Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "featured"

Gdzie g?osowa? w Irlandii

Gdzie g?osowa? w Irlandii. Adresy Lokali wyborczych

Zastanawiasz si? gdzie mo?esz zag?osowa? w Irlandii? Zobacz adresy wszystkich lokali wyborczych.

Wybory prezydenckie 2010

Wybory prezydenckie 2010

Jak pogodzi? wycieczk? do Wicklow, czy grilla u znajomych w Corku z krzy?ykiem na karcie wyborczej?
Jeste? w Irlandii? Zarejestruj si? do wyborów! 11 komisji wyborczych: Dublin, Cork, Waterford, Limerick, Sligo.

Galowy koncert Chopinowski

Galowy koncert Chopinowski

Prezydent Irlandii Mary McAleese b?dzie uczestniczy? w Gali Chopinowskiej z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i Dnia Konstytucji 3 Maja. W dniu 6 maja 2010 wybitna polska pianistka Ewa Pob?ocka wyst?pi na solowym koncercie w National Concert Hall w celu upami?tnienia dwusetnej rocznicy urodzin F. Chopina oraz uczczenia Dnia Konstytucji 3 Maja. Koncert jest […]

WWW.FORUM.FORUMPOLONIA.ORG - Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

Forum.ForumPolonia.org – Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

Forum Internetowe jest nowym narz?dziem Polonii Irlandzkiej, s?u??cym sprawnemu przep?ywowi informacji i ustalaniu wspólnych stanowisk w sprawach dotycz?cych Polonii.

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Forum Polonia to najwi?ksza sie?, skupiaj?ca dzia?aczy, grupy i organizacje polonijne w Irlandii. W s?oneczn? sobot? 6 marca na VII Zje?dzie podsumowano sukcesy dwuletniej ju? aktywno?ci, zebrano informacje nt. sytuacji i wyzwa? Polaków w dobie kryzysu ekonomicznego oraz zainaugurowano program szkole?.

Zjazd Forum Polonia

Podzi?kowania i informacje dla uczestników Zjazdu.

Drodzy Forumowicze, Przyjaciele, Koledzy i Kole?anki W imieniu organizatorów VII Zjazdu Forum Polonia, chcieli?my serdecznie podzi?kowa? za Wasz? obecno?? i aktywny udzia? w pracach forumowej spo?eczno?ci. Jeste?my przekonani, i? nasze marcowe spotkanie, w którym udzia? wzi??o niemal 50. przedstawicieli grup, organizacji, mediów i liderów spo?ecznych, dzia?aj?cych na rzecz Polaków mieszkaj?cych w Irlandii, przyczyni si? do […]

VII Zjazd Forum Polonia

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci.

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.

SAINT VALENTINE Life music and dance party

SAINT VALENTINE Life music and dance party

Welcome to celebrate together! Life music and dance party
14 February
The Teachers Club-Theatre
36 PARNELL SQUARE WEST DUBLIN 1

Strona 9 z 9« Pierwsza...56789
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
558