Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "featured"

Senat uchwalil priorytety finansowania Polonii

Senat uchwalil priorytety finansowania Polonii

Prezydium Senatu uchwali?o priorytety finansowania zada? zlecanych w zakresie opieki nad Poloni? i Polakami za granic? w 2011 roku: uchwa?a nr 650. UCHWA?A NR 650 PREZYDIUM SENATU z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie okre?lenia priorytetów finansowania zada? zleconych w zakresie opieki nad Poloni? i Polakami za granic? w 2011 roku Na podstawie art. […]

Konsultacje on-line dla uczniów

Konsultacje on-line dla uczniów

Zespó? Szkó? dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic? zaprasza do udzia?u w projekcie „Otwarta szko?a – system wsparcia uczniów migruj?cych”. Projekt jest skierowany do polskich dzieci i m?odzie?y przebywaj?cych za granic?.

Wielki Fina? Akcji Pomocy Ofiarom Powodzi. Pchli targ

Wielki Fina? Akcji Pomocy Ofiarom Powodzi. Pchli targ

Min?? ju? trzeci tydzie? naszej Akcji.W tym czasie w Punkcie przy ko?ciele polskim na High Street uda?o si? zebra? ponad 4 tony darów dla powodzian. Zawdzi?czamy to ogromnej ofiarno?ci Polaków i Irlandczyków jak równie? ok. 30 wolontariuszom, którzy swoj? energi? i zapa?em pomagaj? nam w ca?ej Akcji. Pracy nam ci?gle przybywa, co przerasta nasze mo?liwo?ci. […]

Gdzie g?osowa? w Irlandii

Gdzie g?osowa? w Irlandii. Adresy Lokali wyborczych

Zastanawiasz si? gdzie mo?esz zag?osowa? w Irlandii? Zobacz adresy wszystkich lokali wyborczych.

Wybory prezydenckie 2010

Wybory prezydenckie 2010

Jak pogodzi? wycieczk? do Wicklow, czy grilla u znajomych w Corku z krzy?ykiem na karcie wyborczej?
Jeste? w Irlandii? Zarejestruj si? do wyborów! 11 komisji wyborczych: Dublin, Cork, Waterford, Limerick, Sligo.

Galowy koncert Chopinowski

Galowy koncert Chopinowski

Prezydent Irlandii Mary McAleese b?dzie uczestniczy? w Gali Chopinowskiej z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i Dnia Konstytucji 3 Maja. W dniu 6 maja 2010 wybitna polska pianistka Ewa Pob?ocka wyst?pi na solowym koncercie w National Concert Hall w celu upami?tnienia dwusetnej rocznicy urodzin F. Chopina oraz uczczenia Dnia Konstytucji 3 Maja. Koncert jest […]

WWW.FORUM.FORUMPOLONIA.ORG - Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

Forum.ForumPolonia.org – Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

Forum Internetowe jest nowym narz?dziem Polonii Irlandzkiej, s?u??cym sprawnemu przep?ywowi informacji i ustalaniu wspólnych stanowisk w sprawach dotycz?cych Polonii.

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Forum Polonia to najwi?ksza sie?, skupiaj?ca dzia?aczy, grupy i organizacje polonijne w Irlandii. W s?oneczn? sobot? 6 marca na VII Zje?dzie podsumowano sukcesy dwuletniej ju? aktywno?ci, zebrano informacje nt. sytuacji i wyzwa? Polaków w dobie kryzysu ekonomicznego oraz zainaugurowano program szkole?.

Zjazd Forum Polonia

Podzi?kowania i informacje dla uczestników Zjazdu.

Drodzy Forumowicze, Przyjaciele, Koledzy i Kole?anki W imieniu organizatorów VII Zjazdu Forum Polonia, chcieli?my serdecznie podzi?kowa? za Wasz? obecno?? i aktywny udzia? w pracach forumowej spo?eczno?ci. Jeste?my przekonani, i? nasze marcowe spotkanie, w którym udzia? wzi??o niemal 50. przedstawicieli grup, organizacji, mediów i liderów spo?ecznych, dzia?aj?cych na rzecz Polaków mieszkaj?cych w Irlandii, przyczyni si? do […]

VII Zjazd Forum Polonia

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci.

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.