Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Na Bagnisku"

<!--:pl-->MyCork: "Na Bagnisku" 2009<!--:-->

MyCork: “Na Bagnisku” 2009

Stowarzyszenie MyCork zaprasza do drugiej edycji konkursu prozy i poezji. Pomys?odawc? i koordynatorem tego projektu jest Krzysztof Wolny.

Za info na stronie www.mycork.org: “Tym razem po??czyli?my proz? i poezj?. Obie te sztuki piel?gnuje patronka konkursu, pani Bo?ena Intrator, której s?owa piosenki “Szklane kulki’ pos?u?y?y – dzi?ki jej uprzejmo?ci – za nasze motto.

Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przes?anie na adres per4mer@mycork.org :

– jednego tekstu – opowiadania, noweli, pami?tnika – w?asnego autorstwa (w formie za??cznika w programie Word) o wielko?ci do 15 tysi?cy znaków;
i / lub
– jednego wiersza w?asnego autorstwa (w formie za??cznika w programie Word) dowolnej wielko?ci;
– danych osobowych, jak imi?, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu (ten ostatni tylko do wiadomo?ci organizatorów) z adnotacj? ‘Zgadzam si? na opublikowanie nades?anej pracy oraz moich danych w Internecie i prasie w ramach konkursu ‘Na Bagnisku’. W temacie maila nale?y napisa? – w zale?no?ci od pracy – Proza na Bagnisku lub Poezja na Bagnisku.

UWAGA! Konkurs jest skierowany do zamieszkuj?cych Zielon? Wysp?. Prace spoza Irlandii mog? by? ocenione poza konkursem.

Ostatnim dniem nadsy?ania prac jest 1 marca 2009.

Fundatorami nagród s? Stowarzyszenie MyCork oraz Salonik Prasowy BadaCZ.