Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Forum Polonia to najwi?ksza sie?, skupiaj?ca dzia?aczy, grupy i organizacje polonijne w Irlandii. W s?oneczn? sobot? 6 marca na VII Zje?dzie podsumowano sukcesy dwuletniej ju? aktywno?ci, zebrano informacje nt. sytuacji i wyzwa? Polaków w dobie kryzysu ekonomicznego oraz zainaugurowano program szkole?.

Na spotkanie przyby?o niemal 50-ciu lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji spo?ecznych , mediów i badaczy akademickich z ca?ej Irlandii, dzi?ki czemu mieli?my okazj? do wymiany do?wiadcze? z przedstawicielami grup z Portlaois, Galway, Kilkenny, Cork, Limerick oraz Dublina.

Go??mi honorowymi VII Zjazdu Forum Polonia byli konsul Ewa Sadowska oraz Ambasador RP w Dublinie, dr Tadeusz Szumowski, który wyg?osi? entuzjastyczny wyk?ad inauguracyjny. Podkre?la? w nim konieczno?? wzmacniania sieci wspó?pracy pomi?dzy polskimi organizacjami, która przyczyni si? dla jeszcze lepszej promocji interesów polskiej spo?eczno?ci w Irlandii.

Program tegorocznego Zjazdu stanowi odpowied? na obecn? sytuacj? spo?eczno?ci polskiej w Irlandii. Przedstawiciele grup, mediów i organizacji spo?ecznych na co dzie? bowiem maj? kontakt z Polakami, których dotkn??y skutki recesji i trudno?ci ekonomicznych, jakich do?wiadcza w?a?nie Irlandia. St?d celem spotkania jest dalsza rozbudowa sieci wymiany informacji poprzez stron? forumpolonia.org i spotkania, a tak?e zaoferowanie polonijnym dzia?aczom pomocy w rozwoju umiej?tno?ci liderskich m.in. dzi?ki programowi szkole? i zwi?kszenie wp?ywu na polityk? Polski i Irlandii wobec Polskich emigrantów.

Wa?n? cz??? spotkania stanowi?y zaj?cia warsztatowe, skupione wokó? pi?ciu paneli tematycznych:
– Praca i rozwój zawodowy
– Integracja na poziomie spo?eczno-kulturalnym. Promocja Polski.
– Edukacja dzieci i m?odzie?y
– Zaanga?owanie polityczno-instytucjonalne. Lobbing.
– Dost?p do ?wiadcze? socjalnych i s?u?by zdrowia w Irlandii
Dyskusje panelowe toczy?y si? wokó? analizy obecnej sytuacji w danym sektorze, powo?uj?c si? na bezpo?rednie do?wiadczenia osób zaanga?owanych w dzia?alno?? spo?eczn?. Cz?onkowie FP debatowali nad wyzwaniami i metodami osi?gania jak najlepszych efektów swojej pracy. Wnioski z dyskusji panelowych stan? si? podstaw? raportu, kre?l?cego sytuacj? polskiej spo?eczno?ci w Irlandii.

Zjazd oferowa? mo?liwo?? wymiany informacji i opinii na temat sytuacji i problemów Polaków w Irlandii. Spotkania z lud?mi, którzy co? robi?, s? aktywni i organizuj? si? dala równie? szans? ku temu, by indywidualni uczestnicy zjazdu mogli zweryfikowa? swoje obserwacje na bazie kolektywnych spostrze?e? – to bardzo buduj?ce do?wiadczenie! – Katarzyna Ramsey, University of Limerick

