Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "MyCork"

<!--:pl-->MyCork: XIV Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 28 lutego b.r., w pubie Slate w Cork, mia?y miejsce XIV “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Rafa? Jaroszewski, który opowiedzia? nam o swoich podró?ach, przede wszystkim – do Indii.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Rafa? Jaroszewski – urodzony w 1973 r. w Poznaniu. Absolwent historii oraz ?ród?oznawstwa i nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Gerorg-August Universitaet w Getyndze. Studia podyplomowe z zakresu politologii na Friedrich–Wilhelms Universitaet w Bonn. Stypendysta Rz?du Rzeczpospolitej i Parlamentu Republiki Federalnej.

<!--:pl-->MyCork: XIII Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

Wyj?tkowo we wtorek, 17 lutego b.r., mia?y miejsce XIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli p. Krzysztof Schramm – za?o?yciel i prezes Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego i p. Jacek Rujna, znany polonijny dziennikarz.

Uczestnicy “Rozmów…” mogli pos?ucha? o historii Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego, o pierwszych – na wiele lat przed wej?ciem Polski do UE – kontaktach Polaków i Irlandczyków, a tak?e o historii i obecnej kondycji polonijnej prasy w Irlandii.

<!--:pl-->MyCork: przygotowania do Parady<!--:-->

MyCork: przygotowania do Parady

Cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia MyCork przygotowuj? si? do zorganizowania “polskiej” cz??ci tegorocznej Parady ?w. Patryka. Koordynatork? tego projektu zosta?a p. Marcelina W?odarz. Tematem tegorocznej Parady w Cork, wspó?organizowanej przez Blackrock Castle Observatory, jest “Cosmic Chaos”. W ubieg?ym roku po udziale w Paradzie, Stowarzyszenie MyCork otrzyma?o od w?adz miasta nagrod? za “Best overall entry”.

<!--:pl-->MyCork: XII Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 31 stycznia b.r. w Cork, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork XII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Barnaba Dorda, polski dzia?acz SIPTU – najwi?kszych irlandzkich zwi?zków zawodowych.

W trakcie naszego spotkania Barnaba opowiedzia? nam o roli zwi?zków zawodowych w Irlandii, ró?nicy w dzia?aniu zwi?zków zawodowych w Irlandii – i w Polsce, korzy?ciach p?yn?cych z przynale?no?ci do zwi?zków, a tak?e odpowiedzia? na szereg szczegó?owych pyta? uczestników spotkania dotycz?cych m.in. prawa pracy w Irlandii.

<!--:pl-->WO?P w Irlandii: MyCork zebra? najwi?cej!<!--:-->

WO?P w Irlandii: MyCork zebra? najwi?cej!

Podczas tegorocznego Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Irlandii – Sztab Stowarzyszenia MyCork zebra? najwi?cej: dok?adnie 8609 euro.

W tym roku kwestowali?my na zakup sprz?tu medycznego, który umo?liwi wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

Wyniki zbiorki poszczególnych sztabów w Irlandii przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Stowarzyszenie MyCork: 8609 euro
The Polish Express Ltd.: 8108,62 euro
Galway Irish Polish Association: 4157,56 euro
Irish Polish Art Agency: 4150, 80 euro

<!--:pl-->MyCork: "Na Bagnisku" 2009<!--:-->

MyCork: “Na Bagnisku” 2009

Stowarzyszenie MyCork zaprasza do drugiej edycji konkursu prozy i poezji. Pomys?odawc? i koordynatorem tego projektu jest Krzysztof Wolny.

Za info na stronie www.mycork.org: “Tym razem po??czyli?my proz? i poezj?. Obie te sztuki piel?gnuje patronka konkursu, pani Bo?ena Intrator, której s?owa piosenki “Szklane kulki’ pos?u?y?y – dzi?ki jej uprzejmo?ci – za nasze motto.

Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przes?anie na adres per4mer@mycork.org :

– jednego tekstu – opowiadania, noweli, pami?tnika – w?asnego autorstwa (w formie za??cznika w programie Word) o wielko?ci do 15 tysi?cy znaków;
i / lub
– jednego wiersza w?asnego autorstwa (w formie za??cznika w programie Word) dowolnej wielko?ci;
– danych osobowych, jak imi?, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu (ten ostatni tylko do wiadomo?ci organizatorów) z adnotacj? ‘Zgadzam si? na opublikowanie nades?anej pracy oraz moich danych w Internecie i prasie w ramach konkursu ‘Na Bagnisku’. W temacie maila nale?y napisa? – w zale?no?ci od pracy – Proza na Bagnisku lub Poezja na Bagnisku.

