?emy zdzia?a? jeszcze wi?cej!
Niech narz?dziem tej wspó?pracy stanie si? nowo powo?ane forum internetowe, które uruchomili?my na naszej platformie www.forumpolonia.org – spodziewajcie si? informacji na temat zasad u?ytkowania forum ju? w tym tygodniu.

Mamy nadziej?, ?e ten dzie? by? dla Was okazj? by przekona? si?, ?e praca spo?eczna jest wa?na i potrzebna, a wokó? jest wielu Wam podobnych – liderów spo?ecznych, zdolnych poci?gn?? innych do dzia?ania w s?usznej sprawie!

Owocem VII Zjazdu Forum Polonia b?dzie raport, stanowi?cy podsumowanie sytuacji Polaków w post-recesyjnej Irlandii. Z najwi?ksz? przyjemno?ci? przeka?emy Wam kopi? raportu tu? po jego publikacji (maj-czerwiec 2010).

Tymczasem zapraszamy do korzystania ze strony internetowej www.forumpolonia.org – do subskrypcji newsów oraz do przesy?ania informacji, którymi chcecie si? podzieli? z innymi na info@forumpolonia.org. Na stronie mo?na ju? obejrze? zdj?cia ze zjazdu.
Mo?ecie te? do??czy? do przyjació? FP na www.facebook.com/ForumPolonia

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Grupa organizacyjna VII Zjazdu Forum Polonia: Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS), Anna Pa? (Polski Express), Barnaba Dorda (Siptu), Tomasz Machura (POSK), Beata Molendowska (My Cork), Sebastian Widel (IPS), Marta S?otwi?ska (GIPA), Przemek Szczepaniuk (PcExpert.ie), Niamh Nestor (IPS, UCD)

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania FP, Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.