Trinity College rozpocz?? nowy projekt badawczy, przygotowany przez Projekt nazywa si? SCIP – Causes and Consequences of Early Socio-Cultural Integration Processes among New Immigrants in Europe. W tym projekcie wspó?pracuj? cztery pa?stwa – Niemcy, Holandia, Anglia i Irlandia. Próbujemy dotrze? do tzw „nowych” migrantów (s? to ró?ne grupy narodowo?ciowe i etniczne, w zale?no?ci od pa?stwa, w Irlandii badamy tylko Polaków) – ludzi, którzy przyjechali do Irlandii nie wcze?niej ni? pó?tora roku temu. Mamy mo?liwo?? w??czenia do tej grupy równie? migrantów powracaj?cych, tzn tych osób, które wyjecha?y do Polski, ?eby tam zorganizowa? sobie ?ycie, ale zdecydowa?y si? po jakim? czasie na powrót do Irlandii.
Badaczom zale?y na jak najszerszym dotarciu do osób z Polski, poniewa? grupa migrantów, którzy przyjechali w kwietniu 2009 lub pó?niej, nie jest liczna. Prosz? o pomoc w dotarciu do grupy badawczej. „Oczekujemy, ?e kontakt b?dzie stosunkowo trudny. Osoby, które zg?osz? si? do naszego badania zostan? wynagrodzone za udzia? w ankiecie (20 euro) oraz dostana mo?liwo?? rekrutacji kolejnych osób, za co równie? mog? otrzyma? pieni?dze (10 euro za ka?d? polecon? osob?, z któr? uda si? nam przeprowadzi? wywiad).”

Dodatkowe informacje na temat projektu mo?na znale?? na stronie Trinity College: www.tcd.ie/immigration/scip.php
Mi?dzynarodowa strona projektu, prowadzona przez Uniwersytet w Goettingen, to: www.scip-info.org

Osoby zajmuj?ce si? projektem z naszej strony to:

Principal Investigator, Peter Muhlau muhlaup@tcd.ie
Antje Roeder roedera@tcd.ie
Monika KaliszewskaCzy mieszkasz w Dublinie dopiero od pó?tora roku (18 miesiecy)?

TRE?? OG?OSZENIA

Czy we?miesz udzia? w badaniach Polaków mieszkaj?cych w Dublinie?

Trinity College oraz European and Social Research Institute, we wspó?pracy
z uniwersytetatmi w Niemczech, Anglii i Holandii, rozpoczyna realizacj? projektu
SCIP – przyczyny i skutki procesów integracyjnych nowych imigrantów w Europie.

Zadajemy kilka pyta? na temat pracy, kontaktów z przyjació?mi i do?wiadcze? z ?ycia w Irlandii.
Za uczestnictwo w badaniu otrzymasz 20 euro od razu po wype?nieniu kwestionariusza.
B?dzie mo?na tak?e poleci? swoich znajomych i otrzyma? dodatkowe pieni?dze.

Wy?lij sms ze s?owem SCIP1 na numer 0879450980, a my ustalimy miejsce
i dat? spotkania z ankieterem. Gwarantujemy, ?e udzielone informacje b?d? traktowane poufnie.

Tylko Polacy, osoby doros?e mieszkaj?ce w Dublinie i tzw. Greater Area of Dublin, które przyjecha?y
do Irlandii nie wcze?niej ni? 18 miesi?cy temu mog? wzi?? udzia? w badaniu!

Je?li mieszkasz w Irlandii d?u?ej ni? 18 miesi?cy, przeka? informacj? o naszym badaniu swoim
znajomym, którzy przyjechali tutaj pó?tora roku temu lub pó?niej.

Informacje o badaniu dost?pne s? na stronie internetowej http://www.tcd.ie/immigration/scip.php
Pytania prosimy kierowa? na mail scip@tcd.ie

Share