Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Je?li jeste? mam? dziecka w wieku do 2 lat lub mam? oczekuj?c? na rozwi?zanie, masz wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z ci???, porodem albo opiek? nad swoim maluchem, potrzebujesz odpoczynku od domowej rutyny i ch?tnie spotkasz si? z innymi kobietami – to zapraszamy Ci? na grup? dla mam.
Centrum Wsparcia i Integracji ‘Together-Razem’ proponuje spotkania, które maj? pomóc przysz?ym i obecnym mamom w uporaniu si? z trudno?ciami do?wiadczanymi na pocz?tku macierzy?skiej drogi.

Bardzo cz?sto dzieje si? tak, ?e nasze wyobra?enia na temat tego, jak b?dzie wygl?da?o nasze ?ycie po urodzeniu dziecka s? do?? odleg?e od tego, z czym si? rzeczywi?cie spotykamy. Okazuje si?, ?e trudno jest by? u?miechni?ta, wypocz?ta i pi?kn? mam?, nawet kilka tygodni czy miesi?cy po porodzie. A taki przecie? obraz znamy z mediów. Wiele kobiet mo?e do?wiadcza? poczucia bezradno?ci i niesprawdzania si? w roli matki. Chcemy by? idealne, najlepsze, ale jeste?my przekonane, ?e nam nie wychodzi. Warto wtedy poszuka? dla siebie wsparcia . Tym wsparciem mo?e by? rozmowa z innymi kobietami i przekonanie si?, ?e wiele z nas prze?ywa podobne niepokoje. Pomocna równie? b?dzie wiedza, jak sobie radzi? w konkretnych problemach.
Macierzy?stwo to te? oczywi?cie rado?ci, sukcesy i chwile warte zapami?tania – i o nich tez b?dziemy mówi?.

Zaj?cia b?d? prowadzone przez psychologa – tak?e mam?, jednak wa?n? ich cz??ci? b?dzie dzielenie si? wiedz? i do?wiadczeniem samych uczestniczek.
Ka?de ze spotka? po?wi?cone b?dzie omawianiu konkretnego tematu, ustalonego wcze?niej z mamami. Mo?e to by? np. problem depresji poporodowej, albo powrotu do pracy po urlopie.
Na spotkaniach pojawia? si? b?d? zagadnienia zwi?zane z tzw. ekologicznym macierzy?stwem, którego pani Monika, osoba prowadz?ca, jest wielk? entuzjastk? – b?dzie wi?c troch? o noszeniu dzieci w chustach, o wielorazowych pieluchach, o zdrowym ?ywieniu, o masa?u niemowl?t i in.
W grupie uczestniczy? b?d? mamy razem ze swoimi pociechami. W trakcie zaj?? starsze dzieci b?d? mog?y swobodnie si? bawi?, w zasi?gu wzroku swoich mam.

Dwugodzinne spotkania odbywa? si? b?d? w ka?dy wtorek, pocz?wszy od dnia 23 listopada 2010, w siedzibie Cois Tine, w centrum Cork. Jak na dobre towarzyskie spotkanie przysta?o, b?dzie herbata, ciastko i czas na mi?e kuchenne rozmowy. Zapraszamy i ?yczymy wszystkim przysz?ym i obecnym mamom wszystkiego dobrego.

Wszelkie informacje o spotkaniach mo?na uzyska? u pani Moniki Gendek, pod nr tel. 0872972613.

Share

Tagi:

Kategoria: Seminaria

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Weronika pisze:

    Szkoda ze nie dodano, ze udzial w tym spotkaniu jest platny, tak jak w innych spotkaniach organizowanych przez Centrum.