Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Wielki Fina? Akcji Pomocy Ofiarom Powodzi. Pchli targ

Min?? ju? trzeci tydzie? naszej Akcji.W tym czasie w Punkcie przy ko?ciele polskim na High Street uda?o si? zebra? ponad 4 tony darów dla powodzian. Zawdzi?czamy to ogromnej ofiarno?ci Polaków i Irlandczyków jak równie? ok. 30 wolontariuszom, którzy swoj? energi? i zapa?em pomagaj? nam w ca?ej Akcji. Pracy nam ci?gle przybywa, co przerasta nasze mo?liwo?ci. A wszystko przecie? przed nami. Do przyj?cia w punkcie czeka oko?o 10 transportów darów zbieranych w ró?nych regionach Irlandii. Wszystkie dary trzeba posegregowa? i zapakowa?.
Ka?dy z nas mo?e da? co? z siebie. Je?li nie masz czasu zajrze? do naszego punktu to prze?lij t? wiadomo?? wszystkim swoim znajomym-mo?e oni znajd? chwilk?. Zajrzyj na nasz? stron? i podziel si? z nami swoimi pomys?ami (www.polish-chaplaincy.ie). Ka?dy z nas jest studni? talentów
Rozg?o? Akcj? w miejscu pracy i je?li pojawi? si? sprzyjaj?ce okoliczno?ci zorganizuj zbiórk? darów. Powodzianom najbardziej potrzebne s? teraz ?rodki czysto?ci, aby mogli wróci? do posprz?tanych domów, je?li nadal je maj?. Dobrze wiemy, ?e wra?liwo?? na nieszcz??cie innych scala ludzi ze sob? i ?amie wszelkie bariery.
Do??cz do nas na Facebooku lub naszej-klasie. Nam b?dzie ra?niej, a Ty mo?esz zyska? ?wietne kontakty Zapro? tam równie? wszystkich, których znasz. Nikt tego, oprócz nas Polaków, przecie? nie zrobi.
Je?li zalegaj? Ci przedmioty, których ju? nie potrzebujesz przeka? je na nasz kiermasz,a my sprzedamy je na pchlim targu. Ca?y dochód ze sprzeda?y zostanie przeznaczony dla ofiar powodzi. To b?dzie Wielki Fina? Akcji. Ka?da pomoc i pomys? s? na wag? z?ota. Ta Akcja ju? si? nie powtórzy
Ka?de Twoje dzia?anie rozja?nia s?o?ce na niebie ofiarom powodzi. To Ty mo?esz co? zmieni? w swoim ?yciu i ?yciu Twoich bliskich. Zacznij ju? dzi?. Nie trzeba wiele i naprawd? warto

Justyna Solecka
justynakarolina@gmail.com

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.