Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Spotkanie dla przedsi?biorczych

Jack Pi?kowskiW czwartek 12 lutego dzi?ki wspó?pracy Forum Polonia i Dublin City Council odby?o si? spotkanie dla osób my?l?cych o za?o?eniu biznesu oraz tych, którzy chc? swoja firm? rozbudowa?.

Spotkanie dla polskiej grupy by?o cz??ci? serii konsultacji organizowanych przez urz?d miasta Dublina w ramach projektu, który ma na celu zwi?kszy? szanse powodzenia firm zak?adanych przez przedsi?biorców, którzy przybyli do Irlandii w ostatnich latach. Efektem ma by? sformu?owanie zalece? dla miasta.

Konsultacje te i badania przedsi?biorczo?ci prowadzi je profesor Jack PI?KOWSKI z Wayne Huizenga Szko?a Biznesu i Przedsi?biorczo?ci, Nova Southeastern University w USA.

Na spotkanie przyby?o oko?o 40 osób, które mia?y si? okazj? dowiedzie?, jakie zasoby informacyjne i finansowe oferuje Dublin City Council, Enterprise Ireland, First Step i Bank of Ireland oraz Wydzia? Promocji Handlu i Inwestycji Polskiej ambasady w Dublinie.

Spotkanie zorganizowano przy wspó?pracy mediów: Evening Herlad, Polski Express, Nasz G?os, Polski Kurier.

Koordynowa?a Emilia Marchelewska

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.