[lang_pl]
Jak zawsze w co drug? sobot?, tym razem 27 wrze?nia b.r., w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce kolejne, VI „Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VI „Rozmów…” byli: Anna Ziarniewicz, Przemys?aw Szczepaniuk, Pawe? Cury?o i Adam ?yczakowski.

Anna Ziarniewicz jest artystk?, absolwentk? Pracowni Technik Metalowych Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi, stypendystk? Ministerstwa Kultury i Sztuki RP. Jej prace bra?y udzia? w wielu mi?dzynarodowych wystawach min. w Japonii, Francji i Nowym Yorku. Obecnie Ania tworzy, mieszka i pracuje w Cork, gdzie nale?y do Stowarzyszenia Artystów Grafików – Cork Printmakers. W trakcie spotkania uczestnicy „Rozmów…” mogli zapozna? si? z technik? akwaforty oraz wybranymi pracami Ani.

Przemys?aw Szczepaniuk
, na co dzie? mieszkaj?cy w Dublinie, jest m.in. pasjonatem skoków spadochronowych. Przemek jest ponadto autorem bloga www.madeinireland.pl ; za?o?ycielem znanego forum www.zielonairlandia.pl a tak?e aktywnym uczestnikiem Forum Polonia: www.forumpolonia.org. Udzia? Przemka w „Rozmowach…” by? wyj?tkow? okazj? do wys?uchania fascynuj?cych opowie?ci o tajnikach tego ekstremalnego sportu.

Pawe? Cury?o jest pierwszym polskim kierowc? autocrossowym z licencj? w Irlandii. Jak mówi Pawe?: „Autocross to specyficzny rodzaj sportu motorowego. Charakteryzuje go du?a atrakcyjno?? i wysoka ogl?dalno?? podczas trwania zawodów z racji specyfiki. Odbywa si? w jednym miejscu, na ciekawym torze szutrowym lub trawiastym. Kibice mog? ?ledzi? zmagania bez ?adnych przeszkód. Przez swoje przysz?e starty chcia?bym zainteresowa? sportami motorowymi Polsk? spo?eczno?? mieszkaj?c? w Cork i ca?ej Irlandii. Przecie? nie tylko prac? cz?owiek ?yje? Imprezy autocrossowe s? ?wietn? form? rodzinnego wypoczynku, tym bardziej ?e zawody organizowane s? w ró?nych zak?tkach Irlandii. Wiem ?e my Polacy potrafimy ?wietnie dopingowa? swoich sportowców – teraz „my” mo?emy pokaza? si? z jak najlepszej strony„. Wi?cej informacji o Pawle znajduje si? na jego stronie internetowej: www.pabloautocross-ie.blogspot.com.

Z kolei Adam ?yczakowski, za?o?yciel forum cork.xt.pl, opowiedzia? o pocz?tkach forum – które sta?o si? protoplast? dla obecnego Forum MyCork, jednego z najpopularniejszych forów polonijnych w Irlandii.

Jak wida? „Rozmowy…” to ?wietna okazja do poznania naprawd? wyj?tkowych osób.[/lang_pl]

Share