ZAREJESTRUJ SIĘ DO WYBORÓW LOKALNYCH!

Aby móc wziąć udział w wyborach lokalnych w Irlandii, które odbędą się 7 czerwca 2024 należy przed 20 maja upewnić się, że jest się zarejestrowanym w irlandzkim spisie wyborców.

O rejestracji w pigułce:

1. Wypełnić formularz online dostępny na stronie REJESTRU WYBORCÓW.

ALBO

 1. Możesz też zrobić to tradycyjną metodą wypełniając ręcznie formularz ERF1 dostępny na stronie checktheregister. Formularze ERF1 dostępne są również w bibliotece, poczcie lub posterunkach Gardai
  2. Wysłać go na adres swojego lokalnego urzędu hrabstwa. Pełna lista adresów TUTAJ

Teraz już tylko wystarczy czekać na wybory w czerwcu 2024 roku!

 1. Wypełnić formularz online na stronie REJESTRU WYBORCÓW – wyszukaj siebie na liście i zaktualizuj informacje

ALBO

 1. Możesz też to zrobić tradycyjną metodą wypełniając ręcznie formularz ERF1 dostępny na stronie checktheregister.  Formularze dostępne są również w bibliotece, poczcie, posterunku Gardai.

O rejestracji dla dużo bardziej zainteresowanych tematem

REJESTR WYBORCÓW – OBCOKRAJOWCÓW W IRLANDII

1. WSTĘP

Aby móc oddać głos w wyborach lub referendum, nazwisko osoby głosującej musi zostać wprowadzone do rejestru wyborców dla okręgu, w którym wyborca mieszka. Organy dokonujące rejestracji  (rady powiatowe i miejskie) mają prawny obowiązek co roku przygotowywać i publikować rejestr wyborców. Rejestr wchodzi w życie w dniu 15 lutego i obowiązuje podczas każdych wyborów i referendów odbywających się na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy. Od 2004 roku, organy rejestrujące mają obowiązek publikować dwie wersje rejestru – pełen rejestr oraz rejestr edytowany. Pełen rejestr zawiera zestawienie wszystkich osób uprawnionych do głosowania i może służyć do celów wyborczych lub innych przewidzianych ustawowo. Rejestr edytowany zawiera nazwiska oraz adresy osób, których dane osobowe mogą zostać wykorzystane do celów innych niż wyborcze lub przewidziane ustawowo, np. do marketingu bezpośredniego lub celów komercyjnych, przez inną organizację (patrz par. 3)

2 WARUNKI REJESTRACJI

Warunki są następujące:

Wiek: osoba wpisana do rejestru musi być pełnoletnia w dniu wejścia w życie rejestru (15 lutego). Każdy pełnoletni mieszkaniec okręgu ma prawo figurować w rejestrze.

Obywatelstwo: mimo że każda osoba dorosła ma prawo figurować w rejestrze, organ rejestrujący musi znać obywatelstwo osoby ubiegającej się o rejestrację, ponieważ to obywatelstwo decyduje o tym, w których wyborach dana osoba może oddać głos. Data kwalifikacyjna dotycząca obywatelstwa to 1 września przed dniem wejścia w życie rejestru. Prawo do głosowania dla obywateli poszczególnych państw jest następujące:

 • Obywatele Irlandii mogą głosować w każdych wyborach i każdym referendum;
 • Obywatele Wielkiej Brytanii moga glosowac w wyborach do Dail, w wyborach europejskich i    lokalnych;
 • Obywatele pozostałych krajów UE mogą głosować w wyborach europejskich oraz lokalnych;
 • Obywatele krajów spoza UE mogą głosować jedynie w wyborach lokalnych.

Miejsce zamieszkania: osoba wpisana do rejestru musi mieszkać pod danym adresem w dniu 1 września przed dniem wejścia w życie rejestru. Każdy obywatel może być zarejestrowany tylko pod jednym adresem. Osoby mające więcej niż jeden adres zamieszkania (np. osoby mieszkające poza domem, studiujące w innym mieście), powinny podać adres, pod którym chciałaby figurować w rejestrze. Osoby, które tymczasowo zmienią adres zamieszkania, z zamiarem powrotu w przeciągu osiemnastu miesięcy, muszą nadal być zarejestrowane w tym miejscu; zastępuje to warunek, że każdy może być zarejestrowany tylko pod jednym adresem. Osoba tymczasowo nieobecna w danym miejscu zamieszkania, przebywająca np. na wakacjach, w szpitalu lub na placówce, powinna być zarejestrowana pod zwykłym adresem. Goście lub osoby mieszkające tymczasowo pod danym adresem nie mogą być zarejestrowane.

