W Forum Polonia uwa?amy, ?e udzia? Polaków w nadchodz?cym spisie jest niezmiernie wa?ny.
Rejestracja adekwatnych informacji na temat liczby i sytuacji naszej mniejszo?ci narodowej ma szanse zosta? odzwierciedlona w sposobie planowania, zarz?dzania i dostarczania serwisów s?u?b publicznych i firm prywatnych. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomo?ci angielskiego, o liczbie dzieci, których j?zykiem ojczystym jest polski, o tym ile nas mieszka w danym rejonie Irlandii poka?e zapotrzebowanie na serwisy ?wiadczone w j?zyku polskim i ma szans? prze?o?y? si? na adekwatn? liczb? szpitali, lekarzy, linii autobusowych…

Niektóre grupy polonijne ju? rozpocz??y informowanie Polaków o Censusie. Mo?emy zadba? o nasz wspólny interes informuj?c cz?onków naszych grup i znajomych o spisie i jak wzi?? w nim udzia?. Id?my na ilo?? i spiszmy si? na medal.

Jak mo?esz mobilizowa? Polaków do udzia?u w Spisie?:
– zamieszczaj?c informacje na jego temat na swojej stronie, w newsleterze, mediach – logo i info. Pe?ne info po polsku znajdziesz tu.
– rozdaj?c ulotki – mo?esz je zamówi? poprzez Forum Polonia
– organizuj?c spotkanie informacyjne na ten temat
– masz inny pomys?, z którego mog? skorzysta? inni, podziel si?.

Informacje, logo i ulotki – info @ forumpolonia.org / Emilia Marchelewska : 0872921834.
Informacje merytoryczne dot. spisu: Anna Pa?: 0864107788.

Grupy, które przeprowadza?y dzia?ania w?asne i inicjowane przez prowadz?ce projekt:
– Cairde Balbriggan (Emilia Marchelewska)
– Cairde Dublin City Centre (Emilia Marchelewska)
– Centrum Kszta?cenia Uzale?nionych, Dublin
– Centrum Together Razem, Cork (Wojciech Bia?ek)
– Dublinek
– Gazeta.ie
– Konsulat RP w Irlandii
– Londynek
– Mosaika Events (Anna Pospieszy?ska)
– Multicity Kilkenny (Anna Michalska)
– Nadajemy.ie
– Nasz G?os
– Niamh Nestor, Co. Mayo
– Polonia Extra
– Polska Gazeta
– Polska Szko?a Sen / Ksiegarnia Sen, Dublin (Agnieszka Matys, Tomasz Bastkowski)
– Polski Express (Anna Pa?)
– POSK Dublin (S?awek Norberczak)
– Siwy Dym, Dublin City FM
– Stowarzyszenie MyCork (Iza Krygiel)
– Stowarzyszenie Polsko Irlandzkie (Krzysztof Kiedrowski)
– Waterpol, Waterford (Iwa i Krzysiek Wi?niewscy)
– Zwi?zki Zawodowe Siptu (Barnaba Dorda)
– 120naGodzine / Dublin City FM (Jacek Jaszczyk)

Akcje informacyjna nt Censusa medialnie wspar?o wiele mediów i organizacji polonijnych, ponizej linki do niektorych z artykulow:

– 'Spisz sie – obowiazkowo’ (Gazeta Polska):
http://www.gazeta.ie/art/spisz-sie-%E2%80%93-obowiazkowo.html
– 'Census – spis powszechny w Irlandii’ (gazeta.ie):
http://www.gazeta.ie/event/census-spis-powszechny-w-irlandii
– 'Census – powszechny spis ludnosci w Irlandii’ (Polski Express):
http://polskiexpress.ie/?menu=1&sub_menu=0&type=news_read_full&news_id=1894
– 'Census’ (nadajemy.ie)
http://www.nadajemy.ie/artykul/id/1790/Census-spis-powszechny-w-Irlandii.html
– 'Census’ (londynek.net):
http://dublinek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=10058&cat_id=46
– 'Nie obawiaj sie rachmistrza’ (mycork.org)
http://mycork.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&Itemid=1
– 'Spis powszechny w Irlandii’ (Waterpol.org):
http://waterpol.org/index.php/census
– 'Tlumaczenie formularza Census’ (Nasz Glos):
http://www.ng24.ie/tlumaczenie-formularza-census.html
– audycja '120 na Godzine’ – Dublin City FM
– audycja 'Siwy Dym’ – Dublin City FM
– 'Spis powszechny w Irlandii’ (Polonia Extra): http://www.poloniaextra.com/?p=1646

****

Prowadzenie projektu: Emilia Marchelewska, Anna Pa?
Inicjatywa: Emilia Marchelewska

Share