5 osobowa delegacja z Irlandii omawia?a sukcesy i wyzwania tutejszej Polonii na konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej organizowanej przez Europejsk? Uni? Wspólnot Polonijnych w Malmö, 22-24 pa?dziernika 2010 r. pod has?em „Powrót czy emigracja ?”

Przedstwiciele Polonii irlandzkiej w sk?adzie p. Konsul Agnieszka Pacyga, p. Hanna Dawling (IPS, Forum Polonia), Barnaba Dorba (Siptu, Forum Polonia), Wojciech Bia?ek (Together Razem z Cork, Forum Polonia) i Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, Forum Polonia) zostali wydelegowani przez Konsulat RP w Dublinie oraz Irish Polish Society, cz?onka EUWP.

G?ównym przekazem konferencji by?o, i? Polacy zostaj? w krajach przyjmuj?cych, a za emigracj? zarobkow? pod??a emigracja rodzinna. Tezy sformu?owane na konferencji b?d? dost?pne na www.euwp.ie

Idea Konferencji

Wielka fala nowej ekonomicznej emigracji polskiej i problemy z ni? zwi?zane przeros?a oczekiwania jej uczestników oraz mo?liwo?ci ich rozwi?zania przez w?adze polskie, w?adze krajów zamieszkania i organizacje polonijne. Po 6 latach od wej?cia Polski do Unii Europejskiej, wi?kszo?? krajów znios?a wszelkie ograniczenia dost?pu Polaków do rynku pracy, jednak integracja pracowników z Polski na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej jest daleka od idea?u. Emigracja zarobkowa sta?a si? równie? zacz?tkiem znacznie szerszego zjawiska, jakim jest emigracja rodzinna, stawiaj?ca nowe wyzwania w postaci zapewnienia w?a?ciwych form edukacji dziesi?tkom tysi?cy dzieci i m?odzie?y polskiej, która opu?ci?a kraj wraz z rodzicami, a tym samym zapewnienia im w?a?ciwych szans rozwoju, wykszta?cenia i awansu spo?ecznego. Mo?liwo?? powrotu do kraju, czy te? pozostanie za granic? lecz w szeroko rozumianej sferze polsko?ci, wielkiej rzeszy wykwalifikowanych pracowników oraz ich dzieciom, jest wa?ne i korzystne dla Polski.
Wiele zrobiono w tej dziedzinie – jednak ogrom zjawiska kwalifikuje te poczynania jako niewystarczaj?ce. Jedynie konsekwentne monitorowanie skomplikowanych procesów zwi?zanych z masowym exodusem naszych rodaków mo?e by? podstaw? do podejmowania wa?nych i brzemiennych w skutki decyzji. Kwestie te wymagaj? sta?ego wspó?dzia?ania ze sob? zarówno polskich placówek konsularnych, jak i tradycyjnych organizacji polonijnych oraz nowopowstaj?cych struktur najnowszej emigracji.
Idea powo?ania do ?ycia cyklicznej konferencji omawiaj?cej g?ówne problemy emigracji zarobkowej Polaków zrodzi?a si? w trakcie obrad Rady Prezesów EUWP w Berlinie w listopadzie 2008 r. Stwierdzono brak ca?o?ciowego spojrzenia, oraz konsekwentnego powracania w ocenie do poruszanych tematów, dla w?a?ciwej oceny dynamiki zjawisk. Podstawowym za?o?eniem konferencji, jest ci?g?o?? tej inicjatywy, czyli coroczne monitorowanie problematyki w zbli?onym gremium i przy zachowanej tematyce. Punktem wyj?ciowym konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2010” b?dzie weryfikacja realizacji ustale? poprzedniej konferencji, która mia?a miejsce w Londynie, w maju 2009 roku.

Tematyka konferencji

Obrady by?y prowadzone w sesjach problemowych, po?wi?conych mi?dzy innymi nast?pujacym tematom: dzieci, m?odzie? i edukacja; rynek pracy, integracja w ?rodowiskach polonijnych, rola ko?cio?a katolickiego, kryzys i powroty, pomoc socjalna, rola instytucji krajowych, zjawiska negatywne.

Streszczenie referatu Dorda Biae?ek

Share