Polski O?rodek Spo?eczno – Kulturalny w Dublinie ma zaszczyt zaprezentowa? Sama Law, zwyci?zc? Nagrody F. Chopina na ogólnoirlandzkim konkursie muzycznym Feis Ceoil 2010, który wyst?pi z solowym recitalem w Domu Polskim.

Podczas recitalu Sam zaprezentuje nast?puj?ce utwory:
Etiuda c-dur op. 10 nr 1
Etiuda c-moll op. 10 nr 12 („Rewolucyjna”)
Etiuda a-moll op. 25 nr 11 („Zimowy wiat”)
Nokturn Des-Dur Op. 27 Nr 2
24 Preludia op. 28

Wieczór z muzyk? Chopina zacznie si? o godz. 19:00 we wtorek 28 wrze?nia, w Domu Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 4. Wst?p wolny.

Sam Law, 19-letni wybitny pianista z miejscowo?ci Ballymena w Irlandii Pó?nocnej, zwyci?zca Nagrody F. Chopina, wyst?pi w ramach obchodów Roku Chopinowskiego 2010 w Irlandii. Nagroda F. Chopina (Chopin Award) zosta?a ufundowana i wr?czona Samowi Law przez Ambasadora RP w Irlandii, dra Tadeusza Szumowskiego w marcu 2010 w RDS Concert Hall.

Sam Law studiuje pod kierownictwem dra Johna O’Conor i prof. Reamonna Kearza na Królewskiej Akademi Muzycznej w Irlandii. Uczestniczy? on w wielu konkursach muzycznych, zdobywaj?c nagrod? M?odego Muzyka Roku Irlandii Pó?nocnej w 2006 i M?odego Instrumentalisty na Ballymena Music Festival w 2007 roku. Tego samego roku wygra? równie? Segal Cup na RIAM Festival oraz Dorothy Stokes Cup i Patricia Read Cup na Feis Ceoil.

Sam zdoby? te? Hamilton Harty Cup i stypendium Morrisa Granta, by? finalist? zorganizowanego przez BBC presti?owego konkursu BBC M?ody Muzyk Roku w Cardiff, gdzie wygra? równie? stypendium Waltera Toddsa za najbardziej obiecuj?cy talent.

Sam Law cz?sto wykonuje solowe recitale w wielu miejscach w Irlandii Pó?nocnej i Dublinie. Bra? on równie? udzia? w warsztatach z Barrym Douglasem, Pavelem Nersessianem, Douglasem Humpherysem, Peterem Donohoe i Pascalem Rogé. Jego recital na Ulster Bank Belfast Festival na Queens University w 2008 roku, by? transmitowany przez Radio Ulster.

Wi?cej informacji jest dost?pnych na www.poskdublin.org i www.chopinireland.org

Share