15 listopada na ca?ym ?wiecie zainaugurowano po raz trzeci ?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci. Polsk? edycj? wydarzenia otworzy? Prezydent RP Bronis?aw Komorowski. W inauguracji bra? udzia? równie? prof. Leszek Balcerowicz.

Idea ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci narodzi?a si? z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, prezesa ameryka?skiej fundacji Kauffmana – Carla Schramma
i brytyjskiej rz?dowo-biznesowej organizacji Make Your Mark. To unikalny mi?dzynarodowy projekt, który ma na celu rozpowszechnianie postaw pro-przedsi?biorczych. ?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci to setki wydarze? oraz tysi?ce uczestników. Maj?c na uwadze wielki wysi?ek, jaki jest udzia?em tych wszystkich, którym zale?y na rozwoju przedsi?biorczo?ci w Polsce, Ogólnopolski Komitet Honorowy w sk?adzie: Fundacja Polska Przedsi?biorcza, Fundacja FOR, Forum M?odych Lewiatan oraz Fundacja M?odzie?owej Przedsi?biorczo?ci postanowi? rozpisa? konkurs na najlepsz? inicjatyw? zwi?zan? z obchodami ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci. Obserwuj?c w poprzednich latach starania osób i organizacji na rzecz propagowania idei przedsi?biorczo?ci, uznali?my za s?uszne wynagrodzi? inicjatywy, które najpe?niej w??cz? si? w realizacj? misji ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci.

Zach?camy wszystkich do udzia?u w „Konkursie na Najlepsz? Inicjatyw? GEW 2010”.G?ówna nagroda to 10 000 z?otych. Wyniki konkursu zostan? og?oszone na presti?owym wydarzeniu jakim jest Gala Polski Przedsi?biorczej. Ka?dy mo?e wzi?? udzia? w konkursie, wystarczy zarejestrowa? swoje wydarzenie na oficjalnej stronie ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci (http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/) oraz przes?a? wype?niony formularz zg?oszeniowy. Prosimy tylko o wcze?niejsze zapoznanie si? z regulaminem dost?pnym na stronie.

W ramach ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci odbywaj? si? te? inne inicjatywy jak np. szkolenie dla nauczycieli „Wykorzystanie komiksu i animacji w edukacji ekonomicznej” organizowane przez Fundacj? FOR czy projekt „Otwarta Firma” realizowany przez Fundacj? M?odzie?owej Przedsi?biorczo?ci.

Projekt „Otwarta firma” realizowany jest za po?rednictwem Internetu. Aby przyst?pi? do projektu wystarczy zarejestrowa? szko?? na stronie www.otwarta-firma.junior.org.pl i przes?a? potwierdzenie zg?oszenia na numer faksu (22) 899 29 86

Zapraszamy równie? na profil ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci 2010 – GEW Poland na Facebooku. B?d? tam zamieszczane materia?y dotycz?ce przygotowa? i realizacji wydarze? zwi?zanych z GEW. Wiele z nich mo?e by? inspiracj? dla osób bior?cych udzia? w konkursie.

Mecenasem ?wiatowego Tygodnia w Polsce jest:
Telekomunikacja Polska S.A.

Wi?cej informacji:

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl
Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Swiatowy-Tydzien-Przedsiebiorczosci-2010-GEW-Poland/119349088119709

Share