Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Prof. Norman Davies z dwoma wyk?adami w Irlandii

Profesor Norman Davies jest angielskim historykiem o walijskim pochodzeniu, znanym ze znakomitych publikacji o historii Europy i Wyspach Brytyjskich. Jest autorem wielokrotnie nagradzanej ksi??ki “Bo?e Igrzysko” (1981) traktuj?cej o historii Polski oraz publikacji “Europa: Rozprawa historyka z histori?” (OUP, 1996), która sta?a si? bestsellerem w Wielkiej Brytanii. Profesorowi Daviesowi przyznano wiele odznacze? i wyró?nie? m.in. Order Zas?ugi Rzeczypospolitej Polskiej.

Profesor Norman Davies b?dzie go?ci? w Irlandii z seri? wyk?adów upami?tniaj?cych 30- letni? dzia?alno?? Solidarno?ci w Polsce.

  • Prof. Norman Davies w Dublinie: “Korzenie i spu?cizna Solidarno?ci”

Pi?tek, 17 wrze?nia o godz. 18:30 (ZMIANA MIEJSCA: The Chartered Accountants House, 47-49 Pearse St., Dublin 2).

Wst?p wolny. Prosimy o wcze?niejsz? rejestracj? (TJ. o wys?anie danych osobowych i adresu email na: dublin.culture@msz.gov.pl. Z uwagi na ograniczon? ilo?? miejsc, polecamy rejestrowa? si? jak najszybciej);

  • Prof. Norman Davies w Cork: ” Historyczne korzenie Solidarno?ci” jako cz??? sympozjum “Solidarno??: Retrospektywa” organizowanego przez University College Cork i Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie.

Sobota, 18 wrze?nia 10.00-18.00

Wi?cej szczegó?ów dotycz?cych sympozjum na:

http://www.ucc.ie/en/history/Conferences/fullstory-104962-en.html

Norman Davies jest komentatorem oraz dziennikarzem. By? równie? wizytuj?cym profesorem na uniwersytetach: Columbia, McGill, Hokkaido, Stanford, Harvard, Adelaide, ANU i Cambridge. Od roku 2000 do 2006 by? wyk?adowc? na Wolfson College w Oxfordzie, a w latach 2006-2008 wizytuj?cym wyk?adowc? na Clare Hall i Peterhouse w  Cambridge.

Jest  honorowym cz?onkiem St.Antony’s College i uniwersytetu Oxford oraz honorowym obywatelem czterech polskich miast: Lublina, Krakowa, Warszawy i Wroc?awia.

Obecnie Norman Davies przebywa w Oxfordzie, gdzie mieszka i pisze.

Publikacje: “White Eagle, Red Star: the Polish-Soviet War, 1919-20” (“Orze? bia?y, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”), 1972; “God’s Playground: a History of Poland” (“Bo?e Igrzysko”), 1981; “Heart of Europe: the Past in Poland’s Present” (“Serce Europy”), 1984; “Europe: a History” (“Rozprawa historyka z histori?”), 1996; “Microcosm: Portarit of a Central European City, on Wroc?aw/Breslau, with Roger Moorhouse” (“Mikrokosmos: Portret miasta ?rodkowoeuropejskiego”), 2000; “Rising ’44: The Battle for Warsaw” (“Powstanie ’44”), 2003; “Europe East and West: Collected Essays” (“Europa: mi?dzy Wschodem a Zachodem”), 2006; “Europe at War, 1939-45: No Simple Victory” (“Europa walczy 1939-1945: nie takie proste zwyci?stwo”), 2007.

Share

Tagi:

Kategoria: Konferencje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.