Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "MyCork"

<!--:pl-->Cz?onkowie i sympatycy MyCork pomagaj? Sirius Arts Centre<!--:-->

Cz?onkowie i sympatycy MyCork pomagaj? Sirius Arts Centre

W niedziel?, 24 maja b.r., cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia MyCork wolontaryjnie pomagali w kwe?cie na rzecz Sirius Arts Centre w Ronan’s Garden w Cuskinny.

Sirius Arts Centre jest to centrum sztuki powsta?e w 1988 r. w Cobh i dzia?aj?ce na zasadach non – profit. Mia?o tam miejsce wiele wystaw polskich artystów. Kryzys jaki w ostatnim czasie dotkn?? Irlandi? w pierwszej kolejno?ci odcisn?? swoje pi?tno na tego typu przybytkach kultury.

Niemniej, jego pracownicy nie poddaj? si? i sami staraj? si? pozyskiwa? ?rodki na swoj? dzia?alno??. Jednym z pomys?ów jest zorganizowanie kwesty w prywatnych ogrodach. Polega to na tym, ?e w?a?ciciele tych ogrodów, które s? w?asno?ci? prywatn? i nie s? udost?pniane do zwiedzania – na jeden dzie? pozwalaj? wej?? tam wszystkim zainteresowanym za drobn? op?at?. Oczywi?cie – zyski z takiej akcji s? przeznaczane na wsparcie Sirius Arts Centre.

<!--:pl-->Przygotowania do "Dni Chrze?cija?stwa" w Cork<!--:-->

Przygotowania do “Dni Chrze?cija?stwa” w Cork

W poniedzia?ek 18 maja b.r., mia?o miejsce pierwsze oficjalne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork z przedstawicielami scholi dzia?aj?cej przy “polskim” ko?ciele. Tematem spotkania by?o omówienie wspó?pracy przy organizacji w Cork “Dni Chrze?cija?stwa”. Stowarzyszenie MyCork jest organizacj? ?wieck?, ale otwart? na wspó?prac? z ró?nymi ?rodowiskami. W szczególno?ci chcemy wpiera? ró?nego rodzaju inicjatywy aktywnej cz??ci Polonii w Cork. Je?eli kto? chce zrobi? co? spo?ecznie dla innych – zawsze mo?e liczy? na nasz? pomoc. Wst?pny plan przewiduje, ?e “Dni Chrze?cija?stwa” odb?d? si? w dniach 26 – 28 czerwca b.r. Przewidziano m.in. spotkanie z dr Marcinem Lisakiem, autorem ksi??ki: “Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta”, przedstawienie teatralne oraz koncerty muzyczne.

<!--:pl-->MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 16 maja b.r., w Cork mia?y miejsce XIX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Józef Andrzej Urban, podró?nik i nauczyciel geografii w Polskiej Szkole w Cork. Czas, kiedy prowadzi? firm? w Polsce, pozwoli? mu na realizacj? marze?, czyli podro?y i zwiedzania, a tak?e dokumentowania tego zdj?ciami. Zwiedzi? prawie ca?? Europ? (poza Albani? i Islandi?), du?? cz??? Azji i troszk? Afryki. Obecnie podró?uje po Irlandii odkrywaj?c uroki Zielonej Wyspy.

<!--:pl-->MyCork: XVIII "Rozmowy (nie)Kontrolowane"<!--:-->

MyCork: XVIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”

W pi?tek, 24 kwietnia b.r., w Tribes przy Tuckey Street w Cork, mia?y miejsce XVIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Katarzyna Majgier, autorka ksi??ek dla dzieci i nastolatków, która przylecia?a do Cork i Dublina na seri? spotka? z m?odymi Czytelnikami w ramach Kampanii Mama, Tata &… Myself?

<!--:pl-->XVI Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

XVI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 28 marca b.r., w Cork mia?y miejsce XVI “Rozmowy (nie)Kontrolowane” – organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Krzysztof Jurusik, który pracowa? jako wolontariusz w Afryce.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu: Krzysztof Jurusik, ur. 1982 r, absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej w Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Podczas studiów wspó?pracowa? z podkarpackim dziennikiem “Supernowo?ci”, nast?pnie wykonywa? szereg zawodów: od przedstawiciela handlowego w Polsce po prac? przy myciu samochodów i monta?u wentylacji w Irlandii, do której przyjecha? w marcu 2006 r.

<!--:pl-->Wyk?ad Krzysztofa Mi?kusa w Cork<!--:-->

Wyk?ad Krzysztofa Mi?kusa w Cork

W pi?tek, 27 marca b.r., w hotelu Victoria w Cork mia? miejsce wyk?ad Krzysztofa Mi?kusa dotycz?cy realizowanych przez niego projektów artystycznych. Organizatorem wyk?adu by?o Stowarzyszenie MyCork.

