W dniach 24 – 25 kwietnia, 2010 roku odb?dzie si? Konferencja Polish Cooperation Network nt. “Czy integracja m?odych organizacji polonijnych na p?aszczy?nie mi?dzynarodowej jest konieczna?”

Program konferencji zostanie zamkni?ty 10 kwietnia 2010 r.

09.00 – 10.15 Wycieczka z przewodnikiem po Belfa?cie – wizyta w Crumlin Road Prison
10.15 – 10.40 Rejestracja, rozpocz?cie konferencji
10.40 – 11.00 Prezentacja projektu Polish Cooperation Network – Maciek Bator,
Polish Association Northern Ireland
11.00 – 11.30 Kondycja polskiej imigracji ekonomicznej 5 lat po wst?pieniu Polski do Unii Europejskiej
– prof Krystyna Iglicka, Centrum Stosunków Mi?dzynarodowych
11.30 – 12.00 Nurty rozwoju polonijnego ?rodowiska NGO`s na podstawie projektu „I Szko?a Liderów
Polonijnych dla Zachodniej Europy” – Magda Mazur, Stowarzyszenie Szko?a Liderów
12.00 – 12.30 Hate Crime i jego wp?yw na ?rodowisko emigrantów z Polski – dr Paul Iganski, Lancaster Uniwersytet
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Wspó?praca NGO`s z przedstawicielami w?adz i mo?liwo?? zmian ustaw przy u?yciu lokalnego prawa – Patrick Yu, Director, Northern Ireland Council for Ethnic Minorities
14.00 – 14.30 Reprezentacja Federal Union of European Nationalities – rola networkingu w komunikacji mi?dzy organizacjami na p?aszczy?nie europejskiej
14.30 – 15.30 Debata: Sposoby integracji, jak skutecznie zintegrowa? spo?eczno?? emigrancj? z lokalnym ?rodowiskiem w kraju przebywania
17.30 Zako?czenie pierwszego dnia obrad.
19.00 – 22.00 Wizyta w irlandzkim centrum kulturowym „Failte”. W programie: kolacja z lokalnymi przysmakami, nauka irlandzkiego ta?ca ludowego.

Tematy warsztatów dla konferencji Polish Cooperation Network w Belfa?cie,

25.04.2010 „Im wi?cej jedno?ci, tym wi?cej dobra” (Leszek Ko?akowski)
9.30 – 10.30 STARA I NOWA EMIGRACJA, CZY WSPÓ?PRACA JEST MO?LIWA – Przyjrzenie si? efektywno?ci wspó?pracy oraz kontaktów mi?dzy organizacjami polonijnymi, pod k?tem wspó?dzia?ania starej i m?odej emigracji. Czas trwania warsztatów: 60 minut.
10.45 – 11.45 SPOSOBY KOMUNIKACJI MI?DZY ORGANIZACJAMI – Usprawnienie komunikacji mi?dzy organizacjami przy u?yciu nowoczesnych technik kontaktu. Czas trwania warsztatów: 60 minut.
12.00 – 13.00 WSPÓ?PRACA Z LOKALNYMI SPO?ECZNO?CIAMI – O znaczeniu nawi?zywania i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielami lokalnych ?rodowisk w kraju przebywania: Czas trwania warsztatów: 60 minut.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – znaczenie skutecznego porozumiewania si? wewn?trz organizacji dla efektywniejszego jej dzia?ania: Czas trwania warsztatów: 60 minut.
15.15 – 16.15 DEBATA: CZY NAPRAWD? SI? NIE ROZUMIEMY? – debata z przedstawicielami starej i nowej emigracji. Czas trwania debaty: 60 minut. Prowadz?ca: Aleksandra ?ojek – Magdziarz
16.15 – 16.40 Podsumowanie i zako?czenie konferencji
18.00 Nauka elementów gry w Rugby (go?cie proszeni s? o zabranie ze sob? sportowego obuwia oraz dresów) – opcjonalnie

Share