Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Cz?onkowie i sympatycy MyCork pomagaj? Sirius Arts Centre

W niedziel?, 24 maja b.r., cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia MyCork wolontaryjnie pomagali w kwe?cie na rzecz Sirius Arts Centre w Ronan’s Garden w Cuskinny.

Sirius Arts Centre jest to centrum sztuki powsta?e w 1988 r. w Cobh i dzia?aj?ce na zasadach non – profit. Mia?o tam miejsce wiele wystaw polskich artystów. Kryzys jaki w ostatnim czasie dotkn?? Irlandi? w pierwszej kolejno?ci odcisn?? swoje pi?tno na tego typu przybytkach kultury.

Niemniej, jego pracownicy nie poddaj? si? i sami staraj? si? pozyskiwa? ?rodki na swoj? dzia?alno??. Jednym z pomys?ów jest zorganizowanie kwesty w prywatnych ogrodach. Polega to na tym, ?e w?a?ciciele tych ogrodów, które s? w?asno?ci? prywatn? i nie s? udost?pniane do zwiedzania – na jeden dzie? pozwalaj? wej?? tam wszystkim zainteresowanym za drobn? op?at?. Oczywi?cie – zyski z takiej akcji s? przeznaczane na wsparcie Sirius Arts Centre.

Odwiedzaj?cych ogród by?o naprawd? sporo, mamy nadziej?, ?e dzi?ki temu sytuacja finansowa Sirius Arts Centre ulegnie cho?by lekkiej poprawie.

Poprzednia taka kwesta, w której pomagali cz?onkowie i sympatycy MyCork, mia?a miejsce 26 kwietnia w Glanmire, kolejna – odb?dzie si? za miesi?c, 28 czerwca b.r. w Ballymaloe Cookery School w Shanagarry.

Zapraszamy do odwiedzin, naprawd? warto.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.