Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w Instytucjie Humanistycznym University College Dublin odbędzie się Konferencja Edukacyjna dla Nauczycieli Szkół Polonijnych pracujących w Republice Irlandii. Jest to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną.

Oczekujemy, iż w Konferencji weźmie udział 50 delegatów, którzy wysłuchają szeregu ciekawych i   praktycznych wykładów, a także wezmą udział w forum dyskusyjnym dotyczącym pracy w szkołach polonijnych w Irlandii i na świecie.

Podczas Konferencji wykłady wygłoszą eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, będący autorytetami w dziedzinie nauczania poza granicami kraju. W Konferencji udział wezmą także: Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – Pani Aleksandra Podhorodecka, która rozpocznie dyskusję nad założeniem sieci szkół opartej na modelu brytyjskim, reprezentant Fundacji Edukacji dla Demokracji oraz Dyrektor Centrum Psychologicznego MyMind w Dublinie. Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność oświatową przeprowadzone przez ekspertów pozwoli na przybliżenie uczestnikom szeregu opcji pozyskiwania wsparcia finansowego.

Obecnie na terenie Republiki Irlandii istnieje pięć rządowych szkół polonijnych, do ktorych uczęszcza blisko 3 tys. uczniów. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie  w ostatnich latach powstało siedem szkół spolecznych, w których uczy się ponad tysiąc uczniów oraz dwie szkoły prywatne. Przeważająca część polskich dzieci, jednakże nadal pozostaje poza polonijnym systemem edukacji.

Inicjatywa zorganizowania konferencji powstała dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym przez Forum Polonia w marcu 2010 roku wśród nauczycieli pracujących w szkolnictwie polonijnym na terenie Irlandii.

Zorganizowanie niniejszej Konferencji możliwe było dzięki wsparciu Wspólnoty Polskiej, Ambasady RP w Dublinie,  Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Forum Polonia

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

Sobota, 19 Listopad 2011

Instytut Humanistyczny na University College Dublin

Kontakt do organizatorów:

Beata Molendowska: beata.molendowska@gmail.com

087-6707837

Niamh Nestor: niamh.nestor@ucdconnect.ie

086 3961430

Informacje dodatkowe:

Zakładane cele konferencji:

– podniesienie świadomości dotyczacej reformy szkolnictwa polonijnego

– zaznajomienie z nowym ujednoliconym standardem kształcenia uzupeniającego

– analiza ram programowych

– integracja środowiska nauczycieli polonijnych

– wymiana doświadczeń i informacji

–  inicjacja działań strategicznych mających na celu uświadamiania rodzicom znaczenia nauki języka polskiego

– zapoznanie uczestników z opcjami pozyskiwania wsparcia finansowego

• Na podstawie m.in. informacji zbiorczych uzyskanych z irlandzkiego Ministerstwa Edukacji i Umiejętności (Department of Education and Skills) oraz szacunków Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie opartych na konsularnych danych statystycznych szacować można, iż na terenie Republiki Irlandii przebywa w chwili obecnej ok. 15.000 polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ogromna większość z nich uczęszcza do całotygodniowych szkół irlandzkich realizując irlandzki program nauczania. Tylko ok. 20% z nich uczęszcza do sobotnio-niedzielnych szkół polskich. (źródło: Konsulat RP w Dublinie)

• W Irlandii funkcjonuje obecnie 5 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Dublinie, około 7 społecznych oraz 2 prywatne szkoły polonijne.  W sumie około 4.000 dzieci w systemie weekendowych szkół polonijnych.

• Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny organizuje w Domu Polskim zajęcia z języka polskiego w kilku grupach wiekowych.

• Stopień realizacji w Irlandii Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. dotyczącej kształcenia dzieci pracowników w krajach europejskich pozostawia dużo do życzenia. Ze względu na oszczędności w budżecie na 2011 nie przewidziano środków finansowych na jej realizację. Program uzupełniających zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci obcokrajowców również został bardzo ograniczony.

• W Irlandii brakuje programu uświadamiającego rodzicom istotną rolę dwujęzyczności w  procesie kształtowania tożsamości, integracji, zapewnienia dzieciom ciągłości świadomości społecznej, przynależności kulturowej oraz kompetencji lingwistycznych w języku angielskim.

• Nieodzownym warunkiem stawania się dwujęzycznym nie jest opanowanie języka docelowego, ale jest zachowanie i rozwój języka ojczystego. T. Skutnabb-Kangas (Bilingualism or not: The Education of Minorities. Multilingual Matters, London 1981)

• Szacuje się, że w okresie od maja 2004 r. do lipca 2007 r. na terenie Irlandii pracowało ponad 200 tysięcy Polaków (Spis Ludności z 2006 r. zarejestrował 5.900 dzieci w wieku 0-19 lat.  Według danych  Konsulatu RP w Dublinie kryzys panujący w Europie nie wpłynął na wzrost liczby powrotów Polaków do kraju. Do roku 2008 Główny Urząd Statystyczny w Polsce zarejestrował spadek w liczbie Polaków przebywajacych na terenie Wielkiej Brytanii w liczbie 40.000 i Irlandii – 20.000

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Polsko-Irlandzkie: (organizacja istnieje od 1978 roku, członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych), organizacja skupiającą Polaków, którzy pragną poszerzyć swoja wiedzę o Irlandii oraz Irlandczyków interesujących się Polską.  IPS jest organizacją, która aktywnie promuje kontakty i wymianę kulturalną pomiędzy Polakami i Irlandczykami.

Forum Polonia: jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii.