3. PRZYGOTOWANIE REJESTRU

We wrześniu i październiku, przedstawiciele organów rejestrujących odwiedzają wszystkie domy po kolei w celu zebrania informacji do przygotowania wstępnej wersji rejestru. W wielu przypadkach, będzie się to wiązało z zostawieniem w poszczególnych domach formularza rejestracyjnego (RFA). Organ rejestrujący może poprosić o przedstawienie dokumentu w celu potwierdzenia uprawnienia do głosowania, np. aktu urodzenia lub zaświadczenia o naturalizacji w przypadku obywatelstwa. Wstępna wersja rejestru zostanie opublikowana w dniu 1 listopada, a jako część kampanii informowania ludności, udostępniana jest w urzędach pocztowych, bibliotekach publicznych, posterunkach Garda, sądach i lokalnych urzędach do dnia 25 listopada. Wszyscy zachęcani są do zapoznania się z tą wersją, aby sprawdzić, czy zostali zarejestrowani poprawnie. Wszelkie błędy lub pominięcia należy natychmiast zgłaszać organom dokonującym rejestracji. Wnioski o dodanie lub usunięcie nazwisk są rozpatrywane przez urzędnika powiatowego, który jest uprawnionym urzędnikiem sądowym. Orzeczenie sądu wydawane jest publicznie i każdy może się zgłosić, aby przedstawić dowody. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o orzeczeniu urzędnika sądowego. Od tej decyzji można się odwołać w sądzie okręgowym.

Orzeczenia wydawane są co roku pomiędzy 25 listopada a 23 grudnia.

Rejestr edytowany: Zgodnie z objaśnieniem w paragrafie 1, rejestr edytowany zawiera nazwiska oraz adresy osób, których dane osobowe mogą zostać wykorzystane do celów innych niż wyborcze lub przewidziane ustawowo, np. do marketingu bezpośredniego lub celów komercyjnych, przez inną organizację. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały dodane do rejestru edytowanego, należy zaznaczyć pole “opt out” na formularzu RFA. Przy wypełnianiu formularza za innych domowników, należy zapytać ich o zdanie na temat umieszczenia ich nazwiska w rejestrze edytowanym. Ostateczna wersja rejestru publikowana jest 1 lutego i zaczyna obowiązywać w dniu 15 lutego.

4. LISTA WYBORCÓW POCZTOWYCH

Organy rejestrujące przygotowują listę wyborców pocztowych w ramach rejestru wyborców. Wnioski o dodanie nazwiska do tej listy muszą wpłynąć najpóźniej do 25 listopada.

Wyróżnia się następujące kategorie osób rejestrowanych jako wyborcy pocztowi:

 • pełnoetatowi członkowie sił zbrojnych – osoby mieszkające w koszarach mogą być zarejestrowane pod adresem koszar lub adresem domowym;
 • dyplomaci irlandzcy przebywający na placówkach zagranicznych i ich współmałżonkowie – są zarejestrowani pod adresem domowym w Irlandii;

Wyróżnia się następujące kategorie osób, które mogą się ubiegać o zarejestrowanie jako wyborcy pocztowi:

 • członkowie Garda Síochána (policji);
 • osoby mieszkające w domu, niezdolne do udania się do punktu wyborczego z powodu choroby lub osoby niepełnosprawne;
 • osoby, wykonujące zawód, który może uniemożliwić im oddanie głosu we właściwym punkcie wyborczym, łącznie ze studentami dziennymi zarejestrowanymi w domu a mieszkającymi poza domem, którzy uczęszczają do placówki edukacyjnej na terenie kraju.
 • wyborcy, którzy nie mogą głosować we właściwym punkcie wyborczym z powodu pobytu w więzieniu, zgodnie z nakazem sądowym.Wyborca zarejestrowany jako wyborca pocztowy może głosować jedynie za pośrednictwem poczty, nie może oddać głosu w punkcie wyborczym.

5. LISTA WYBORCÓW SPECJALNYCH

W ramach rejestru wyborców, organy rejestrujące również przygotowują listę wyborców specjalnych, obejmującą osoby chore lub niepełnosprawne przebywające w szpitalach, domach opieki lub podobnych instytucjach, chcące oddać głos w tych placówkach. Aby otrzymać takie uprawnienia, musi istnieć prawdopodobieństwo, że choroba lub niepełnosprawność będzie trwała na czas obowiązywania rejestru i uniemożliwi takiej osobie udanie się do punktu wyborczego. Wnioski o zgłoszenie na listę wyborców specjalnych muszą zostać sporządzone do 25 listopada oraz – w przypadku pierwszego wniosku – muszą być złożone wraz z zaświadczeniem lekarskim. Wyborcy figurujący na liście wyborców specjalnych oddają głos w szpitalu, domu opieki itp., w którym przebywają, na karcie do głosowania dostarczonej przez wyznaczonego urzędnika komisji w towarzystwie policjanta Garda.

6. DODATEK DO REJESTRU WYBORCÓW

Jeśli ktoś został pominięty w aktualnie obowiązującym rejestrze wyborców, chociaż uważa, że powinien się w nim znajdować, może złożyć wniosek o wprowadzenie nazwiska na dodatku publikowanym w przeddzień każdych wyborów i każdego referendum. Osoby, które

mogą zostać uwzględnione w dodatku, muszą spełniać wymagania dotyczące adresu zamieszkania i wieku. Aby zostać uwzględnionym w dodatku, wyborcy muszą:

 • osiągnąć pełnoletność przed dniem wyborów;
 • zamieszkiwać pod adresem, pod którym chcą figurować w rejestrze;
 • oraz nie mogą już figurować w rejestrze jako wyborcy pod żadnym innym adresem.