Uczestnicy Zjazdu FP wzi?li równie? udzia? w warsztatach statutowych, których celem by?o dookre?lenie celów i strategii Forum Polonia oraz korzy?ci, p?yn?cych z networkingu w sektorze NGO.
Program zjazdu trafi? w potrzeby uczestników, którzy bardzo pozytywnie ocenili organizacje spotkania. Zjazd u?wiadomi?, jak ogromna jest potrzeba istnienia Forum Polonia jako platformy wymiany informacji i wspó?dzia?ania, ale tak?e edukacji i udzielania wsparcia merytorycznego dla tworz?cych si? organizacji i dzia?aczy spo?ecznych. Polonijne grupy w Irlandii dzia?aj? w wi?kszo?ci lokalnie i ‘dla Polaków’, niekiedy w izolacji. Pracuj?c spo?ecznie mamy mo?liwo?? zabawy, rozwoju i, co warte podkre?lenia, wywo?ania Pozytywnej Zmiany. ??cz?c si?y jeste?my bardziej wiarygodni i efektywni. Czas te?, by?my jako spo?eczno??, mieli wi?ksz? kontrol? i wp?yw na sposób dzia?ania s?u?by publicznej, przestrzeganie naszych praw i by?my z rozmys?em budowali wizerunek Polaka w Irlandii i Polski. – podsumowa?a Emilia Marchelewska, jedna z liderek FP.

Drug? cz??? programu Zjazdu FP stanowi?y wyst?pienia przedstawicieli organizacji, dzia?aj?cych w sektorze NGO. Monica Anne Brennan z Integrating Ireland mówi?a o potrzebie profesjonalizacji dzia?alno?ci spo?ecznej oraz korzy?ciach z organizowania si? w wi?ksze, ?atwiej rozpoznawalne grupy interesów. W podobnym tonie uczestników Zjazdu przekonywa? Gerry Loughrey, promuj?c ide? tzw. spo?ecznej przedsi?biorczo?ci i zwi?kszania reprezentacji polskiej spo?eczno?ci na p?aszczy?nie publicznej.

Spotkanie by?o równie? okazj? do wymiany do?wiadcze? oraz informacji o ?wiadczonych us?ugach i projektach, prowadzonych przez organizacje cz?onkowskie. Najwa?niejsz? z ni? jest, z inicjatywy Stowarzyszenia MyCork, uruchomienie forum internetowego, b?d?cego cz??ci? platformy www.forupolonia.org, gdzie cz?onkowie FP mog? aktywnie dyskutowa? na temat swoich projektów.
Prost?, ale cenn? inicjatyw?, jest za?o?enie forum internetowego, daj?ce mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? i pomys?ów, oraz informowania si? wzajemnie o organizowanych imprezach. Forum Polonia jest dla nas platform?, daj?c? mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? i skoordynowania dzia?a? pomi?dzy grupami dzia?aj?cymi na rzecz polskiego spo?ecze?stwa w ma?ych miejscowo?ciach – Joanna Futera, Kilkenny News.

Spotkanie by?o równie? okazj? do inauguracji szkole? liderskich. Wst?p do cyklu warsztatów stanowi? wyk?ad Anny Pa?, dziannikarki i aktywistki spo?ecznej, absolwentki Szko?y Liderów, na temat pozyskiwania grantów na dzia?alno?? w sektorze NGO.
Dodatkowo
Wyk?ad dotycz?cy grantów u?wiadomi? uczestnikom potrzeb? formalizowania swojej dzia?alno?ci, by móc tym skuteczniej j? kontynuowa?. Najwa?niejsze jednak przes?anie, to ?e nie jeste?my w Irlandii sami i wszelkie akcje, które otwieraj? nas na inne grupy migrantów, maj? wi?ksze szanse na poparcie ze strony grantodawców – Katarzyna Ramsey, UL.

Owocem VII Zjazdu Forum Polonia b?dzie raport, stanowi?cy podsumowanie sytuacji Polaków w post-recesyjnej Irlandii. Celem raportu jest krytyczne przyjrzenie si? dzia?aniom i wyzwaniom, stoj?cym naprzeciw polskiej spo?eczno?ci, w oparciu o badania terenowe oraz spostrze?enia lokalnych przedstawicieli organizacji, grup i liderów spo?ecznych – tym samym b?dzie to pierwszy raport tego typu, odwo?uj?cy si? bezpo?rednio do do?wiadcze? nas, emigrantów post-akcesyjnych. Publikacja szczegó?owego raportu przewidziana jest na maj-czerwiec 2010.

Wsparcia lokalowego udzieli?a centrala zwi?zków zawodowych SIPTU, a finansowego Urz?d Miasta Dublina.

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania FP

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.