O Nas

Forum Polonia Irlandia jest platformą współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami, aktywistami polonijnymi działającymi w Irlandii. Wspólnie z wieloma organizacjami i liderami środowiska polonijnego w Irlandii realizujemy projekty społeczne i obywatelskie. Z Forum Polonia związane są osoby pracujące w irlandzkich organizacjach pozarzadowych, związkach zawodowych, organizacjach biznesowych, kulturalnych i na uniwersytetach, lokalni aktywiści i przedstawiciele organizacji polonijnych.

 

MISJA FORUM POLONIA

Działanie na rzecz interesów Polskiej Diaspory w Irlandii oraz promowanie i wspieranie jej zaangażowania w irlandzkim społeczeństwie

 

WIZJA FORUM POLONIA

 Polska Diaspora w Irlandii jest wpływowa i zintegrowana na płaszczyźnie kulturowej i obywatelskiej, a jej interesy zabiezpieczonre.

 

WARTOŚCI FORUM POLONIA

Równość, poszanowanie dla różnorodności, integracja społeczna, demokracja, szacunek, współpraca, szacunek dla różnorodności kulturowej, aktywność obywatelska.

 

Priorytety Forum Polonia:

 • Oczekujemy że irlandkzie instytucje, odpowiedzialne za opracowanie i monitorownaie Strategii Integracji będą w tym zakresie współpracować z nami i innymi polonijnymi organizacjami pozarządowymi. Będziemy dążyć, żeby ta współpraca była długofalowa.
 • Chcemy, żeby instytucje przygotowujące strategie i działania dotyczące integracji i pomocy migranom w Irlandii zasięgały opinii przedstawicieli polskiej społeczności, z uwagi na ich wiedzę i doświadczenie, w takich obszarach polityki lokalnej i krajowej jak: zdrowie, zatrudnienie, mieszkalnictwo, aktywność obywatelska, media etc.
 • Oczekujemy, że instytucje państwowe zapewnią odpowiednie wsparcie dla działań zmierzających lepszej integracji społeczności polskiej w Irlandii
 • Oczekujemy, żę wysokość opłaty za obywatelstwo irlandzkie zostanie uwarunkowana od wysokości dochodów
 • Oczekujemy, że rząd Irlandii zwiększy liczbę nauczycieli wywodzących się ze społeczności polskiej, a także zapewni wsparcie dla zajęć szkolnych z nauczania języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym.

 

Celem Forum Polonia Irlandia jest działanie na rzecz integracji i wzmocnienia pozycji Polonii w Irlandii poprzez:

 • Kreowanie przestrzeni do realnej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy działaczami i
  organizacjami, dla wymiany dobrych praktyk, ciekawych projektów, wydarzeń. Źródło do którego
  będą sięgać osoby zainteresowane realizacją inicjatyw.
 • Pomoc w animowaniu środowisk polonijnych.
 • Inicjowanie, popieranie i koordynowanie współpracy między wszystkimi organizacjami
  realizującymi zbliżone cele.
 • Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych mających na celu krzewienie polskiej kultury,
  języka i tradycji.
 • Wspieranie instytucji polonijnych w Irlandii oraz indywidualnych aktywistów polonijnych. Forum
  pomaga tworzyć im koalicje do realizowania wspólnych inicjatyw.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego inicjatywom organizacji członkowskich
  oraz członków indywidualnych, których działania są zbieżne z założeniami statutowymi Forum.
 • Badanie i analizę sytuacji obywateli polskich i organizacji polonijnych w Irlandii.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi, sektorem
  gospodarczym i środkami masowego przekazu w Irlandii i w Polsce.
 • Zapoznawanie miejscowego społeczeństwa z polskim dorobkiem historycznym, kulturalnym i
  politycznym
 • Inicjowanie działań mających na celu obronę interesów Polonii w Irlandii.
 • Propagowanie dobrego imienia Polski i Polaków.
 • Współpraca z Poloniami w innych krajach.
 • Pomoc nowym imigrantom polskim w przystosowaniu się do życia w Irlandii.