W trakcie wyk?adu Krzysztof Mi?kus opowiedzia? o zrealizowanych przez siebie projektach fotograficznych, tj. “Naznaczeni” i “Mr. Ibu” oraz o realizowanym projekcie dotycz?cym mitów Europy ?rodkowej.

Krzysztof Mi?kus (1975) jest niezale?nym artyst?, kuratorem wystaw i dziennikarzem. Obecnie pracuje jako wyk?adowca w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Do Irlandii przyjecha? na zaproszenie Peg Sue Amison z Sirius Arts Centre.

<!--:pl-->MAGIC ILLUSTRATIONS - wystawa prac najwybitniejszych polskich ilustratorów<!--:-->

MAGIC ILLUSTRATIONS – wystawa prac najwybitniejszych polskich ilustratorów

W po?owie kwietnia w ramach Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? w Dublinie i Cork zago?ci wystawa MAGIC ILLUSTRATIONS – zestaw najwybitniejszych, nagrodzonych przez Polsk? Sekcj? IBBY, ilustracji do ksi??ek dla najm?odszych czytelników.

“Mamy nadziej?, ?e j?zyk ilustracji – szczególnie ilustracji najwy?szej próby – nie tylko dora?nie zainteresuje zwiedzaj?cych, ale zaintryguje ich na tyle, by si?gn?li do innych prac polskich twórców – znanych przecie? szeroko poza granicami kraju. – mówi Justyna Józefowicz, dyrektor Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? – Liczymy na to, ?e ta magiczna wystawa zaczaruje wszystkich – niezale?nie od narodowo?ci – zainspiruje, pobudzi do refleksji czy zabawy, zgromadzi w jednym miejscu fanów Tomka Sikory, mi?o?ników Józefa Wilkonia, wielbicieli El?biety Wasiuczy?skiej i innych twórców.”

<!--:pl-->MyCork na Paradzie<!--:-->

MyCork na Paradzie

17 marca to w Irlandii najwi?ksze ?wi?to: Dzie? ?w. Patryka. W ka?dym wi?kszym mie?cie odbywaj? si? z tej okazji uroczyste parady. Stowarzyszenie MyCork jak zawsze stan??o na wysoko?ci zadania.

Tematem tegorocznej parady w Cork by? “Cosmic Chaos”. Pod wodz? Marceliny W?odarz sympatycy i cz?onkowie Stowarzyszenia MyCork przygotowali szereg rekwizytów: s?o?ce, ksi??yc, planety i meteoryty, a tak?e kosmiczn? rakiet?. Polskim akcentem w naszej grupie by? m.in. Miko?aj Kopernik.

Naszemu pokazowi towarzyszy?a tak?e polska “kosmiczna” muzyka, tj. m.in. “Noc Komety” Budki Suflera i “Ucieczka z tropiku” Marka Bili?skiego oraz dym – produkowany przez specjaln? maszyn? – co wywar?o niesamowite wra?enie na publiczno?ci.

<!--:pl-->MyCork: XV Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 14 marca b.r., mia?y miejsce XV “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Tomasz ?otocki, który jest twórc? najwi?kszego portalu dla Polonii w Irlandii: Gazeta.ie, wspó?w?a?cicielem przychodni lekarskich Medicus Medical Centre w Dublinie oraz w Cork, ponadto: sponsorem wydarze? kulturalnych, koncertów, Ligi Pi?ki No?nej Medicus oraz dru?yny koszykówki Medicus Polish Basket.

Na co dzie? mieszkaniec Dublina, ale jako zapalony windsurfingowiec stale podró?uje po Irlandii realizuj?c swoje hobby, poznaj?c nowych znajomych i poszukuj?c nowych pomys?ów do realizacji.

W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli unikaln? mo?liwo?? pos?uchania o kulisach powstania najwi?kszego polonijnego portalu w Irlandii oraz przychodni lekarskich “Medicus”, o problemach jakie napotyka polski biznes w Irlandii a tak?e – o windsurfingu i podobnych sportach wodnych.

<!--:pl-->MyCork na Dzie? Kobiet<!--:-->

MyCork na Dzie? Kobiet

W niedziel?, 8 marca b.r., z okazji Dnia Kobiet cz?onkowie Stowarzyszenia MyCork wr?czyli Paniom kwiaty.

Ca?? akcj? przeprowadzili?my po porannej mszy przed Augustine’s Church przy Washington Street w Cork. Ka?da z Pa? otrzyma?a ró?yczk? wraz z ?yczeniami, oraz dwuj?zyczn? ulotk? o Stowarzyszeniu MyCork.

Kwiaty otrzyma?y od nas równie? Panie z kilku okolicznych, czynnych o tej porze, sklepów.