Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Do pi?tku 8 kwietnia wypowiedz si? w sprawie nowej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci

W?a?nie odbywaj? si? Krajowe Konsultacje z dzie?mi oraz m?odzie?? w sprawie nowej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci (2012 -2017)

Wydzia? Spraw Dzieci rozpocz?? prac? nad now? Narodowa Strategi? na Rzecz Dzieci. We wszystkich szko?ach i w placówkach Youthreach w ca?ym kraju od poniedzia?ku, 4go kwietnia do pi?tku 8 kwietnia 2011 roku b?d? dost?pne kwestionariusze, dzi?ki którym dzieci b?d? mog?y wypowiedzie? sie w sprawach, które ich bezpo?rednio dotycz?.
Wszystkie dane zebrane w trakcie tego procesu b?da poddane analizie przez zespó? konsultantów na Trinity College Dublin i zaadoptowane w trakcie formu?owania nowej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci. Raport dotycz?cy procesu konsultacyjnego dzieci b?dzie opublikowany online jeszcze w tym roku.

Ten jak?e wa?ny projekt realizuje zobowi?zanie Rz?du w stosunku do obecnej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci (2000-2010) oraz wdra?a za?o?enia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Promujac te konsultacje pomagasz w d??eniu do tego, aby g?os dzieci w Irlandii dotyczacych spraw dla nich waznych, zosta? us?yszany.

Wiecej informacji na : http://www.omc.gov.ie/

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.