Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "MyCork"

Cork: POLSKIE HALLOWEEN - Magiczny sabat za nami

Cork: POLSKIE HALLOWEEN – Magiczny sabat za nami

[lang_pl]Wspólny ?piew, taniec, rysowanie, filcowanie we?ny i robienie magicznych bransoletek, polskie tradycyjne i mniej tradycyjne zabawy, pokaz czarodziejskich mód i sporo konkursów indywidualnych… Tak siedemdziesi?ciu uczestników Polskiego Halloween bawi?o si? 8 listopada od 12:00 do 15:00 w pi?knej dwupoziomowej Parnel Suite w Hotelu Victoria w Cork. Pierwsze zdj?cia i szczegó?y imprezy: http://www.czytampopolsku.pl/events.php?topic=13[/lang_pl]

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

W dniach 7 – 9 listopada b.r. w Cork mia? miejsce – organizowany przez Stowarzyszenie MyCork – II Festiwal Kultury Polskiej.

Czytaj dalej…

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w sobot?, 25 pa?dziernika, tym razem w pubie Woodford, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork IX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go??mi Specjalnymi IX “Rozmów…” byli arty?ci: Karolina i Grzegorz R?kas. Tym samym, nasze IX “Rozmowy…” up?yn??y pod znakiem kultury wy?szej: mogli?my wys?ucha? pasjonuj?cego i podanego w bardzo przyst?pny sposób wyk?adu o historii sztuki, o trendach w sztuce wspó?czesnej, podyskutowa? o dzie?ach, które wytyczy?y nowe pr?dy w sztuce, itp.

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]W dniach 7 – 9 listopada b.r. , odb?dzie si? w Cork chyba najwa?niejsze polonijne wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie MyCork, czyli II Festiwal Kultury Polskiej. Koordynatork? tego projektu jest p. Aneta Szarek.

W dalszej cz??ci tekstu przedstawiamy oficjalny plan wydarze? II Festiwalu Kultury Polskiej w Cork.[/lang_pl]
[lang_en]
The Festival of Polish Culture will be launched on 07 November, 2008. During the three day festival, we will be hosting a variety of Polish artists willing to present their artistic endeavours. All cultural events being held during the festival aim to meet the needs of every individual, from both Poland and Ireland and are addressed to children as well as adults.
[/lang_en]

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

W sobot?, 11 pa?dziernika, w ramach kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?” w Polskiej Szkole w Cork oby?y si? warsztaty dziennikarskie dla m?odzie?y. Warsztaty poprowadzili dziennikarze ze Stowarzyszenia MyCork. W trakcie warsztatów, w których wzi??o udzia? ok. 40 uczniów, m?odzie? zosta?a podzielona na 6 grup i dosta?a za zadanie napisanie reporta?u na podstawie zdj?? z otwarcia […]

MyCork kolportuje "Irlandzki Niezb?dnik 2"

MyCork kolportuje “Irlandzki Niezb?dnik 2”

[lang_pl] Portal Wyspa.ie wyda? “Irlandzki Niezb?dnik 2”, czyli kolejn?, prawie 100 stronicow? broszur? z imigranckim “abc”. “Irlandzki Niezb?dnik 2” to profesjonalnie wydany prawie 100 stronicowy poradnik adresowany do Polaków w Irlandii. Zawiera sporo informacji na temat przys?uguj?cych nam praw do ?wiadcze? w Irlandii, wiele przet?umaczonych na j?zyk polski formularzy, itp. Co jest równie? istotne – […]

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 11 pa?dziernika, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce VIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VIII “Rozmów…” byli Marcin Klinkosz i Agnieszka Berli?ska z polonijnego tygodnika “Nasz G?os”, oraz Sebastian Wide?, zwi?zany z Towarzystwem Irlandzko Polskim – czyli najstarsz?, istniej?c? od 1979 r. organizacj? dzia?aj?c? na rzecz Polonii w Irlandii, a zawodowo pracuj?cy w biurze projektowym w Dublinie.

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

4 pa?dziernika, w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, VII “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym VII “Rozmów…” by? Dominik W?och, który wzorem ?redniowiecznych pielgrzymów dotar? pieszo do Santiago de Compostela, Rzymu i do Jerozolimy. W trakcie naszego spotkania Dominik opowiedzia? nam o tej ostatniej, trwaj?cej 125 dni pielgrzymce, w trakcie której przeszed? pieszo przez 10 krajów.

Oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF?

Oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF?

2 pa?dziernika o godzinie 16.00 w Bibliotece G?ównej w Cork odby?o si? oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? oraz polskiej ods?ony Children’s Book Festival 2008, po??czone z warsztatami literacko – plastycznymi dla dzieci.

Wszystkich obecnych przywita?a Justyna Józefowicz – inicjatorka i dyrektor Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy? Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski, w cz??ci oficjalnej wzi?li udzia? tak?e m.in. Patricia Gosch – która reprezentowa?a w?adze miasta oraz Liam Ronayne – który reprezentowa? bibliotek?.

MyCork: spotkanie z pielgrzymem

MyCork: spotkanie z pielgrzymem

[lang_pl]Zapraszamy na nadzwyczajne wydanie naszych “Rozmów (nie) Kontrolowanych”, których Go?ciem Specjalnym b?dzie wyj?tkowy cz?owiek – p. Dominik W?och, który przeszed? pieszo z Gda?ska do Jerozolimy. W trakcie spotkania p. Dominik opowie nam o tej niezwyklej podró?y. Spotkanie odb?dzie si? w najbli?sz? sobot?, 04.10. b.r., tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, […]