Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "polska szkola"

Bezplatna polska szkola on-line - zapisy do 30 czerwca

Bezplatna polska szkola on-line – zapisy do 30 czerwca

Projekt Otwarta Szko?a System Wsparcia Uczniów Migruj?cych skierowany jest do polskich uczniów mieszkaj?cych poza granicami Kraju, niemaj?cych dost?pu do polskich uzupe?niaj?cych szkó? stacjonarnych. Realizowane w ramach Projektu dzia?ania w swych za?o?eniach s?u??: organizacji zaj?? z przedmiotów ojczystych przy wykorzystaniu technik nauczania na odleg?o?? i nowoczesnych technologii informacyjnych dla uczniów szkó? ORPEG realizuj?cych uzupe?niaj?cy program nauczania […]