Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Spotkania"

FREE[DOM POLSKI] - Święto Niepodległości

FREE[DOM POLSKI] – Święto Niepodległości

  11 listopada 2012 Irish Polish Society (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) oraz Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny zapraszają na obchody Święta Niepodległości. Adres 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2. W tym roku dwie polonijne organizacje postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie celebrować listopadowe Święto Narodowe. http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Świeto_Niepodległości Podczas imprezy FREE[DOM] POLSKI przygotowano atrakcyjny program, w którym znajdzie się wystawa prac polskich […]

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

Mamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o nast?pnym – szóstym ju? – spotkaniu Forum Polonia, które tradycyjnie odb?dzie si? w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place w dniu 16.11.08 o godzinie 13.30.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Kart? Forum Polonia, swoistym statutem naszego zgromadzenia. Znajduje si? ona na stronie O Nas.

Najbli?sze spotkanie prowadzi Beata Molendowska. Prosimy osoby, które b?d? pierwszy raz uczestniczy? w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecno?ci na adres info@forumpolonia.org.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych!

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Mówi, ?e ?ycie jest dane, a nie zadane, ?e mo?na je dowolnie kszta?towa?. ?e powinni?my si? uczy? i uczy? zmienia?. Ewa Woydy??o, doktor psychologii, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Ewa Woydy??o zajmuje si? leczeniem uzale?nie? jako psychoterapeutka w O?rodku Terapii Uzale?nie? Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jej dzie?em jest rozpowszechnienie w Polsce leczenia wed?ug tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików.

[lang_pl]Rozmowy va banque - Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Rozmowy va banque – Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Mówi o sobie, ?e ma tyle si?y, ile ka?dy przeci?tny cz?owiek. A jego bohaterowie, cho? zwyczajni, s? lud?mi niezwyk?ymi. Maj? ponadludzk? si??. Wojciech Tochman, jeden z najciekawszych polskich reporterów m?odego pokolenia, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.[/lang_pl]
[lang_en]
He says that he is as strong as any other man, but his characters, though ordinary, are unusual; the strongest kind of men, Born in 1969 in Krakow, Wojciech Tochman is an award-winning reporter and writer.
[/lang_en]

IV spotkanie Forum Polonia

IV spotkanie Forum Polonia

[lang_pl] 7 wrze?nia w Domu Polskim w Dublinie odby?o si? IV spotkanie Forum Polonia. Na spotkaniu podj?to szereg decyzji dotycz?cych funkcjonowania Forum. Nazw? Forum Aktywnych Polaków zast?piono nazw? Forum Polonia. Przyj?to te? wst?pny projekt Karty Forum Polonia okre?laj?cej jego misj?, cele i zasady dzia?ania. W Forum Polonia uczestnicz? polonijne podmioty. W ostatnim spotkaniu uczestniczy?y organizacje […]