Złożenie wniosku o uwzględnienie w dodatku musi odbyć się w obecności funkcjonariusza Garda Siochana lub, jeśli dana osoba nie może udać się do najbliższego posterunku Garda, w obecności lokalnego urzędnika powiatowego lub miejskiego, pod warunkiem, że poda powód dla którego nie mogła udać się do najbliższego posterunku Garda.

Wniosek o uwzględnienie nazwiska w dodatku musi wpłynąć do urzędu organów rejestrujących najpóźniej na 15 dni przed dniem wyborów lub referendum. Chociaż większość wniosków dotyczących uwzględnienia nazwiska w dodatku składana jest zazwyczaj podczas przygotowań do wyborów lub referendum, wniosek można złożyć w dowolnym momencie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, aby zostać uwzględnionym w dodatku. Osoby, których nazwiska figurują w dodatku są uprawnione do głosowania podczas wyborów/referendów odbywających się w trakcie obowiązywania rejestru.

7. DODATEK DO LIST WYBORCÓW POCZTOWYCH I WYBORCÓW SPECJALNYCH

Wyborcy uprawnieni do figurowania na liście wyborców pocztowych lub specjalnych, jednak nie uwzględnieni na tych listach, mogą złożyć wniosek o dodanie ich nazwiska do list publikowanych przed każdymi wyborami i przed każdym referendum. Ostatni dzień, w którym wnioski mogą wpłynąć do urzędów organów rejestrujących, to dwa dni przed rozwiązaniem Dáil , w przypadku wyborów powszechnych oraz dwa dni po wydaniu decyzji o dniu wyborów w przypadku wyborów uzupełniających do Dáil, lub wyborów prezydenckich, europejskich, lokalnych lub referendum. Ponieważ jednak w przypadku zwykłego dodatku do rejestru, wnioski dotyczące uwzględnienia nazwiska na dodatku do listy wyborców pocztowych i specjalnych zazwyczaj składane są podczas przygotowań do wyborów lub referendum, wniosek można złożyć w dowolnym momencie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, aby zostać uwzględnionym w dodatku.

8. ZMIANA ADRESU

Od 2002 r., osoby figurujące w rejestrze wyborców, które przeprowadzą się z jednego okręgu wyborczego do innego, lub pozostaną w obrębie tego samego okręgu wyborczego (jednak zmieni się lokalny punkt wyborczy) mogą złożyć wniosek o uwzględnienie ich nazwiska w dodatku do rejestru pod nowym adresem, pod warunkiem, że osoby te upoważniły organ dokonujący rejestracji do usunięcia ich nazwiska z rejestru w odniesieniu do poprzedniego adresu. Wniosek musi zostać podpisany i podstemplowany na posterunku Garda; może być wymagane przedstawienie dokumentu ze zdjęciem. Aby zostać uwzględnionym w dodatku po zmianie adresu, wyborcy muszą:

 • już figurować w rejestrze pod poprzednim adresem zamieszkania oraz;
 • zamieszkiwać pod adresem, pod którym chcą od tej pory figurować w rejestrze;

9. WGLĄD DO REJESTRU WYBORCÓW

Każdy ma prawo wglądu do rejestru, wstępnej wersji rejestru lub rejestru edytowanego, w godzinach pracy, w urzędach powiatowych lub lokalnych oraz w bibliotekach publicznych, urzędach pocztowych oraz posterunkach Garda. Kopię rejestru lub wyciągi można nabyć w urzędzie organów dokonujących rejestracji za sześćdziesiąt trzy centy za pierwsze sto nazwisk, plus trzynaście centów za każde kolejne sto nazwisk. Kopie rejestru są bezpłatne dla wybranych przedstawicieli publicznych oraz kandydatów w wyborach. Ponieważ od 1 listopada 2004 r. istnieje obowiązek publikowania zarówno pełnego rejestru, jak i rejestru edytowanego, wykorzystywanie danych zawartych w pełnym rejestrze do jakichkolwiek innych celów niż cele wyborcze lub przewidziane ustawowo jest niezgodne z prawem.

10. PRAWO DOTYCZĄCE REJESTRACJI

Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie stanowią ostatecznego przepisu prawnego dotyczącego rejestracji wyborców. Przepisy te zostały zawarte w Części II oraz Drugim Załączniku do Ustawy o wyborach z 1992 r.; Ustawy o wyborach (ze zmianami) z 1996 r.; Części VII oraz punkcie 76 Ustawy o wyborach z 1997 r.; Ustawy o wyborach (ze zmianami) z 2001 r. oraz Ustawy o wyborach (ze zmianami) z 2002 r. Ustawy te dostępne są w Biurze sprzedaży publikacji rządowych, Sun Alliance House, Molesworth Street, Dublin 2. Można je również pobrać ze strony internetowej Oireachtas, pod adresem www.oireachtas.ie

Share