Forum Polonia jest organizacją pożytku publicznego (not-for-profit), działającą od marca 2008 roku

 

Share

Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

O?rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic? (dawny Zespó? Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic?) wraz  z Komitetem G?ównym Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?.

Przewidziane s? dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szko?y podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum oraz  3 klasa gimnazjum i klasy 1-3 liceum. Pierwszy etap konkursu odb?dzie si? stacjonarnie pomi?dzy 24 a 30 stycznia 2011r. w placówkach edukacyjnych w kraju pobytu uczestnika konkursu. Drugi etap przewidziany jest na 10 marca 2011 roku i odb?dzie si? on-line na platformie e-learningowej, do u?ycia której wszyscy laureaci etapu I zostan? odpowiednio przeszkoleni. Laureaci II etapu konkursu z grupy starszej zostan? zakwalifikowani do III etapu Olimpiady Polonistycznej, której fina? odb?dzie si? 5-7 kwietnia 2011roku.

W za??czniku znajd? Pa?stwo szczegó?owe informacje na temat konkursu. Zapraszamy do zapoznania si? z regulaminem i harmonogramem konkursu oraz do rozpromowania jego idei po?ród dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?. W tym celu równie? zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o wydrukowanie plakatu informacyjnego promuj?cego konkurs i umieszczenie go w miejscach widocznych dla osób, do których konkurs jest skierowany.

Zg?oszenia uczestnictwa prosimy nadsy?a? mailowo na adres konkurs@polskaszkola.edu.pl do 20 stycznia 2011 roku.

Szczegó?owe informacje znajduj? si? równie? na naszych stronach: www.spzg.pl i www.polskaszkola.edu.pl.

Share

Polska Szko?a w Ballinasloe

Polska Szko?a w BallinasloeWe wrze?niu 2009 rozpocznie dzia?alno?? w Ballinasloe co. Galway prywatna Polska Szko?a (zakres szko?y podstawowej i gimnazjum), zaj?cia b?d? si? odbywa?y w soboty i niedziele. G?ównym celem tej inicjatywy jest ch?? pomocy najm?odszym naszym emigrantom.

Nasze dzieci ucz?szczaj? do irlandzkich szkó?, wi?kszo?? z tych dzieci ma powa?ne braki w edukacji na temat historii Polski, geografii i przede wszystkim j?zyka polskiego. Wi?kszo?? rodziców zapracowanych, zabieganych nie ma czasu na to by pomóc swoim dzieciom w uzupe?nianiu tych niedoci?gni??. W szkole odbywa? si? b?d? równie? (odp?atnie) lekcje j?zyka angielskiego dla doros?ych.

Jest grupa ludzi która postanowi?a wróci? do Polski i to w?a?nie rodzicom tych dzieci chc? pomóc, by ich dzieci odnalaz?y si? w polskiej rzeczywisto?ci, natomiast te rodziny które planuj? pozosta? poza granicami kraju „ na zawsze”, nie powinni zapomina? sk?d i kim jeste?my oraz nie ogranicza? naszym pociechom zdobywa? wiedzy na temat naszego kraju.

Szko?a stawia sobie za zadanie wychowanie uczniów w duchu poszanowania i mi?o?ci ojczyzny. Chc?, by dzieci mieszkaj?ce poza granicami kraju nie zatraci?y swej to?samo?ci narodowej, nie wstydzi?y si? swoich korzeni, lecz by?y dumne ze swego pochodzenia, a w przysz?o?ci prezentowa?y ?wiatu bogat? tradycj? polsk? i kultur?.

O naszych poczynaniach zosta? poinformowany pisemnie i telefonicznie Konsulat RP w Dublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. W/w instytucje wyrazi?y swoja aprobat? do dzia?a?, lecz na dzie? dzisiejszy nie udziel? nam zgody i wsparcia finansowego na powstanie placówki jako Szko?y Pa?stwowej, wi?c szko?a ta b?dzie placówk? prywatna utrzymywan? ze ?rodków w?asnych – g?ównie z czesnego p?aconego przez rodziców dzieci ucz?szczaj?cych na zaj?cia

Zaj?cia ka?dej z klas odbywa? si? b?d? w ka?d? sobot? lub niedziele po ok.4 godz. Szko?a ta opiera? si? b?dzie g?ównie na realizacji uzupe?niaj?cego planu nauczania (j?zyk Polski; historia Polski; geografia Polski; wiedza o spo?ecze?stwie polskim oraz matematyka jako przedmiot dodatkowy) podanego i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, nauczyciele zatrudnieni w szkole b?d? posiadali wymagane kwalifikacje pedagogiczne (zgodne z wytycznymi przez MEN).

Obecnie prowadz? rekrutacje dzieci na rok szkolny 2009/2010,(wraz z klasa 0 dla sze?ciolatków). Nie posiadam jeszcze konkretnego miejsca gdzie b?d? odbywa?y si? zaj?cia, prowadz? obecnie rozmowy z dyrektorami szkó? na terenie Ballinasloe o mo?liwo?ci wynaj?cia kilku pomieszcze? w ich placówkach. Ale mam nadziej? i? do ko?ca czerwca b?d? ju? zna? konkrety i b?d? mog?a w temacie lokalizacji poda? wi?cej szczegó?ów na pierwszym organizacyjnym spotkaniu z rodzicami pod koniec czerwca.

Wi?cej informacji pod nr tel.. 090 9646920 (pon – pt.),
lub
drog? mailow? : szkolaballinasloe@interia.eu

Pozdrawiam
Magdalena Ciastko

Share