Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "cairde"

Ethnic Minorities Health Forum

Zdrowie bez wzgl?du na pochodzenie

O zdrowiu, dost?pie do ?wiadcze? medycznych oraz trudno?ciach z pozyskiwaniem niektórych ?wiadcze? socjalnych mówiono podczas obrad II Ethnic Minorities Health Forum (EMHF). W obradach grupy doradczej nie zabrak?o przedstawicielem polonii. O zagadnieniach, z jakimi najcz??ciej spotykaj? si? przedstawiciele polskiej spo?eczno?ci w Irlandii, mówi?a Anna Pa?, reprezentuj?ca Forum Polonia, oraz Kasia Wodniak z Centrum Informacji Spo?ecznej […]

<!--:pl-->Spotkanie z HSE<!--:-->

Spotkanie z HSE

We wtorek 3 marca, 2009 pracownicy Cairde – organizacji zdrowia mniejszo?ci etnicznych w Irlandii oraz Emilia Marchelewska zwi?zana z Forum Polonia, uczestnicz?ca w Forum Zdrowia Mniejszo?ci Narodowych, spotkali si? z Mary Martin, Social Inclusion Officer z HSE na Dublin North Central.

Poruszono zagadnienia dost?pu do wykwalifikowanych t?umaczy. Osoba nie mówi?ca dobrze po angielsku ma prawo do t?umacza, je?li chce korzysta? z irlandzkiej s?u?by zdrowia i pomocy spo?ecznej.

Szeroko omawiano te? kwestie równouprawnienia w korzystaniu z darmowej i refundowanej opieki zdrowotnej.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
540