Forum Polonia Irlandia realizuje cele przez:

 • Prowadzenie stron internetowych informujących o działaniach statutowych, o wydarzeniach
  związanych i dotyczących sytuacji Polaków w Irlandii oraz wszystkich wydarzeniach oraz
  imprezach organizowanych przez Forum, organizacje członkowskie, członków indywidualnych.
 • Organizację zjazdów i spotkań Forum Polonia.
 • Wspieranie działań polonijnych organizacji, aktywistów polonijnych i instytucji działających na
  terenie Irlandii i będących członkami Forum Polonia.
 • Inicjowanie grup roboczych, w ramach których realizowane są projekty. Projekty mają na celu
  angażowanie członków. Koordynowane są przez lidera projektu. Wkład każdego członka projektu
  jest uwzględniany poprzez podanie imienia i nazwiska osoby zaangażowanej oraz grupy, którą
  reprezentuje. Projekty przygotowywane we współpracy z Forum sygnowane są logiem Forum
  Polonia. Każdy projekt, który ma być sygnowany Forum powinien zostać zaakceptowany przez
  Komitet Sterujący Forum.
 • Promowanie i inicjowanie zmian legislacyjnych poprawiających warunki funkcjonowania Polonii
  w Irlandii i Polsce.
 • Współpracę z innymi organizacjami. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z instytucjami w
  Irlandii, w Polsce i na arenie międzynarodowej.
 • Integrowanie członków i sympatyków Forum Polonia.
 • Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej i informacyjnej poprzez między innymi
  wydawanie gazet, czasopism i książek.
 • Organizację i prowadzenie festynów, kiermaszów, festiwali muzycznych, tanecznych, teatralnych,
  koncertów, wystaw artystycznych, debat, wykładów, pokazów, prezentacji, konferencji
  naukowych i kulturalnych. Organizację spotkań, odczytów, konferencji, szkoleń, wyjazdów,
  obozów, targów i innych wydarzeń kulturalnych, udział w dyskusjach.
 • Promocję Forum Polonia i jej działań w prasie, radio, telewizji, Internecie. Wizualizację i marketing
  Forum z wykorzystaniem między innymi: multimediów, folderów i banerów reklamowych.
  Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Decyzje o zastosowaniu innych narzędzi podejmuje Komitet Sterujący Forum Polonia Irlandia.

Działania FP są prowadzone w ramach projektów pan-irlandzkich przez koordynatorów poszczególnych projektów mających za zadanie łączenie aktywistów i organizacji.

AKTUALNE WŁADZIE ORGANIZACJI

Podczas ostatniego Zjazdu Forum Polonia, który odbył się w listopadzie 2018 roku w Dublinie, został wyłoniony Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 • Barnaba Dorda – przewodniczący
 • Agnieszka Wieczorkowska
 • Aneta Kubas
 • Marcin Jeżewski
 • Viola Di Bucchianico
 • Wojciech Białek
 • Wojciech Kostka

Zarząd Forum Polonia 2018

POPRZEDNIE WŁADZIE ORGANIZACJI

W czerwcu 2017 roku, podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Walnego Forum Polonia, wybrano członków Komitetu Sterującego organizacji, który składał się z następujących osób:

 • Barnaba Dorda
 • Agnieszka Wieczorkowska
 • Aneta Kubas
 • Justyna Cwojdzińska
 • Łukasz Czajkowski
 • Wojciech Kostka
 • Wojciech Białek
 • Joanna Dobosz-Chuda – sekretarz

Komitet Sterujący Forum Polonia 2017

W grudniu 2014 roku zorganizowano Zjazd Środowisk Polonijnych w Irlandii Forum Polonia, podczas którego wyłoniono członków Komitetu Sterującego Forum Polonia w składzie:

 • Niamh Nestor
 • Barnaba Dorda
 • Agnieszka Wieczorkowska
 • Artur Banaszkiewicz
 • Dominika Topolska
 • Justyna Cwojdzinska
 • Katarzyna Dobaj

Uczestnicy Zjazdu Środowisk Polonijnych w Irlandii Forum Polonia 2014

CZŁONKOSTWO W FORUM POLONIA

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail info@forumpolonia.org

Share