UWAGA! Konkurs jest skierowany do zamieszkuj?cych Zielon? Wysp?. Prace spoza Irlandii mog? by? ocenione poza konkursem.

Ostatnim dniem nadsy?ania prac jest 1 marca 2009.

Fundatorami nagród s? Stowarzyszenie MyCork oraz Salonik Prasowy BadaCZ.

II Biesiada ?l?ska w Cork

II Biesiada ?l?ska w Cork

U?ytkownicy internetowego forum Stowarzyszenia MyCork ju? po raz drugi zorganizowali Biesiad? ?l?sk?, w trakcie której uczestnicy mogli pozna? zwyczaje oraz kulinarne tradycje ?l?ska.

Stowarzyszenie MyCork na pro?b? organizatorów przekaza?o w?asne ?rodki finansowe na zorganizowanie ww. imprezy (tj. m.in. na zakup produktów ?ywno?ciowych oraz ufundowanie nagród – wedle uznania organizatorów), a tak?e podwójne wej?ciówki do kina, które by?y nagrodami w konkursie wiedzy zwi?zanej ze znajomo?ci? m.in. ?l?skiej gwary.

Impreza mia?a edukacyjno – kulinarny charakter: mo?na by?o skosztowa? potraw z tradycyjnej kuchni ?l?skiej, pos?ucha? ?l?skich piosenek a tak?e porozmawia? o ?l?skich tradycjach i zwyczajach.

MyCork: przygotowania do WO?P w toku

MyCork: przygotowania do WO?P w toku

[lang_pl] W sobot?, 13 grudnia, mia?o miejsce kolejne spotkanie osób zaanga?owanych w prace nad Fina?em Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork. Przypomn?, ?e Dzi?ki Stowarzyszeniu MyCork – WO?P zagra w Cork ju? po raz trzeci. Bo?ena Deptu?a, koordynator Fina?u WO?P w Cork, przedstawi?a zebranym post?p prac nad organizacj? Fina?u, omówili?my niektóre zagadnienia techniczne, zosta?o zg?oszonych […]

MyCork: XI Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: XI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 6 grudnia b.r., w pubie Woodford w Cork, mia?y miejsce XI “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym XI “Rozmów…” by?a architekt krajobrazu, p. Paulina Kaniszewska.

Paulina Kaniszewska jest absolwentk? Wydzia?u Architektury na Politechnice Krakowskiej. W Irlandii od 2,5 roku pracuje w zawodzie. Ma do czynienia z projektami w?a?ciwie w ca?ej Europie: Portugalii, Anglii, S?owacji, Szwajcarii. W Irlandii z wa?niejszych miejsc warto wspomnie? o: Amgen, Glaxosmithkline, Pfizer, Citywest i Elysian.

Jednym z jej sukcesów by?a praca przy dokumentacji drewnianych ko?ció?ków Ma?opolski, które zosta?y wpisane na ?wiatow? List? Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W trakcie naszego spotkania Paulina opowiedzia?a m.in. o swojej pracy zwi?zanej z projektowaniem ogrodów Elysian – czyli najwy?szego budynku w Irlandii, o samym budynku, oraz przedstawi?a niezwykle interesuj?ce materia?y, tj. fotografie, rysunki, projekty, itp., zwi?zane z Elysian.

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie w sobot?, 22 listopada b.r., w pubie Woodford, mia?y miejsce X “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym X “Rozmów…” by?a artystka, p. Magdalena Wojciechowska.

Magdalena Wojciechowska jest absolwentk? Wydzia?u Kolegium Mody WSPTD (Wy?sze Studium Projektowania Tkaniny Drukowanej) na Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi oraz Wydzia?u In?ynierii i Marketingu Tekstyliów – kierunek Architektura Tekstyliów na Politechnice ?ódzkiej. W latach 2001 – 2007 wspó?pracowa?a z polskimi firmami dzia?aj?cymi na rynkach mi?dzynarodowych projektuj?c mi?dzy innymi tkaniny i dzianiny ?akardowe, akcesoria odzie?owe, dekoracje okoliczno?ciowe oraz wykonuj?c ró?nego rodzaju projekty graficzne. Równolegle tworzy?a prace artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku. Obecnie mieszka i tworzy w Cork.