Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polonia na wyspach nareszcie RAZEM!

Organizacje i stowarzyszenia polonijne z terenu Wielkiej Brytanii oraz Irlandii postanowi?y po??czy? si?y. Oprócz swoich statutowych projektów, Polacy dzia?aj?cy w ró?nych miastach dostrzegli potrzeb? wzajemnej komunikacji.

Go??mi na spotkaniu byli: Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej, Stowarzyszenie Poland Street z Londynu, Stowarzyszenie Polonia Nottingham, Stowarzyszenie Polskie z Cambridge oraz Irish-Polish Society z Dublina. Akcja jak na razie ma poparcie Unison oraz Niezale?nej Organizacji Europejskiej M?odzie?y Polonijnej.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie odby?o si? w dniach 31 stycznia – 1 lutego w Belfa?cie.
W spotkaniu wzi?li udzia? przedstawiciele lokalnych w?adz, organizacji polonijnych z terenu Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii, Konsul Generalny RP z Edynburga, Polski Konsul Honorowy, Newry oraz Pan Maciej P?a?y?ski – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Kolejne spotkanie tworz?cej si? platformy dyskusyjnej odb?dzie si? 21 lutego w Nottingham.
Organizatorem oraz gospodarzem spotkania jest Stowarzyszenie Polonia Nottingham.

To bardzo wa?ne, aby Polonia na Wyspach zacz??a w ko?cu mówi? jednym g?osem – mówi Igor Brudnowski Prezes SPN.

Musimy zacz?? realizowa? wspólne projekty, szczególnie te, które dotycz? naszej polskiej historii i tradycji – dodaje Robert Nowakowski z Poland Street.

Na razie spotykamy si? na forum internetowym spo?eczno?ci polskiej w Belfa?cie, ale docelowo chcemy uruchomi? nowy, mi?dzyorganizacyjny serwis www – mówi Maciek Bator z Belfastu.

Spotkanie w Nottingham, to kolejny krok w procesie integracji Polonii na wyspach.
Na ca?odniowym forum spotkanj? si? przedstawiciele : Londynu, Belfastu, Cambridge i innych o?rodków. Zaproszono równie? media polonijne. Honorowy patronat nad spotkaniem obj?? Konsulat Generalny w Manchester, który ju? od kilku miesi?cy dynamicznie wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem Polonia Nottingham oraz innymi organizacjami ze swojego okr?gu konsularnego.

W mie?cie Robin Hood`a omawiane b?d? projekty, które w przysz?o?ci Polonia z wysp ma zamiar wspólnie realizowa?. Bardzo wa?ne jest dla uczestników powstaj?cego porozumienia, aby nawi?za? i podtrzymywa? kontakt z Polsk?. W dobie kryzysu gospodarczego oraz pojawiaj?cych si? napi?? spo?ecznych musimy wspólnie promowa? pozytywne cechy spo?eczno?ci polskiej oraz zdecydowanie trzyma? si? razem – Razem na Emigracji!

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.