Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "rozmowy niekontrolowane"

<!--:pl-->MyCork: XII Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 31 stycznia b.r. w Cork, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork XII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Barnaba Dorda, polski dzia?acz SIPTU – najwi?kszych irlandzkich zwi?zków zawodowych.

W trakcie naszego spotkania Barnaba opowiedzia? nam o roli zwi?zków zawodowych w Irlandii, ró?nicy w dzia?aniu zwi?zków zawodowych w Irlandii – i w Polsce, korzy?ciach p?yn?cych z przynale?no?ci do zwi?zków, a tak?e odpowiedzia? na szereg szczegó?owych pyta? uczestników spotkania dotycz?cych m.in. prawa pracy w Irlandii.

MyCork: XI Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: XI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 6 grudnia b.r., w pubie Woodford w Cork, mia?y miejsce XI “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym XI “Rozmów…” by?a architekt krajobrazu, p. Paulina Kaniszewska.

Paulina Kaniszewska jest absolwentk? Wydzia?u Architektury na Politechnice Krakowskiej. W Irlandii od 2,5 roku pracuje w zawodzie. Ma do czynienia z projektami w?a?ciwie w ca?ej Europie: Portugalii, Anglii, S?owacji, Szwajcarii. W Irlandii z wa?niejszych miejsc warto wspomnie? o: Amgen, Glaxosmithkline, Pfizer, Citywest i Elysian.

Jednym z jej sukcesów by?a praca przy dokumentacji drewnianych ko?ció?ków Ma?opolski, które zosta?y wpisane na ?wiatow? List? Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W trakcie naszego spotkania Paulina opowiedzia?a m.in. o swojej pracy zwi?zanej z projektowaniem ogrodów Elysian – czyli najwy?szego budynku w Irlandii, o samym budynku, oraz przedstawi?a niezwykle interesuj?ce materia?y, tj. fotografie, rysunki, projekty, itp., zwi?zane z Elysian.

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie w sobot?, 22 listopada b.r., w pubie Woodford, mia?y miejsce X “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym X “Rozmów…” by?a artystka, p. Magdalena Wojciechowska.

Magdalena Wojciechowska jest absolwentk? Wydzia?u Kolegium Mody WSPTD (Wy?sze Studium Projektowania Tkaniny Drukowanej) na Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi oraz Wydzia?u In?ynierii i Marketingu Tekstyliów – kierunek Architektura Tekstyliów na Politechnice ?ódzkiej. W latach 2001 – 2007 wspó?pracowa?a z polskimi firmami dzia?aj?cymi na rynkach mi?dzynarodowych projektuj?c mi?dzy innymi tkaniny i dzianiny ?akardowe, akcesoria odzie?owe, dekoracje okoliczno?ciowe oraz wykonuj?c ró?nego rodzaju projekty graficzne. Równolegle tworzy?a prace artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku. Obecnie mieszka i tworzy w Cork.

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: IX Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w sobot?, 25 pa?dziernika, tym razem w pubie Woodford, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork IX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go??mi Specjalnymi IX “Rozmów…” byli arty?ci: Karolina i Grzegorz R?kas. Tym samym, nasze IX “Rozmowy…” up?yn??y pod znakiem kultury wy?szej: mogli?my wys?ucha? pasjonuj?cego i podanego w bardzo przyst?pny sposób wyk?adu o historii sztuki, o trendach w sztuce wspó?czesnej, podyskutowa? o dzie?ach, które wytyczy?y nowe pr?dy w sztuce, itp.

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 11 pa?dziernika, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce VIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VIII “Rozmów…” byli Marcin Klinkosz i Agnieszka Berli?ska z polonijnego tygodnika “Nasz G?os”, oraz Sebastian Wide?, zwi?zany z Towarzystwem Irlandzko Polskim – czyli najstarsz?, istniej?c? od 1979 r. organizacj? dzia?aj?c? na rzecz Polonii w Irlandii, a zawodowo pracuj?cy w biurze projektowym w Dublinie.

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

4 pa?dziernika, w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, VII “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym VII “Rozmów…” by? Dominik W?och, który wzorem ?redniowiecznych pielgrzymów dotar? pieszo do Santiago de Compostela, Rzymu i do Jerozolimy. W trakcie naszego spotkania Dominik opowiedzia? nam o tej ostatniej, trwaj?cej 125 dni pielgrzymce, w trakcie której przeszed? pieszo przez 10 krajów.

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]13 wrze?nia, jak zwykle w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce V Rozmowy (nie)Kontrolowane. Tym razem w spotkanie mia?o charakter czysto towarzyski, bez udzia?u tzw. Go?ci Specjalnych, którzy ponownie wezm? udzia? w kolejnych, VI “Rozmowach…”. Nasze spotkanie jak zwykle przebieg?o w sympatycznej atmosferze. Dyskutowali?my praktycznie o wszystkim: tj. […]

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 sierpnia, tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, ju? IV Rozmowy (nie)Kontrolowane.

Tym razem Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli: Justyna Józefowicz, Krystian Tyczkowski, Ariel Piekarski, Rafa? Jaros, oraz Barbara Cie?lik – Wodzi?ska i Dariusz Cz?stka.

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie ju? w sobot?, 16 sierpnia, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce III “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Nasze III “Rozmowy (nie)Kontrolowanych by?y absolutnie wyj?tkowe. Oczywi?cie – dzi?ki naszym Go?ciom Specjalnym, którzy byli pasjonuj?cymi rozmówcami dla coraz wi?kszej ilo?ci osób przychodz?cych na nasze spotkania.

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

[lang_pl]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_pl][lang_en]Cork: II Rozmowy (nie)Kontrolowane[/lang_en]

W sobot?, 2 sierpnia, odby?y si? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork II “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym II “Rozmów…” by?a Beata Molendowska, bibliotekarz, t?umacz i organizatorka imprez spo?eczno – kulturalnych, aktywnie dzia?aj?ca m.in. na Forum Aktywnych Polaków i w Library Association of Ireland, ponadto wspieraj?ca m.in. kampani? “MAMA, TATA…&amp; MYSELF?”, a pracuj?ca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cork.