Tragicznie zmarli pod Smole?skiem

Tragicznie zmarli pod Smole?skiem

W zwi?zku z katastrof? lotnicz?, która wydarzy?a si? dzi? rano w okolicach Smole?ska, w której zgin?li prezydent Kaczy?ski z ma??onk? oraz kilkadziesi?t innych najwa?niejszych osób w pa?stwie, jutro, czyli w niedziel?, 11 kwietnia odb?dzie si? uroczysta msza ?wi?ta ?a?obna, po?wi?cona pami?ci ofiar tego tragicznego wydarzenia.

Msza odb?dzie si? w siedzibie Duszpasterstwa Polskiego w Dublinie, w ko?ciele ?w. Audeona, 14 High Street, Dublin 8. We mszy b?d? uczestniczy? Prezydent Irlandii Pani Mary McAleese, Ambasador RP w Dublinie dr Tadeusz Szumowski, przedstawiciele polskich oraz irlandzkich organizacji oraz cz?onkowie obu lokalnych spo?eczno?ci.

Share