Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Category: Spotkania FP

Kongres Forum Polonia  sobota, 27 listopada, 2010, Cork

Kongres Forum Polonia sobota, 27 listopada, 2010, Cork

W sobot?, 27 listopada, 2010 w Cork odb?dzie si? kolejny Kongres Forum Polonia skierowany do dzia?aczy Polonijnych w Irlandii. Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej […]

Archiwum Projektow Forum Polonia

Archiwum Projektow Forum Polonia

Na stronie Forum Polonia powsta?a zak?adka Projekty, która b?dzie zawiera?a opis projektów realizowanych w ramach wspolpracy i sygnowanych logiem Forum Polonia. Celem zamierzenia jest stworzenie jasnego archiwum dzialalnosci i efektywnosci wspolpracy w ramach Forum Polonia. Podstrona b?dzie zawierala: • Projekty stale • Projekty zrealizowane • Projekty aktualne Koordynatorów projektów prosz? o nades?anie krótkiej informacji o […]

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Wspó?praca metod? na wyzwania post recesyjnej Irlandii

Forum Polonia to najwi?ksza sie?, skupiaj?ca dzia?aczy, grupy i organizacje polonijne w Irlandii. W s?oneczn? sobot? 6 marca na VII Zje?dzie podsumowano sukcesy dwuletniej ju? aktywno?ci, zebrano informacje nt. sytuacji i wyzwa? Polaków w dobie kryzysu ekonomicznego oraz zainaugurowano program szkole?.

Zjazd Forum Polonia

Podzi?kowania i informacje dla uczestników Zjazdu.

Drodzy Forumowicze, Przyjaciele, Koledzy i Kole?anki W imieniu organizatorów VII Zjazdu Forum Polonia, chcieli?my serdecznie podzi?kowa? za Wasz? obecno?? i aktywny udzia? w pracach forumowej spo?eczno?ci. Jeste?my przekonani, i? nasze marcowe spotkanie, w którym udzia? wzi??o niemal 50. przedstawicieli grup, organizacji, mediów i liderów spo?ecznych, dzia?aj?cych na rzecz Polaków mieszkaj?cych w Irlandii, przyczyni si? do […]

Kolejny zjazd Forum 6 marca

Kolejny zjazd Forum 6 marca

Forum Polonia (FP) ma ju? 2 lata! Kolejny zjazd odb?dzie si? w sobot? 6 marca, 2010r. Z tej okazji grupa organizacyjna przygotowa?a program, który nie tylko, tradycyjnie umo?liwi poznanie si? i wymian? informacji, ale tak?e zainicjuje nowy program szkoleniowy dla dzia?aczy polonijnych. Zjazd oficjalne rozpocznie Jego Ekscelencja Pan Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski. W?ród zaproszonych […]

Prezentacja dzia?alno?ci i sytuacji Polaków w Irlandii. W??cz si?

Prezentacja dzia?alno?ci i sytuacji Polaków w Irlandii. W??cz si?

Wszystkich, którzy dzia?aj? wolontaryjnie lub zawodowo na rzecz Polaków w Irlandii zapraszamy do przygotowania krótkiej informacji, która b?dzie przedstawiona Ministrowi ds. Integracji Johnowi Curranowi.

Taki raport ma na celu promocj? dzia?alno?ci Polaków w Irlandii oraz stworzenie okazji do wp?ywu na nasz? sytuacj? tutaj i poprawienie naszych warunków.

<!--:en-->Opportunities and Challenges - Poles in the Local Elections, Ireland 2009<!--:--><!--:pl-->Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009<!--:-->

Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009

[:pl]Mini konferencja i dyskusja przy okr?g?ym stole pod has?em: Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009 odb?dzie si? w niedziel?, 26 kwietnia 2009 w Domu Polskim w Dublinie.
[:en]Round table discussion, Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009 will take place on Sunday, April 26th at the Polish House in Dublin.

<!--:pl-->Spotkanie Forum Polonia w t? niedziel? 18 stycznia<!--:-->

Spotkanie Forum Polonia w t? niedziel? 18 stycznia

Start 13.45 Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place (Dublin 2)

W programie spotkania oprócz tradycyjnych krótkich prezentacji aktualnych projektów realizowanych przez uczestników forum odb?dzie si? miedzy innymi dyskusja na temat aktualnych wyzwa? polskiej spo?eczno?ci w Irlandii, mi?dzy innymi pogorszenia si? wizerunku imigrantów w irlandzkich mediach, a tak?e dramatycznego zwi?kszenia si? liczby bezdomnych Polaków.

Zg?aszamy zagadnienia na kolejne spotkanie FP

Zg?aszamy zagadnienia na kolejne spotkanie FP

Kolejne spotkanie Forum Polonia odb?dzie si? w nadchodz?c? niedziel? 18 stycznia, 2009 roku o godzinie 13.45 w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place (Dublin 2). Prosimy o zg?aszanie propozycji zagadnie? do omówienia na Forum. Nale?y je nadsy?a? do Sebastiana Widla z IPS , który poprowadzi to spotkanie na adres: sebastian.widel@gmail.com. Tematy do przedstawienia na Forum […]

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

Mamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o nast?pnym – szóstym ju? – spotkaniu Forum Polonia, które tradycyjnie odb?dzie si? w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place w dniu 16.11.08 o godzinie 13.30.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Kart? Forum Polonia, swoistym statutem naszego zgromadzenia. Znajduje si? ona na stronie O Nas.

Najbli?sze spotkanie prowadzi Beata Molendowska. Prosimy osoby, które b?d? pierwszy raz uczestniczy? w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecno?ci na adres info@forumpolonia.org.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych!