Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Category: Konferencje

Wydarzenie dla przedsiębiorców - Migrant Entrepreneurs Networking and Advice Seminar

Wydarzenie dla przedsiębiorców – Migrant Entrepreneurs Networking and Advice Seminar

Seminarium doradcze oraz networking przeedsiębiorczych imirgantów – wydarzenie organizowane w ramach projektu unijnego wraz z urzędem miasta Dublin będzie miało miejsce w sobotę 21 marca 10 – 14.00 w Dublin Institute of Technology, Aungier. St.

Forum Polskiego Biznesu w Dublinie

Forum Polskiego Biznesu w Dublinie

W czwartek 29 listopada 2012 r. w godzinach 18:00 – 20:30 w Wynn’s Hotel w Dublinie odbędzie się Forum Polskiego Biznesu i spotkanie na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii. Forum współorganizowane jest przez Polską Akademie Otwartą oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie. Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się […]

UCD plugs the languages gap

UCD plugs the languages gap

A conference supporting multilingual learners and literacy will take place at UCD on November 24th and 25th, 2012. The conference is organised by UCD and the Embassy of the Republic of Poland in Dublin. This is the second annual conference of the network of Polish schools, Ireland’s biggest network of migrant-led schools. At a time […]

„MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – Powrót czy emigracja?” - Komunikat prasowy

„MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – Powrót czy emigracja?” – Komunikat prasowy

W dniu wczorajszym zakończyła się w Berlinie konferencja „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2012“. Jest ona trzecią edycją konferencji organizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, poświęconej wszelkim problemom związanym ze zjawiskiem nowej emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Poprzednie konferencje odbyły się w Londynie w 2009 r. i w Malmö w 2010 r. Współorganizatorami tegorocznej konferencj […]

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna  w Irlandii

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w Instytucjie Humanistycznym University College Dublin odbędzie się Konferencja Edukacyjna dla Nauczycieli Szkół Polonijnych pracujących w Republice Irlandii. Jest to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną. Oczekujemy, iż w Konferencji weźmie udział 50 delegatów, którzy wysłuchają szeregu ciekawych i   praktycznych wykładów, […]

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy?nie

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy?nie

W dniach 7 – 11 wrze?nia br odb?dzie si? w Krakowie III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy?nie. Organizatorami Kongresu s?: Polska Akademia Umiej?tno?ci, Uniwersytet Jagiello?ski, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Oddzia? w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II oraz Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Oddzia? Muzeum Narodowego w Krakowie. Spotkania te maj? ju? swoj? […]

Konferencja Quo Vadis - termin aplikowania mija 12 kwietnia

Konferencja Quo Vadis – termin aplikowania mija 12 kwietnia

Termin sk?adania wniosów dla delegatów z Europy ch?tnych wzi?? udzia? w konferencji Quo Vadis 3 mija 12 kwietnia 2011 roku. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali si? wys?a? zg?oszenia przesy?am materia? filmowy opowiadaj?cy o konferencji Quo Vadis 3, który pojawi? si? na ?amach TVP Polonia -Polska 24. http://www.youtube.com/watch?v=Yjl9R_qR5AQ Formularz zg?oszeniowy dost?pny jest na stronie […]

Konferencja "Polka - przedsi?biorczyni - Europejka. Berlin.

Konferencja “Polka – przedsi?biorczyni – Europejka. Berlin.

Stowarzyszenie NIKE Polki w Gospodarce i Kulturze z siedzib? w Berlinie przygotowuje konferencj? “Polka – przedsi?biorczyni – Europejka” w dn. 27 lub 28 wrzenia 2011 r. w Berlinie, organizowanej we wspó?pacy z WPHII Ambasady RP w Berlinie. Stowarzyszenie zaprasza jedn? lub dwie przedstawicielki polskiej przedsi?biorczo?ci z Irlandii do udzia?u w konferencji i zaprezentowania swoich dowiadcze? […]

 Konferencja Quo Vadis III

Konferencja Quo Vadis III

Organizatorzy konferencji Quo Vadis III oraz Stowarzyszenia Emigracji Polskiej informuj?, ?e Senat RP zaakceptowa? wniosek “?wiatowa Konferencja M?odych Liderów Polonijnych Quo Vadis III” i przyzna? dotacj? zapewniaj?c? udzia? w konferencji uczestnikom reprezentuj?cym ?rodowiska polonijne dzia?aj?ce poza terenem Ameryki Pó?nocnej. Forum Polonia wystosowa?o list popracia dla projektu. Organizatorzy pisz?: “Dzi?kujemy Pa?stwu za poparcie dla projektu.Wszyscy Pa?stwo, […]

We? udzia? w konsultacjach z naczelnym biurem Gardy

We? udzia? w konsultacjach z naczelnym biurem Gardy

Biuro ds. Wielokulturowo?ci Irlandzkiej Policji zaprasza cz?onków Forum Polonia na tegoroczne konsultacje. Odb?d? si? w czwartek, 24-tego marca 2011 w Farmleigh House Estate, Phoenix Park w godzinach 9.30-2pm. Tegoroczna impreza b?dzie zaineugurowana przez komisarza Gardy Martina Callinana. Forum Polonia zosta?o zaproszone jako grupa prezentuj?ca du?? warto?? i mog?ca wiele wnie?? na polu wielokulturowej Irlandii. Uczestnicy […]