Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "cork"

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

Cork: spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych

[lang_pl]W sobot? 23 sierpnia b.r. w Cork mia?o miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych dzia?aj?cych w Irlandii, d???cych do za?o?enia Federacji Organizacji Polonijnych w Irlandii. Spotkanie w Cork by?o trzecim – po spotkaniu w Athlone (24 maja b.r.) i w Limerick (20 lipca b.r.). W spotkaniu wzi?li udzia? delegaci sze?ciu organizacji polonijnych, tj.przedstawiciele Towarzystwa Irlandzko – […]

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie ju? w sobot?, 16 sierpnia, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce III “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Nasze III “Rozmowy (nie)Kontrolowanych by?y absolutnie wyj?tkowe. Oczywi?cie – dzi?ki naszym Go?ciom Specjalnym, którzy byli pasjonuj?cymi rozmówcami dla coraz wi?kszej ilo?ci osób przychodz?cych na nasze spotkania.

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

W sobot?, 2 sierpnia, odby?y si? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork II “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym II “Rozmów…” by?a Beata Molendowska, bibliotekarz, t?umacz i organizatorka imprez spo?eczno – kulturalnych, aktywnie dzia?aj?ca m.in. na Forum Aktywnych Polaków i w Library Association of Ireland, ponadto wspieraj?ca m.in. kampani? “MAMA, TATA…& MYSELF?”, a pracuj?ca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cork.

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 19 lipca, w Cork odby?o si? pierwsze, inauguracyjne spotkanie o nazwie “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. “Rozmowy…” s? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. “Rozmowy…” dla których inspiracj? sta?y si? ju? s?ynne dubli?skie “Obiady Czwartkowe”, maj? na celu integracj? Polonii w Cork, a jednocze?nie s? dobr? alternatyw? na sp?dzenie wolnego czasu. Go??mi Specjalnymi naszego pierwszego spotkania byli: dr […]