Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "komisja trójstronna"

Spotkanie z Komisj? Trójstronn?

Spotkanie z Komisj? Trójstronn?

W dniach 3-5 Grudnia 2008 roku mia?a miejsce wizyta 10 osobowej delegacji Komisji Trójstronnej powo?anej przez rz?d Polski w Dublinie. W sk?adzie delegacji znale?li si? przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, przedstawiciele Forum Zwi?zków Zawodowych, OPZZ, NSZZ Solidarno?? oraz organizacji zrzeszaj?cych pracodawców prywatnych; Business Centre Club, Zwi?zek Rzemios?a Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.